ZITTING 26 APRIL 2012

Paul Valkeniers: "Geen spreekrecht vandaag!"

Altijd een hele opluchting voor voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA): voorlopig geen lastige vragenstellers meer die van het spreekrecht gebruik kunnen maken!

 

Merk de scherpe lichtinval en uiteenlopende kleurtemperaturen : een bizarre mengeling van direct zonlicht, halogeenstralers en spaarlampen.... ni simpel voor onze fotograaf!


Het gaat van saai naar saaier met onze Schotense gemeenteraden.

En juist nu waren er weer studenten (zie foto) die verslag dienden op te maken van deze zielige vertoning....Vroeger hadden we tenminste nog het spreekrecht met belhamel en zijn "akoliet" die voor enige animo zorgden.

Studenten dienen verslag op te maken van Schotense gemeenteraad

Vermeldenswaard vandaag:

Hilariteit bij heel wat raadsleden omdat onze Vlott-mandatarissen
(zie foto) een verschillend stemgedrag vertoonden bij de lastvoorwaarden
en gunningswijze voor de aankoop van een dienstwagen.

Sorry, maar bij Vlott staan we niet klaar met de karwats als er voor dergelijke onderwerpen uiteenlopende standpunten worden ingenomen.

Behalve voor essentiële partij-standpunten zijn onze verkozenen vrij in hun stemgedrag.
Dat is heel andere koek dan de verstikkende kadaverdiscipline van de meeste andere partijen.

Onze Vlott-raadsleden in de Schotense gemeenteraad.

Voorts kon er niet geantwoord worden op vragen rond de dure aanschaf van een Thin Client Server Park met de nodige MS Windows licenties (budget 2012 voorziet hier € 65.000 ), want de bevoegde schepen was afwezig... en dit punt 18 werd dan maar zonder uitleg goedgekeurd.
Waarop prompt schepen Kurt Vermeiren (SPA) de raadszaal betrad... alweer hilariteit.
(Zal toch niet buiten hebben staan wachten tot na de stemming?)

Schepen Maarten de Veuster brengt zijn collega Kurt Vermeiren op de hoogte van de oorzaak der hilariteit in de zaal

Een beduusde schepen Kurt Vermeiren (SPA) begrijpt niet waarom zijn verschijning de lachlust van de vergadering opwekt.

Schepen Maarten de Veuster (CD&V-NVA) tracht hem met een woordje uitleg gerust te stellen.


Vermelden we nog de uitvoerige welbespraaktheid van onze schepen voor Ruimtelijke Wanorde Els Empereur (VLD-LA) bij de behandeling van de drie laatste puntjes: goedkeuring van twee verkavelingen en Actieprogramma rond publieke gronden in functie van Sociaal Woonaanbod.

Uiteindelijk kwamen we weinig of niks nieuws te weten.
Al wat deze schepen zo welsprekend de raadsleden opdiste was grotendeels terug te vinden in de toelichtingsnota.
Het is immers niet de gewoonte van deze gladde advocate om diep in haar kaarten te laten kijken.

Els Empereur uitvoerig aan het woord in Schotense gemeenteraad.

Om te eindigen werden de Vlott-raadsleden Ann Boden en Ortwin Leenaerts door onze vroegere kartelpartner Vlaams Belang uit de raadscommissies gebonjourd.


Gemeentebodes steeds behulpzaam !

Zoals ieder jaar einde april staat het Rode Kruis paraat met de verkoop van steunstickers.

Onze vriendelijke gemeentebodes zijn steeds bereid om een helpend handje toe te steken. Hier neemt bode Tony een foto van het Rode-Kruisgezelschap.

Klik hier om voorzitter Valkeniers aan het werk te zien.

WEGENISTRACÉ VERKAVELING HORIZON

In de Kruiningenstraat is het hier te doen, de site van de vroegere Horizon-fabriek wordt verkaveld voor woningbouw. (Agendapunt 22)

Groen?Jos-raadslid Eric de Swaef is niet bereid om mee te stappen: "Te veel onduidelijkheden en geen exacte getallen" en "Vermits na goedkeuring van het wegentracé het verkavelingsdossier voornamelijk op de collegetafel belandt, kunnen we het wegentracé niet goedkeuren" zo poneerde hij.
En we kunnen hem ditmaal geen ongelijk geven: ook wij hebben enkele malen in onze haren moeten krabben bij het doornemen van het toelichtingsdossier.
Wel jammer dat Eric niet altijd even alert is op gebied van ruimtelijke ordening.

Verder wipte Groen?e Eric nog eens op zijn stokpaardje met de opmerking dat er in deze verkaveling sociale huurwoningen zouden moeten kunnen opgelegd worden.


VOLGENDE VERKAVELING: WITTE WILG

De huidige tennisclub aan de Zilverstraat verdwijnt en maakt plaats voor woningen. (Punt 23)
De verkaveling kan later uitgebreid worden, zo lazen we in de toelichting, met het terrein "Koningshof Klein Heide".

Twee bezwaarschriften werden galant van tafel geveegd: "Overwegende dat deze niet handelen over het wegenistracé." Aldus de schepen van Ruimtelijke Wanorde Els Empereur (VLD-LA). "En" voegde ze er nog triomfantelijk aan toe "de beoordeling van de verkavelingsaanvraag en de latere bouwaanvraag behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen."
De ondervinding heeft ons al wel geleerd 'hoe laat' het dan is....

Voorwaar, bouwpromotoren en vastgoedlobbyisten zitten niet stil in Schoten.


VOLGENDE KNAUW VOOR DE LAATSTE OPEN RUIMTES

Omdat het voor onze gemeente zeer moeilijk zal zijn om te voldoen aan het "Bindend Sociaal Objectief" (In uitvoering van het decreet "Grond- en Pandenbeleid" dienen de gemeenten tussen 2009 en 2025 een aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren) is de gemeente verplicht om vóór 30 april 2012 een actieprogramma in de gemeenteraad te bespreken én goed te keuren ter activering van 25 % van de publieke en semi-publieke onbebouwde percelen.

Wat de concrete gevolgen zullen zijn van de goedkeuring van dit actieprogramma (punt 24) zal later blijken...

Wij vrezen dat de laatste speelweiden en -bossen van jeugd en jeugdbeweging zullen afgepakt worden en dat verschillende binnengebieden voor de bijl zullen gaan om opgesmukt te worden met 'sociale' woonblokken.


Opgelet indien u het goedgekeurde verslag van deze zitting raadpleegt. (Ter inzage op het gemeentesecretariaat en in de bibliotheek)
De nummering van de agendapunten werd volledig herwerkt en de hierboven besproken agendapunten 22, 23 en 24 zijn daar terug te vinden onder de nummers 31, 32 en 33.

Toemaatje:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belhamel