ZITTING 28 MAART 2002

Het voorstel van onze heer burgemeester om rechtstaande één minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers-collega's in Nanterre draagt de goedkeuring weg van alle aanwezigen. (8 raadsleden van deze Franse gemeente in koelen bloede tijdens vergadering neergekogeld)

Onze nr. 32 vraagt vandaag aandacht voor de punten 7, 9, 13 en 22.

Punt 7: Belasting- en Retributiereglementen

Bij het overlopen van het lijstje stellen we 2 belastingverhogingen vast: huisvuilbelasting en urbanisatiebelasting. Op de eerste is weinig te zeggen want ze vloeit voort uit een inschattingsfout van bij de start. De tweede lijkt echt wel op geldklopperij. De aanslagvoet voor wegverharding en riolering samen wordt in één klap opgetrokken van 500 oude Belgische franken naar 1.200! (Tussen twee haakjes, waarom denkt ons schepencollege nog steeds in franken voor het vastleggen van nieuwe bedragen? Eurobedragen zonder cijfers na de komma werken veel vlotter.)

Dat betekent dat het nederigste stulpje in Schoten voortaan 2.400 oude B. franken mag neertellen tegen ‘slechts' 1.000 voorheen. De Schotense brave burger mag hier tientallen miljoenen franken méér ophoesten, terwijl ons bestuur stilletjes hoopt dat maar weinig mensen deze nieuwe aderlating echt zullen onderkennen, dit vanwege de verwarring met de omschakeling naar de euro.

Ter herinnering hier een korte passage uit het VLD verkiezingsprogramma blz. 17 van ‘Een nieuw bestuur voor Schoten' onder tussentitel ‘voorzichtig financieel beheer': “gemeentelijke fiscale druk mag niet stijgen . ” Enkele lijnen verder is er zowaar sprake van “lichte afbouw van de financiële druk” !! Hallo VLD hoever staat het met die beloften? En met de belofte van uw plaatselijke voorzitter Paul Valkeniers op de nieuwjaarsreceptie in de Kaekelaar: geen belastingverhogingen in Schoten ? (We vinden het trouwens al erg genoeg dat dank zij VLD-stemmen de provinciale belastingen ook werden verhoogd.)

ANTWOORD OF REACTIE: De meerderheid en de VLD in het bijzonder zijn in hun Q gebeten en doen alsof ze niks gehoord hebben .

Punt 9: Toelagen en Premies

37,18 euro bedraagt de gemeentelijke geboortepremie. Om deze schamele 1.500 oude Belgische franken op te strijken moet de aanvrager een formulier gaan afhalen, het zorgvuldig invullen en het op de sociale dienst bezorgen; en dan zwijgen we nog van het werk op de gemeentediensten: register burgerlijke stand raadplegen, kijken of de moeder wel tenminste 3 maanden in Schoten woont en of de uiterste termijn van 6 maanden na de geboorte niet is verstreken… geef toe dat 37,18 euro belachelijk laag is in vergelijking met de administratieve verplichtingen en andere bijkomende tijdverspilling.

en beloven maar...

(Plaats de muis op de foto om beter te lezen!)

Om de dalende nataliteit in Vlaanderen om te buigen zullen toch efficiëntere middelen moeten gevonden worden. Daarom stel ik voor zo'n belachelijk lage premie gewoon af te schaffen en werk te maken van een gezinsconsulent die dan systematisch kan toezien op de kind- en gezinsvriendelijkheid van alle te nemen gemeentelijke beslissingen.

Ik kijk hier met één oog naar de CD&V-fractievoorzitster die hopelijk haar verkiezingsbelofte niet vergeten is:”ijveren voor een gezinsconsulent” daar beloofde ze haar tanden te zullen inzetten. ('Schoten 2000' 1ste jaargang nr. 2 op de frontpagina in vetjes met foto). Doorbijten zou ik zeggen.

't Zal wel weer een wisselmeerderheid worden, maar sinds het zwembaddossier weten we dat ons bestuur dit overleeft. Misschien een geknipte gelegenheid voor het geachte raadslid om haar blunders uit vorige legislatuur goed te maken.


ANTWOORD OF REACTIE: behalve een misterieuze (echt onbegrijpelijke) mop van schepen Hallemans over gezinsconsulent en landingsbaan voor watervogels (??) werd met de opmerkingen van nr. 32 geen rekening gehouden.

Punt 13: Kosteloze Grondafstand

a) Zoals alle raadsleden in de toelichting hebben kunnen vaststellen neemt het dossier ‘Bonte Hanek' hallucinante proporties aan. Feit blijft: de familie Van Havere heeft een verkavelingsvergunning op zak voor 35 ha.

En de daartegenover ter compensatie beloofde 40 ha. natuurgebied voor de gemeenschap is nog steeds niet afgestaan. Het hele dossier zit nu verstrikt in een kluwen van opsplitsing, verdwenen plattegronden en juridisch spitsvondig getouwtrek waar de advocatuur een aardig centje moet aan verdienen maar waarbij het politieke wereldje en het vertrouwen in een onpartijdige rechtsbedeling bij de modale burger een stevige knauw krijgt.

Wij zien de aandrang waarmee de firma Amfimmo de gratis afstand van luttele 10 are tracht door te drukken als een bijkomend element in het grote verwarringspel rond dit dossier. Ons voorstel: NIET aannemen, maar de afgesproken 4O ha. opeisen.

b) Servaislei 101. Is ons bestuur zich wel terdege bewust van de problemen die het uitzicht van de villawijken Koningshof/Schotenhof bedreigen, met name de versnippering der percelen?

Hier wordt dus verder versnipperd en nog wel via de koehandel van splitsing in ruil voor gratis afstand van een strook grond. Ik neem aan dat alle raadsleden ter plekke op nr. 101 zijn gaan kijken en geconstateerd hebben dat een splitsing nefast zal zijn voor de omgeving.

Dat wordt gegarandeerd een kale boel, een zware slag voor het landschappelijk uitzicht. Ons advies: niet splitsen en benodigde strook grond gewoon aankopen.

ANTWOORD OF REACTIE: de burgemeester belooft nr. 32 zijn vragen en opmerkingen tijdens de zitting te behandelen, maar als puntje bij paaltje komt worden beide punten vlug eenparig goedgekeurd en onze medewerker kan fluiten naar de beloofde antwoorden.

Punt 22: Stand van zaken rond het voormalige stort.

Het betreft hier een interpellatie van Agalev-raadslid Gadeyne die zich zorgen maakt over het gebrek aan informatie rond dit dossier.
Onze onafhankelijke medewerker geeft hierbij volgende commentaar:

Ter gelegenheid van dit punt wil ik mijn vroegere waarschuwing herhalen tegen de geplande windturbines. Vele duizenden euro's belastinggeld worden ter plekke geïnvesteerd in de aanleg van een pleisterplaats voor waad- en watervogels.

Deze twee zaken samen op zo'n beperkte ruimte gaan echt niet samen. We denken hier aan de geluidshinder, de visuele vervuiling en de levensbedreigende hindernissen van de turbinewieken voor aan- en afvliegende watervogels.

Heel deze stortzone zou bij voorkeur moeten uitgebouwd worden tot natuurgebied. Moet haalbaar zijn met 'n SPA mee in het bestuur die in haar verkiezingsprogramma resoluut de eko-kaart trok voor dit gebied en KMO hier uitdrukkelijk verwerpt. En met de groene beloften terzake van eerste schepen Pauwels (VLD) alsook van onze burgemeester én dan nog een schepen met groen Fingerspitzengefühl in huis ook! Mensen wat belet ons bestuur toch om de stortruimte om te vormen tot een voorbeeldig natuurgebied?

Vervolgens begaat nr. 32 een grove fout: hij heeft de lezersbrief van zijn burgervader aan de frut gelezen (in GvA van 14 maart) naar aanleiding van de bouw van een parkeergarage voor Wijnegem Shopping Center. Een ‘volwassen draak van formaat' schrijft onze burgemeester en bevestigt de faam van België als lelijkste land van de wereld.

Nr.32 vraagt wanneer onze edelachtbare ook eens een briefje zal plegen over de ruimtelijke verloedering in z'n eigen gemeente …o.a. het pittoreske hofke De Bruyn en omgevend groen dat werd platgewalst om plaats te maken voor een ‘volwassen draak' van 'n soortement veredelde kazerneblok.
Idem voor villa dr. Luyten… verder is nr. 32 niet geraakt want hij kreeg een flinke bolwassing van zijn toornige burgervader omdat hij buiten het agendapunt was gegaan.

Een antwoord of reactie was in deze omstandigheden niet te verwachten… volgende maal de regels van het spel beter naleven, vriend.


Nog enkele markante feiten en verklaringen tijdens deze zitting genoteerd:

- Blokvoorzitter Jos Meeus had zijn ontslag ingediend als raadslid maar dit in extremis terug ingetrokken. De punten 1, 2 en 3 van de openbare zitting moesten dan ook geschrapt worden. Enige verklaring of verontschuldiging hebben we niet gehoord.

- Schepen Hendrickx wil financieel beheer met visie! (Wat dit precies inhoudt zullen de Schotenaren de komende jaren in hun portemonnee voelen)

- Dezelfde schepen acht de verkoop van villa Ullens noodzakelijk om de gronden aan de gasketel te kunnen kopen. Er circuleren bedragen van 750.000 tot 1.000.000 euro. Alsof er openbaar domein teveel is in het centrum van Schoten!

- Raadslid Dieltjens wil drastischer maatregelen om het gat in de begroting dicht te rijden. Wel kant hij zich tegen de voorgestelde huisvuilbelasting. Samen met het Blok stemt SPA uiteindelijk tegen de verhoging van de huisvuilbelasting, terwijl Agalev ervoor stemt en zo de meerderheid depanneert. (= een zogenaamde 'wisselmeerderheid')