ZITTING 25 MAART 2004

Punt 8: Reductieprogramma Bestrijdingsmiddelen
– Tweede Actieplan

Normaler wijze had onze gemeente vanaf dit jaar pesticidenvrij moeten zijn.

De belangstelling van ons college voor deze problematiek is echter steeds aan de magere kant geweest, met als gevolg dat we nu nog een tijdje dapper zullen voortgaan met gifmengerij. Milieuvriendelijke alternatieve voorstellen van voormalig onafhankelijk raadslid Leenaerts en van Agalev werden in het verleden steevast naar de prullenmand verwezen. En onze nr. 32 gaat verder:

Toch even opfrissen: het Vlaamse reductieprogramma voor pesticiden kwam er in het kader van het MINA-plan 2. De doelstelling was prijzenswaardig: tegen 2005 de druk van bestrijdingsmiddelen in Vlaanderen halveren in vergelijking met 1990.

Een belangrijke schakel in dit ambitieuze plan was het decreet dat openbare besturen vanaf 2004 pesticidenvrij moest maken. Helaas werden naar ‘goede' Belgische geplogenheid de nodige achterpoortjes en uitwijkmogelijkheden voorzien. En ons bestuur maakt daar erg gretig gebruik van. Jammer tot zeer jammer voor een gemeente die elders op milieugebied soms behoorlijk durft scoren en nu zelfs genomineerd is voor de prijs van ‘beste milieugemeente 2004'

Langs zijn neus weg gaf onze nr. 32 het college de goede raad hun uitstelprogramma ver genoeg weg te stoppen als de juryleden Schoten aandoen. Vervolgens neemt hij spoor 4 van dit programma even onder de loep:

Val nu om, daar staat het toch weer in de eerste paragraaf van hoofdstuk 4: “Bij behandeling met herbiciden is enkel Glyfosaat toegestaan of milieuvriendelijkere producten.” Voor de zoveelste maal stelt ons bestuur Roundup in een onverdiend gunstig daglicht en dit ondanks de herhaalde, uitvoerige en goed gedocumenteerde waarschuwingen van onze onafhankelijke partij evenals van de groene raadsleden. Dus nog maar eens, voor de zoveelste maal (erg beknopt): dit herbicide heeft meer dan verdachte eigenschappen o.m. hormoonverstoring, gevaarlijk sistemische werking en is daarenboven uiterst persistent in water. (Drinkwaterbezoedeling!)

En zeggen dat sensibilisering en voorlichting twee van de pijlers zijn van het reductiebeleid… in dit opzicht is dit glyfosaatvriendelijke zinnetje wel een behoorlijke miskleun.

Het mag niet al kommer en kwel zijn dat we hier uit de doeken doen en daarom wenst nr. 32 de collegeleden proficiat met hun aanpak van de Turkse mot. De ‘cameraria ohridella' is een piepklein maar vraatzuchtig motje dat zorgt voor vroegtijdige verkleuring en bladval bij de witbloeiende paardekastanjes. Ons bestuur heeft beslist hiertegen geen insecticiden te gebruiken om zodoende de natuurlijke vijanden de kans te geven zich in te stellen op de explosieve voortplanting van deze parasiet. Proficiat.

ANTWOORD OF REACTIE: Ons bestuur vindt het niet nodig ook maar enige reactie te geven. Niet op de kritiek maar ook niet op de felicitaties!

Over naar het volgende punt:

Punt 10: Werkingsverslag 2003 Jeugddienst.

Dit verslag dient dus om de laatste schijf subsidies binnen te rijven voor ons lokaal jeugdwerkbeleid. Wat me bij lezing is opgevallen: de nadruk op multiculturele activiteiten b.v. in hoofdstuk 3 onder 1.2 en 2.2. Vergeefs heb ik dan verder gespeurd naar ‘workshops' of ‘ontmoetingsmomenten' die ook onze eigen kultuur eens nader belichten. Van een kale reis thuisgekomen!

Om de begeerde dukaten los te weken bij de Spirit-minister is het blijkbaar nodig de multikul te promoten, dit terwijl onze hedendaagse jeugd helemaal geen inzicht meer heeft in de eigen Vlaamse roots en van de bikkelharde strijd der voorouders voor eigen taal en kultuur nog nauwelijks iets te horen krijgt. Maar geen nood, Schoten leert ze wel dat het heil van elders komt en dit tot groot jolijt en financieel profijt van de gewiekste uitbaters van een volksvreemde, agressief opdringerige, globalistische jeugdkultuur, listig gemanipuleerd vanuit de Amerikaanse oostkust.

De resultaten kennen we ondertussen: groeiend aantal sociaal onaangepasten, zinloos vandalisme, individualistische genotzucht, losgeslagen promiscuïteit, vluchten in druggebruik, onheilspellend stijgend aantal zelfmoorden…

We hebben hier vanuit de tribune reeds bij herhaling gewezen op de overdreven multiculturele belangstelling van ons bestuur. Het enige antwoord dat ik ooit heb mogen noteren kwam van schepen Vissers: “we kunnen toch niet tegen stroom in roeien”. Welnu, geacht college, tracht u die roeitechniek toch maar eigen te maken of we drijven met z'n allen mee naar de ondergang van ons volk in een multicultureel inferno.

ANTWOORD OF REACTIE: Ola, wat krijgen we nu? Schepen Nico Vissers antwoordt gewoon!

Nog eventjes antwoorden op de vraag van onze wakkere burger daarstraks (jazeker ‘daarstraks' want collegeleden die dan toch wensen te antwoorden stellen dit steevast uit tot nr. 32 zijn mond moet houden en geen repliek meer mag geven) het is inderdaad zo dat het ministerie vraagt dat er aandacht zou zijn voor multiculturele activiteiten, maar ik vind het bepaald lachwekkend te beweren dat dit het merendeel van de groep der activiteiten zou uitmaken. Ik zou zeggen integendeel, er is aandacht voor, maar dit is slechts een klein aantal.

Bedankt Nico, desalniettemin heb ik in uw eigen Werkingsverslag 2003 gelezen van diverse workshops, programmaties op regelmatige tijdstippen en dito ontmoetingsmomenten, allemaal in het teken van de multiculturaliteit. Daarbij vergeleken wordt eigen Vlaamse kultuur stiefmoederlijk behandeld.


En wat hebben we vandaag nog allemaal op de raad geleerd?

1. Dat het weekendje in St. Idesbald niet op kosten van de Schotense belastingbetaler was maar dat de raads- en collegeleden van de meerderheid dit uit eigen zak hebben betaald.

2. Dat schepen Van den Bogaert de straatverlichtingevaluatie die ze vorige maal ‘vergeten' was niet meer kan terugvinden. Ook vreemd om te vernemen dat die ‘nota' al meer dan 10 jaar oud blijkt, terwijl de te evalueren permanente nachtverlichting zo'n 5 jaar geleden is opgestart!! Waarschijnlijk is die destijds met zoveel hoempa aangekondigde evaluatie gewoon nooit opgesteld. Zoeken maar Monik, we wachten.

3. Dat de toeziende overheid het beter vindt de rekening, die de Schotense burger gepresenteerd krijgt bij de aanvraag van een kapvergunning, onder te brengen in het belasting reglement i.p.v. in het retributiereglement. Bij een vorige gelegenheid (lees zitting 27 februari '03 onder punt 10 !) had toenmalig schepen Hendrickx onze nr. 32 nog duchtig de mantel uitgeveegd omdat deze snoodaard het waagde de kosten voor de kapvergunning een belasting te noemen.

4. En dat eigenaardig genoeg dit schrijven met de vraag van de hogere overheid om die heffing bij de belastingen onder te brengen nergens was terug te vinden in de toelichtingsstukken. (Wil ons bestuur misschien vermijden dat nr. 32 dit document zou inlijsten om boven zijn bed hangen?)

5. Dat de hoge herstellingskosten voor de Turkse tuin in ons zwembad geen probleem vormen aangezien deze kosten ruimschoots zullen worden gerecupereerd door de opbrengsten van dit ‘randgebeuren'. Relatief veel bezoekers komen immers enkel en alleen voor deze attractie naar ons zwembad afgezakt.

6. Dat Schoten zijn verplichtingen inzake bermbeheer niet nakomt. In het Bermbeheersplan Schoten wordt sterk aangedrongen om eindelijk eens werk te maken van verschralingbeheer (om grotere soortenrijkdom te krijgen in de bermvegetatie). Het niet afvoeren van het maaisel en het gebruik van een klepelmaaier (hakselt te fijn = moeilijk op te rapen) worden in dit plan als de grote tekortkomingen van het huidige bermbeheer aangestipt.

7. Dat de SPA bij monde van raadslid Dieltjens bij punt 16 (dossier intergemeentelijk zwembad) het nodig achtte als lid van de meerderheid(!) nogmaals een oppositieshow op te voeren, dit ten behoeve van het zwembadpersoneel aanwezig in de publieke tribune. Onze rooie kameraad zou beter wat harder met de SPA-vuist op de collegetafel laten bonken i.p.v. zo doorzichtig de stemmengeile komediant uit te hangen.