ZITTING 27 MEI 2004

Vandaag dienen zich twee sprekers aan. De heer Jan Torfs , wijkvoorzitter Lindenhof komt tussen op punt 10 (subsidiereglement wijkverenigingen) en dankt daarbij de inspraakambtenaar Dominiek Diliën en schepen Peter Pauwels voor hun vlotte medewerking.

Tweede spreker: onze nr. 32 die met vragen zit rond de intercommunales.

Punt 3: Aanduiding afgevaardigden voor intercommunales.

Mag ik de gemeenteraad vragen van deze aanduiding niet langer een politiek spelletje te maken waarbij hondstrouwe partijcreaturen beloond worden voor hun volgzaamheid, maar vanaf nu wel degelijk rekening te willen houden met de bekwaamheid en de inzet van de aan te duiden kandidaten?

Als we b.v. vaststellen dat een VLD-mandataris de intercommunale Igao vorig jaar zo'n € 3.200 lichter heeft gemaakt aan zitpenningen met reisvergoedingen en dat zij niet eens kan antwoorden op 'n simpele vraag van 'n collega-raadslid (maar wel van 't schrikken ei zo na onder de tafel belandde en er zich vanaf maakte met de mededeling dat ze zich nog moest ‘inwerken'!) dan zal bij menig Schotenaar de vraag rijzen met wat voor 'n ernst er hier in deze gemeenteraad wordt gewerkt.

Het is duidelijk dat deze vriendjespolitiek en profijtjagerij eindelijk eens moet stoppen. De werking van de intercommunales is te belangrijk en heeft een te zware impact op onze energievoorziening, milieubeleid, ruimtelijke ordening enz. om dit over te laten aan politieke beunhazen die alleen belangstelling tonen voor de financiële profijten. Mensen die van wanten weten hebben we hier nodig, die zich voor de Schotense belangen daadwerkelijk inzetten met werklust én deskundigheid.

Punt 4: Vaststelling mandaat volmachtdragers

Citaat uit de bundel crematoriumbeheer: op de gemeenteraad is voorzien:

 • Bespreking van de agenda
 • Bepaling stemgedrag van de vertegenwoordiger.
 • Citaat uit de bundel Cipal , uw partner in ICT :

  Zij zijn gemandateerd om te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering…

  Citaat uit ministerieel schrijven van 11 mei 2004:

  Overwegende dat de gemeenteraden over de statutenwijzigingen voorafgaand beraadslaagd hebben…

  Welnu, bij mijn weten gebeurt dit allemaal niet in deze gemeenteraad (1). Een agenda bespreken of stemgedrag bepalen daar heb ik nog nooit van gehoord in deze raad! Graag zag ik hier een meer geëngageerde deelname aan de intercommunalewerking en ook een naar behoren uitvoeren van de opdrachten ons opgelegd door wetten, decreten en richtlijnen der hogere overheden.

  (1) Ook vandaag werd geen enkele agenda besproken (er stonden er nochtans 8 op de lijst!), geen stemgedrag bepaald, niks… gewoon jabroer spelen is blijkbaar ruim voldoende om de zitpenningen te kunnen opstrijken of om tijdig te kunnen aanschuiven voor receptie en lunch.

  In dit verband verwijs ik nog naar de brief van de commissaris der Vlaamse regering van 11 mei 2004 (zie map intercommunales in de toelichtingsstukken ) die onze aandacht vestigt op het belang van de algemene vergadering als intercommunaal orgaan en van de daaraan gekoppelde verslaggeving in de gemeenteraden. Hij noemt dit wezenskenmerken van de nieuwe regelgeving!
  (De heer commissaris doelt hier duidelijk op art. 53 van het decreet van 6 juli 2001 , een artikel dat bij onze vroede vaderen en moederen kompleet in de vergeethoek is gesukkeld.)

  VRAAG: Ja, hoever staan we hier in Schoten met die bij decreet voorziene verslaggeving in de gemeenteraad tweemaal 's jaars ? (voor 2003 rats vergeten ! ?)

  Vorige maand, nota bene, heb ik een gelijkaardige vraag gesteld en wacht nog steeds op enige reactie… graag kreeg ik nu eindelijk antwoord.

  ANTWOORD OF REACTIE: een wreed verveelde burgemeester wijst de aanwezigen op het verschil tussen de twee interpellanten: de ene positief ingesteld en nr. 32 één en al negativisme. Ziezo! Lastige vraag omzeild en onze medewerker mag het antwoord voor de zoveelste maal ‘op zijnen buik schrijven'. (Burg. H.H. is nochtans één van de weinige niet-advocaten in ons college, maar toch… hij kent de knepen!)

  Om te eindigen had onze woordvoerder nog enkele vraagjes voor raadsleden aangaande hun betrokkenheid bij de intercommunales. Het zal u zeker niet verbazen te horen dat het hele gezelschap zich in een diep ‘mutisme' (2) hulde.

  (2) Mutisme, deze Franse term werd destijds ingevoerd in het politieke jargon door toenmalig minister Herman Vanderpoorten (vader van Marleen) en duidt op een halsstarrig en onvermurwbaar zwijgen.


  Heibel bij de start van de openbare zitting: raadslid Gadeyne (Groen!) grijpt de goedkeuring van het verslag aan om van leer te trekken tegen het Vlaams Blok dat vorige maand ongeagendeerd een verklaring had voorgelezen betreffende het Gentse racismearrest. De burgemeester vond het ongepast deze discussie opnieuw te openen, Groen! had vorige maand maar moeten reageren. Na veel gepalaver heeft het groene raadslid zijn verklaring toch volledig voorgelezen, een ode aan het Belgische gerecht, aan de multikul en aan het cordon sanitaire.

  Het Blok was te lief (of te lui?) om deze politiek correcte spreker aansluitend van repliek te dienen en even op zijn nummer te zetten.

  Problemen bij de geheime stemming voor de mandaten in de intercommunales: onvoldoende stembiljetten! (tot 31 tellen kan toch niet zo moeilijk zijn). Het publiek kreeg ditmaal de namen van de kandidaten niet te horen. Na de stemming verdween de urne met de stembiljetten naar de achtergrond en we hebben er tijdens de zitting niets meer van gezien of gehoord. Om de namen der verkozenen te kennen zullen we dus moeten wachten tot volgende maand op het verslag.

  Bij de behandeling van punt 19 (plaatsing van skatetoestellen) steekt raadslid Gadeyne de draak met het overdadige gebruik van Engelse termen bij de beschrijving der toestellen. Het Blok alweer geklopt op eigen terrein.

  Onder punt 20 (opbraakwerken rioolinfrastructuur ter hoogte van sportcentrum de Zeurt) leren we dan weer dat de Schotense belastingbetaler ruim 7.000 euro zal mogen lammeren voor het herstellen van een bouwovertreding van ons eigenste gemeentebestuur : illegale werken in bosgebied!

  En vergeet het dus niet, kameraad 32, volgende maal op de positieve toer!