ZITTING 27 MAART 2003

Punten 3 en 4: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN INTERCOMMUNALES

Onze spreker nr. 32 protesteert hier nu al voor de derde keer tegen de onlogische volgorde der punten en zet zijn visie nogmaals uiteen. Wat de aanduiding der volmachtdragers of afgevaardigden betreft legt onze nr. 32 het volgende ter tafel :

Tot hiertoe hebben te veel Schotenaren de indruk dat het hier enkel en alleen gaat om een faveurke voor een trouw en volgzaam partijmandataris of om een troostprijs voor een jammerlijk gebuisde schepenkandidaat. De uitverkoren dames en heren mogen dan braafjes jaknikkend hun zitpenningen gaan oprapen. Echte demokratie kan ik dit bezwaarlijk noemen. Daarom dit voorstel:

volgorde omgooien: eerst punt 4 en dan punt 3 = een eerste stap in de goede richting van een meer democratische betrokkenheid bij het intercommunales - gebeuren.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Punt 9: CLUSTER NATUURLIJKE ENTITEITEN BINNEN HET MILIEUBELEIDSPLAN

De papierwinkel die hier voorligt oogt bizonder fraai: bescherming, klassering, versterken groenstructuur, bosuitbreiding enz., enz...

Eén voorbeeldje uit de praktijk: in 1936 wordt het Peerdsbos plechtig geklasseerd als woudgebied met het uitdrukkelijke verbod er verkeerswegen door te trekken. Vandaag ligt daar een lucht- en stilteverpestende snelweg doorheen, zijn er zopas duizenden tonnen beton gegoten en raast morgen de HST erdoor. Wat zijn we vooruit met al die woordkramerij zolang milieuwetten dezelfde waarde hebben als taalwetten in het Brusselse ?

ONZE VRAAG: Welke compenserende maatregelen zijn er genomen ingevolge de aanleg van de HSL (Hoge SnelheidsLijn ) zoals voorzien in de habitatrichtlijn paragraaf 4 van art. 36 ter?

ANTWOORD: schriftelijk door schepen Van den Bogaert (SPA):

De bouwvergunning voor de HSL werd afgeleverd vooraleer de Laarsebeek werd aangeduid als Habitatrichtlijngebied . Dit betekent dat er geen compenserende maatregelen dienden uitgevoerd in het kader van de Europese wetgeving.

(…)Ter compensatie van de HSL werd een pakket mitigerende maatregelen goedgekeurd, waarvan 80 % naar het grondgebied Schoten gaan. Voor de gekapte bomen wordt compensatie voorzien elders in Vlaanderen (regeling met Bos & Groen)

ONZE VRAAG: Gelijkaardige vraag voor de tweede spoorverbinding Antwerpse haven. Het natuurdecreet B.S. 10 januari ‘98 huldigt het stand-still principe: geen natuur mag nog verloren gaan. Art. 14 verplicht hier alle schade aan de natuur te herstellen. Hoe gaat het verdwijnen van de laatste groene buffer tussen stedelijk gebied en Voorkempen hersteld worden?

ANTWOORD: schriftelijk door schepen Van den Bogaert ( SPA )

Tweede spoorverbinding. Een MER is thans in opmaak, waarbij de gestelde vragen door de externe deskundigen aan bod zullen komen. Schoten heeft er al op gewezen dat de gebieden rond Dnjepper en openbare domeinen een perfecte zone zijn voor compenserende aanplantingen.

ONZE VRAAG: Bonte Hanek - privé domein - overdracht aan gemeente !! Wat betekenen die twee uitroeptekens in dit document? Is de overdracht nakend of steekt ons bestuur beide armen in de lucht en laat alles op zijn beloop?

ANTWOORD OF REACTIE:

Raadslid Gadeyne geeft een kort overzicht van de ellendige lijdensweg van dit dossier maar meent wel enig schot in de zaak te bespeuren. Hij dringt bij het college aan de aandacht voor dit dossier niet te laten verzwakken.

Schriftelijk antwoord van schepen Van den Bogaert ( SPa )

Bonte Hanek : dit dossier zit bij Martine Stabel en Johan Hoskens , zij rapporteren ons in functie van het beantwoorden van vragen op de milieuraad . De milieudienst volgt dit dossier vanaf het moment dat er over beheer of overdracht moet gesproken worden.

ONZE VRAAG: Over naar C Bermbesluit van 2 oktober 1984. Bermbeheer met verbod gebruik herbiciden. In de toelichting vind ik niets over het gemeentelijk gebruik van Glyfosaat-produkten . Hoe komt dit?

ANTWOORD: schriftelijk door schepen Van den Bogaert ( SPa )

Glyfosaat : de milieudienst is momenteel volop bezig met de opmaak van een herbicidenplan conform het voorgeschreven draaiboek. Hierin zal ook een inventaris worden opgenomen.

Punt 10: MILIEUJAARPROGRAMMA 2003

In het besluit van de milieuraad van 17 maart 03 ontdekt onze nr. 32 onder art. 2 een merkwaardige zinsnede: de milieuraad maakt zijn beklag omdat hij niet in de mogelijkheid wordt gesteld te beoordelen of aangekondigde acties rond interne milieuzorg en de cluster vaste stoffen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd!

Duidelijk een ernstige communicatiestoornis of misschien zelfs helemaal geen communicatie. Hoe gaat het college dit aanslepend probleem oplossen?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Punt 11: VASTSTELLING PRESENTIEGELDEN EXTERNE JURY ONTWERPER NIEUWBOUW POLITIE

Te gortig noemde onze nr. 32 het vele belastinggeld dat ons bestuur de laatste jaren door vensters en deuren heeft buitengekieperd ter betaling van studiediensten, architectenburo 's, maquettenbouwers en ook van de onvermijdelijke schadeclaims; allemaal totaal nutteloos want uiteindelijk voor afgeschoten projecten zoals bv . ‘Aanleg nieuw Marktplein' en ‘zwembad de Zeurt'

Hij stelde voor dit verkwistende spelletje ditmaal niet te spelen en te wachten tot we zeker zijn van de aankoop der gronden aan de gasketel.

ANTWOORD OF REACTIE: van de heer burgemeester

We overdrijven hier niet. Sporadisch kan het wel eens gebeurd zijn in het verleden, dit is soms onvermijdelijk. Deze kosten zijn verantwoord.

(We stellen voor dat onze burgervader eens een optelsommetje maakt van al het geld dat vergooid is aan die twee vernoemde projecten. Wedden dat zelfs hij ‘sporadisch' zal blozen?)

Bijkomende agenda: Punt 1: RAADPLEGEN VAN HET REGISTER VAN INKOMENDE EN UITGAANDE STUKKEN

Raadslid Meeus ( Vl .Blok) heeft inzage gevraagd in dit register. Zijn vraag werd afgewezen. Het raadslid wijst op art. 6 van het reglement van orde van de gemeenteraad dat inzage waarborgt van alle akten en stukken betreffende het bestuur. Nr. 32 sluit zich hierbij aan.

En nr. 32 vervolgt :

Misschien is er bij deze gelegenheid ook minstens één van de 31 verkozenen des volks die zich art. 7 herinnert van datzelfde reglement en er eindelijk de toepassing van eist . Inderdaad, het is al zeer lang geleden dat ik nog een reglementair antwoord heb ontvangen.

Had onze nr. 32 beter niet gezegd want zijn burgervader werd erg toornig, snoerde hem de mond door prompt de zitting te starten en begon op plannen te broeden om het reglement dan maar te wijzigen. (zie zitting van 26 juni '03 punt 6).