ZITTING 1 MAART 2012

Met zichtbaar genoegen kan de gemeenteraadsvoorzitter aankondigen dat er geen sprekers aangemeld zijn.

Wacht maar tot straks de verkiezingsprogramma's in de Schotense brievenbussen vallen: wedden dat die weer zullen bulken van beloften rond de mogelijkheden van betrokkenheid, medezeggenschap en inspraak voor de burger?

Paul Valkeniers: geen sprekers vandaag!

Inmiddels is de nieuwe geluidsinstallatie in de raadszaal aangekomen. Geen gekraak en fluittonen meer, maar desalniettemin is de verstaanbaarheid in de tribune niet denderend. Zal nog aan gesleuteld moeten worden.


ONTSLAG VAN CD&V-RAADSLID ANNELIES VERLINDEN

Belhamel heeft de ontslagbrief van Annelies Verlinden even doorgelicht.

"Ik draag politiek nog steeds een warm hart toe, maar om verschillende redenen gaat mijn pad de komende maanden en jaren een andere richting uit".

Jaja, dat zal wel, merkt onze Belhamel hierbij fijntjes op, dit pad leidde niet meer regelrecht naar het voorziene (?), beloofde (?) schepenambt en dat warm hart voor de politiek hebben we helaas dikwijls afwezig geweten op de gemeenteraad.

Zelfs voor de zesmaandelijkse verplichte verslaggeving over haar dubbel bestuursmandaat bij de IGEAN-intercommunales hebben we dit warme hart al te vaak moeten missen.


SOFIE GOFFIN NIEUW CD&V-NVA-RAADSLID

Ingevolge het ontslag van raadslid Annelies Verlinden (CD&V-NVA) treedt een nieuwe en jonge kracht aan in de Schotense politieke arena.
Zij neemt plaats tussen de twee raadsleden van NVA-strekking.

Nog voor ze de eed had afgelegd nam de blijkbaar wakkere Sofie reeds deel aan de stemming!

Als dat maar goed afloopt, want bij CD&V wordt van backbenchers niet te veel persoonlijk initiatief verwacht. Ja knikken is ruim voldoende.

Sofie Goffin, nieuw raadslid in de gemeenteraad van Schoten

Komaan, Sofie, vlieg erin en laat je vooral niet imponeren door de vrome sprookjes die uw schepenen-advocaten je zullen trachten wijs te maken. Regelmatig een flinke stok in het politieke hoenderhok!

Vanwege de belhamelredactie: Veel succes bij de uitoefening van je mandaat, Sofie.

In de pers (o.a. Het Nieuwsblad) en op de vernieuwde webstek van CD&V-Schoten wordt Sofie opgevoerd als jongste lid van de Schotense gemeenteraad.

We hebben de geboortedata even vergeleken.
Tot spijt van wie 't benijdt blijft dr. Ortwin Leenaerts van VLOTT het jongste raadslid in de gemeenteraad
.


IGEAN: GEEN VERSLAGGEVING IN DE RAAD NODIG !

Met een maand vertraging konden we de verslaggeving over de intercommunales CIPAL en PIDPA aanhoren, respectievelijk gebracht door de bestuurders Maria Gysen (CD&V-NVA) en Ilse Stockbroeckx (eveneens CD&V-NVA).

Ons Vlott-raadslid Ann Boden wenste na afloop te vernemen wanneer de verslaggeving over IGEAN ging gebracht worden.

Volgens ons bestuur is het ruim voldoende dat dit verslag in de toelichtingsstukken zat. Desgevallend mogen er volgende maand vragen over gesteld worden.... (Aan wie, voorzitter?)

Hola, mensen, leren lezen!

In het bewuste art. 53 van het 'Vlaamse Decreet Intergemeentelijke Samenwerking' staat wel degelijk dat de verslaggeving "minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad" dient te geschieden.

Wie het art. 53 nog even wil raadplegen kan HIER klikken.

Paul Valkeniers, de voorzitter met de selectieve toepassing van decreten en reglementen.

Paul Valkeniers (VLD-LA), gemeenteraads-voorzitter met een grondige kennis van de reglementen en decreten, vooral het spreekrechtreglement, afdeling plichten en beperkingen voor de spreekrechtbeoefenaars in de publieke tribune.....


ARROGANTIE TROEF

Onder punt 12 (over het gebruik van nieuwe stemcomputers voor oktober) wordt de raadsleden gevraagd akkoord te gaan met het in bruikleen nemen van deze nieuwe computers onder voorwaarde van te zorgen voor een veilige opslag van de apparaten, een onderhoudscontract af te sluiten en de apparatuur te beheren als een goede huisvader.

In de toelichtingsstukken konden we ook een "Raamovereenkomst met als doel de oprichting van een aankoopcentrale voor de leveringen en de diensten inzake elektronisch stemmen" (oef !) raadplegen.

Dit Nederlandstalige document was van overheidswege ondertekend door Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken), Geert Bourgeois (Vlaams Gewest) en Charles Piqué (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Ondanks de vriendelijke uitnodiging onderaan op dit document om de handtekening te laten voorafgaan van de handgeschreven formule "gelezen en goedgekeurd" bestond die Brusselse Charel het om daar "lu et approuvé" van te maken!

Wat een onbeschofte, arrogante ongelikte beer....


FRAUDE MET STEMCOMPUTERS UITGESLOTEN ?

Bij de behandeling van datzelfde punt 12 werd door geen enkel raadslid vragen gesteld rond de betrouwbaarheid van stemmen per computer.

Zo was er ook niemand die er de collega's opmerkzaam op maakte dat in Nederland sedert 2009 stemmen per computer werd afgeschaft, na tal van bewijzen dat kiesfraude met stemcomputers eigenlijk niet zo moeilijk is....

Niemand informeerde naar de op de computers geïnstalleerde software.
Niemand vroeg naar de wijze van opslag (toegangsdeuren en vensters genoegzaam beveiligd?)
Niemand vroeg onder welke voorwaarden iemand toegang heeft tot het lokaal waar de computers opgeslagen staan.

Leven onze raadsleden op een andere planeet en hebben nog nooit gehoord van de talloze gevallen van fraude met computers?


WANDELPAD EN 50 FIETSREKKEN VOOR ATLETIEKPISTE

Bestek en raming (€ 35.234,05 btw in) worden goedgekeurd voor de aanleg van een ruime fietsenstalling en van wandelwegen in gestabiliseerde dolomiet bij de nieuwe atletiekpiste. (Punt 21)


Punt 24: KLEINHANDELSLINT BREDABAAN

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) vergezeld van een MER-screening, mobiliteitsstudie en inspraakbegeleiding.
Dit alles om een instrument in handen te hebben waarmee dan gepoogd kan worden om enige ordening aan te brengen in deze voortwoekerende chaos.

Hiervoor werd € 40.000 voorzien op het budget van 2012 .

Het kleinhandelslint aan de Bredabaan, een bizarre mix van een onoverzichtelijke reeks uithangborden, hopen geparkeerde wagens, willekeurig ingeplante handelspanden, quasi totaal ontbreken van groene voorzieningen, gebrek aan voetgangersinfrastructuur, gevaarlijk fietspad vanwege de talloze in- en uitritten met zowaar daartussen gewrongen nog enkele geklasseerde woningen....

Het betreft de typische woningen 'Hof ter Beuken' en 'Patappeltoren' van het architectenduo Petrus en Cornelis de Nijs in de stijl van de Neue Sachlichkeit. Kenmerkend zijn de grote glaspartijen en de halfronde uitbouw.

We zijn flink op weg om de Boomse Steenweg naar de kroon te steken: zo'n ongeordende mengelmoes!


KLEINHANDELSLINT INTEGREREN IN GROENGORDEL ..... (?)

De map met de toelichtingsstukken bij dit punt 24 was ruim gestoffeerd met voorstudie en plans.

Op een bepaald moment viel onze medewerker ei zo na van zijn stoel van verbazing.
Het op te maken RUP zou moeten bijdragen tot het versterken van de groengordel rondom de kern van Schoten, het kleinhandelslint zou geïntegreerd worden in de groengordel!

Hoe geloofwaardig kan zo'n vrome intentie zijn als ze is opgesteld door mensen die elders in Schoten de groengordel systematisch saboteren? (Op 't Wijtschot wordt de kwetsbare groengordel drastisch ingeperkt ten gunste van een bedrijventerrein en op Borgeind wordt de laatste groene buffer tussen opdringende verstedelijking en de kern van Schoten gewoon volgepoot met appartementsblokken).

Om die integratie in de groengordel te verwezenlijken, zo lezen we in de stukken, zal het handelslint zelf met zijn verstedelijkt karakter intern een beperkte groeninbreng hebben.
Met het oog op groene ecologische doorstroming wordt gedacht aan een verplicht percentage groenaanleg of -behoud. (Hoogstammige boom per x aantal parkeerplaatsen, het openhouden van de resevatiestrook A 102 en de twee beschermde villa's opnemen in de groengordel).

En die prachtige voornemens gaan door groenverslindende vastgoedlobbyisten moeten uitgevoerd worden... Neem het van ons aan, als er op 14 oktober geen grondige ommekeer komt zijn die 40.000 euro naar de haaien.


Onze Vlott-raadsleden Ortwin Leenaerts en Ann Boden plegen overleg. Vlott-raadsleden Ortwin Leenaerts en Ann Boden.

NAAR EEN NIEUW WERVEND BEELD (sic)

In punt 25 (Overeenkomst Bebouwd Perifeer Landschap) is het alweer met de ellebogen aan te voelen: er hangen gemeenteraadsverkiezingen in de lucht.

Onze bestuurslui die er een potje van gemaakt hebben van ruimtelijke ordening, groenbehoud en mobiliteit zijn koortsachtig op zoek naar een uitweg die de schijn moet wekken dat ze ten zeerste begaan zijn met deze problemen en intensief naar oplossingen speuren.

Inderdaad, dit is weer zo een project (net als bij vorig punt 24): zal de belastingbetaler een smak geld kosten, maar als straks na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober weer dezelfde lobbyisten zich in een schepenzetel kunnen nestelen, zullen dergelijke plannen samen met de goede voornemens snel afgevoerd worden ter oorzake van b.v. "dringende actualisering vanwege belangrijke maatschappelijke veranderingen" en kunnen ze weer lustig zes jaar verder prutsen zoals ze gewend zijn.

Heel de toelichting bij dit punt staat dan ook bol van de advocatenkromspraak.

Geniet mee:

"Nieuw coherent beeld moet diverse uiteenlopende rollen verenigen: hoogdynamische functies versus groenstructuur".

Meesterlijke formulering, stelt iedereen content en.... ge kunt er alle kanten mee uit !

Welke kanten? In de toelichting wordt er al een tipje van de sluier gelicht: "Versoepeling ten aanzien van ontwikkeling van bijkomende woningen en bedrijventerreinen".

Maar pas op, "Alles wordt uitgewerkt met respect voor het behoud van de groene gordel...."

Jaja, dat respect voor de groene gordel hier in Schoten dat kennen we al. (Wijtschot b.v. !)

Bij dit punt 25 liet Groen?Jos-raadslid Eric de Swaef bij de bespreking volgend zinnetje los op de raadsleden:
"We zijn er nog niet uit in onze fractie" (éénmans-fractie!)
Een alert reagerende burgemeester ( zie foto) met ditmaal een vriendelijk (!) gebaar:
"Ik stel voor dat ge met de fractie de koppen eens bij mekaar steekt."
Hilariteit alom in de zaal.
U merkt het: hij kan het toch nog: vriendelijk, grappig en niet kwetsend... doe zo voort, edelachtbare.

Harrie Hendrickx wordt zowaar plezant!

Deze webpagina wordt zo haast mogelijk verder aangevuld.