ZITTING 27 FEBRUARI 2003

Punt 1: VERSLAG VORIGE ZITTING

Volgens onze schepen van financiën is de OCMW-toelage van € 4.709.000 die in de gemeenteraad van 19 december 02 werd goedgekeurd dus te hoog. Er was slechts een stijging van 1% voorzien maar er werd 4% ingeschreven én vervolgens goedgekeurd door deze raad.

Toch gek zo'n stemming,waar meerderheid (burgemeester en schepenen op kop) en oppositie er maar op los stemmen zonder zich ook maar de geringste moeite te getroosten de cijfers eens te checken.

Voorwaar geen reclame, zo'n flater, voor het politiek imago van onze gemeente. De uitspraak van Patrick Janssens gisteren op de radio: “ in gemeenteraden is onervarenheid en luiheid dikwijls troef.” geldt die ook niet voor onze gemeenteraad?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN

Punt 5: HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEHEERSCOMITE INTERLOKALE VERENIGING BRASSCHAAT-SCHOTEN

Weer een reglement dat blijkbaar vlug-vlug in mekaar geflanst is en met haken en ogen ineen hangt. Zo nam onze nr. 32 even de samenroeping op initiatief van de leden onder de loupe, geformuleerd in art.4. Onze medewerker is er niet uitgeraakt en moest de hulp inroepen van het college

ONZE VRAAG: Kan u me nu zeggen hoeveel leden er nodig zijn om het comité binnen de tien werkdagen in vergadering samen te roepen ?

A: 6 willekeurige leden ?

B: 3 leden van één en dezelfde gemeente ?

of C: 3 leden van elke gemeente, dus 6 in totaal ?

ANTWOORD OF REACTIE: 5 !

Onze vroede vaderen en moederen kregen er duidelijk ook geen kop aan en antwoordden dan maar vlug op een passage enkele alinea's verder waarover niks gevraagd was. En daarmee kon nr. 32 het alweer stellen. Zo er nog veel van die onduidelijkheden voorkomen in dit reglement gaat dit nog serieuse problemen geven.

Punt 10: RETRIBUTIEREGLEMENT OP ADMINISTRATIEVE PRESTATIES

Het begint heel wat burgers de strot uit te komen die diarree van betuttelende opgelegde vergunningen. Dat ze daarvoor nog flink mogen betalen ook maakt de zaak zeker niet lichter verteerbaar.

Onze nr. 32 belichtte vervolgens de problemen rond het prijskaartje voor kapvergunningen en genealogisch opzoekingswerk.

Om af te ronden had hij kritiek op de erg korte looptijd (slechts 15 dagen) van het onderzoek de commodo et de incommodo zoals voorzien in art. 9 van dit reglement.

Ik stel voor de termijn van 15 dagen te verlengen tot 2 maanden zodat ook de Schotenaren die de gemeenteraad niet kunnen volgen of niet wekelijks de ‘kaskes' kunnen raadplegen gelegenheid krijgen nog tijdig een bezwaarschrift in te dienen tegen deze retributieverhogingen.

ANTWOORD OF REACTIE: van schepen Hendrickx (CD&V).

Spreker mag retributieheffingen niet verwarren met belastingen; dit hier zijn heffingen die de Schotenaar betaalt voor door de gemeente geleverde prestaties. We streven hierbij naar een betere kostendekking.

(In duidelijker taal: verhoging dus. En wij denken dat het de Schotenaar worst zal wezen of het geld dat hij moet afdokken retributie of belasting heet.)

Punt 11: VERSLAGEN KINDERGEMEENTERAAD

Dit punt werd geagendeerd door raadslid Gadeyne (Agalev). Hij protesteert hiermee tegen het ontbreken van doorstroming naar de ‘volwassen'gemeenteraad.

Onze nr. 32 heeft schepen Vissers reeds enkele malen bezig gezien op zo'n kindergemeenteraad en…

Raadslid Gadeyne zit al zolang in de Schotense politiek en kent blijkbaar nog steeds zijn Pappenheimers niet.

Schepen Vissers heeft helemaal geen nood aan pottenkijkers, want beschouwt de kindergemeenteraad als zijn elektoraal privé jachtterrein. Net zoals b.v. de VLD-tandem Van Gastel-Hallemans de jubilarissen zonder schroom en op kosten van de gemeenschap voor hun verkiezingskar trachten te spannen. (lees de lokale burgerkrant maar eens nr.1-2002 blz.8!!)

Schepen Nicolaas troont tijdens die zittingen, voorlopig nog zonder mijter en wattenbaard, als een minzame en bejubelde weldoener temidden van het jonge volkje o.a. persoonlijk snoepjes ronddelend. Als goede advocaat weet hij tussendoor de apetrotse moeders en grootouders nog flink wat stroop om de mond te smeren.

De kindergemeenteraad is een zeer goed instrument om de jeugd interesse bij te brengen voor de politiek op voorwaarde dat niet één persoon of één partij de touwtjes daar in handen houdt.

Tussen twee haakjes: die Nicolaas zit daar zo knus en wellustig op de burgemeesterszetel dat ik zou willen voorstellen volgende maal toch maar best een kinderburgemeester te laten verkiezen.

ANTWOORD OF REACTIE: van de burgemeester (de echte)

En wij die dachten dat we met Albert Leenaerts het laatste hadden gezien.

Niemand opmerkingen over de tussenkomst van meneer Vereyken?

Schepen Vissers (CD&V):"Ik beloof mij te beteren en me even wijs te gedragen als de Heilige Man."

Alle hoop is dus nog niet verloren: er is nog plaats voor humor in deze raad.