ZITTING 30 JUNI 2011

Laatste zitting voor de grote vakantie.

Niet geheel rimpelloos verlopen vanwege de agendapunten 'Budgetwijziging', 'Contractuele Personeelsformatie Huisvuilophaling' en een toegevoegd punt van onze Ann Boden omtrent het uitblijven van antwoorden op vragen van het publiek via het spreekrecht.


FINANCIEN ? OVER NAAR DE GEHEIME !

Onze fractieleider Piet Bouciqué (VB-Vlott) had opmerkingen bij de budgetwijziging 2011/1 (punt 6) en kon nog niet melden dat onze fractie zich zou onthouden of hij kreeg al te horen dat het bestuur met "een groot probleem" zit . Schepen Vera Smets (CD&V-NVA): "Als ik er maar iets kon aan doen... straks in de geheime zitting zullen we meer uitleg geven".


SOCIALISTEN OP DE OPPOSITIETOER

De huisvuilophaling in eigen beheer kreeg een gunstige evaluatie en het gemeentebestuur wenst over te gaan tot de aanwerving van 7 personeelsleden 'afvalbeheer' in voltijds contractueel dienstverband. (Agendapunt 9)

Een geprikkelde Frank Dillen (SPA) tracht vol emotie brandhout te maken van het contractueel Frank Dillen opteert voor statutair dienstverbanddienstverband en plaatst het statutair dienstverband op een sokkel. Volgens deze bevlogen socialist is het aangewezen een statutair dienstverband te voorzien voor personeel dat voor onbepaalde tijd wordt aangenomen.

Door te opteren voor contractuelen zou ons bestuur de zekerheid van tewerkstelling op de helling zetten en de deur openen voor outsourcing. Deze socialist spreekt ook van wantrouwen vanwege ons bestuur tegenover het gemeentepersoneel, wijst op de gemakkelijkere ontslagregeling voor contractuelen en besluit na een langgerekt discours dat alleen een statutair dienstverband in aanmerking komt als we de algemene dienstverlening voor de bevolking op peil willen houden.

'Opposant' Frank Dillen heeft het eventjes moeilijk als ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) hem voor de voeten werpt dat in Antwerpen onder een socialistische burgemeester alleen nog contractuelen worden aangeworven.

Schepen Kurt Vermeiren op zoek naar zijn rode draad

 

SPA zal de aanduiding van contractuelen niet goedkeuren, dit wordt nog eens dik in de verf gezet door schepen Kurt Vermeiren (SPA). Ongelukkiger wijs was deze schepen plots de draad (een rode uiteraard) kwijt en moest kort forfait geven.
< < Zie foto links hiernaast.

Volgt dan een oeverloos pleidooi van schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) die zijn coalitiegenoten van de SPA tracht te verzoenen met de aanstelling van contractuelen... Vergeefse moeite.

Ook gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) tracht de breuk te lijmen door er op te wijzen dat het aanwerven van contractuelen meer en meer wordt toegepast: "het gemeentedecreet voorziet deze mogelijkheid, waarom er dan geen gebruik van maken?"

Al boter aan de galg: SPA zal tegenstemmen.


RODE MAZOUT VOOR DIENST DER WERKEN

De vergadering kabbelt nu rustig verder tot punt 17: Levering van Gasolie extra voor specifieke voertuigen en machines.

Ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) wenst meer uitleg over de term 'specifiek'. Rijden tractor en vuilniswagens ook op 'rode mazout'?

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) komt zoals het past met een kort en duidelijk antwoord: het wagenpark van de Dienst der Werken dat binnen de gemeente blijft (zoals maaimachines, veegwagens en tractor) rijdt op 'rode mazout'. De vuilniswagens die buiten de gemeente moeten lossen dienen echter op witte diesel te rijden.


TRANSPORT GROENAFVAL

Het volgende agendapunt (18) behandelt Transport en Verwerking Groenafval Recyclagepark.

Ann Boden (VB-Vlott) vraagt of er gedacht is aan transport per binnenschip, een erg milieuvriendelijke wijze van transport die daarenboven heel wat vrachtwagens van onze overvolle wegen kan weghouden.

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) deelt de bezorgdheid van ons raadslid maar moet meedelen dat er dan serieuze overslagproblemen zouden ontstaan aangezien er geen geschikte watergebonden los- en laadmogelijkheden voorhanden zijn.

Ter attentie van onze bezoekers: het gaat hier over circa 3.300 ton groenafval op jaarbasis, wat ook schepen Van Gastel nogal veel vond om langs de weg te vervoeren.

Met als enige gunningscriterium 'de goedkoopste' zouden we wel eens een 'beste koop' kunnen sluiten die ons milieu en onze mobiliteit bijkomende schade toebrengt....


' FAçADISME '

Die schandalige appartementsblok vlak achter Villa Ullens die het Schotense college stoemelings in onze maag heeft gesplitst is nog niet volledig afgewerkt of onze vroede vaderen en moederen broeden blijkbaar alweer op nieuwe plannen om een volgend waardevol gebouw in de tang te nemen... Lezen we daar niet in de toelichtingsstukken bij punt 21 (Voorlopige Vaststelling Ontwerp RUP Herziening Centrum) dat het departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit bezwaren heeft bij de verbouwingsmogelijkheden voor het Gelmelenhof.
Lees even mee:

<< De voorgestelde milderende maatregelen met betrekking tot het mogelijke verlies van erfgoedwaarde bij verbouwingen aan Gelmelenhof zijn ontoereikend.
Er wordt hier enkel aandacht geschonken aan het exterieur van het gebouw. De erfgoedwaarde wordt echter niet enkel bepaald door de "vormelijke en ruimtelijke gevel- en dakelementen".
Het behoud van een gevel of gevels, waarbij het interieur volledig gewijzigd wordt, neigt naar façadisme en is een inbreuk op de erfgoedwaarde van het gebouw. >>

Inderdaad, zo is de miserie rond Villa Ullens ook begonnen: met 'soepele' mogelijkheden tot verbouwing....


HARRIE DE BULLEBAK

Via een bijkomend agendapunt wenste ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) te vernemen waarom de in het kader van het spreekrecht reglementair gestelde vragen niet beantwoord worden.
De laatst genegeerde vragen (zie april 2011) werden dus opnieuw gesteld.

Een geïrriteerde burgemeester reageerde kort en korzelig. Zijn antwoord komt hier op neer:
de vragen waren niet ontvankelijk omdat de vragenstellers, zoals door de gouverneur reeds in 2003 vastgesteld, niet nauw genoeg betrokken zijn bij de betreffende agendapunten.
Nu antwoorden op vragen van april kan niet meer, die agendapunten zijn toen definitief afgehandeld.

Onze commentaar:

Honderden vlijtig voorbereide vragen van onze medewerkers zijn in het verleden straal genegeerd door het college en zelden of nooit is voor de weigering tot antwoorden een reden opgegeven.
Van onbeschofte boerenpummels gesproken....

En dan die gouverneursbrief van jaren terug die onze edelachtbare had opgevist om zijn stelling "niet nauw genoeg betrokken" kracht bij te zetten.
Hiervan even de context schetsen om te tonen hoe het college (het huidige en het vorige) de feiten handig weet te manipuleren om een berisping van hogerhand te ontlopen:

- 4 april 2003.
Onze spreker Herwig Vereyken dient klacht in bij de heer gouverneur wegens het wetens en willens herhaaldelijk niet naleven van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad (art. 7 dat het spreekrecht regelt).

- 7 april 2003.
De gouverneur vraagt het college om uitleg.

- 15 april 2003.
Het college antwoordt aan de gouverneur dat het hier iemand betreft die met tal van vragen rond soms 5 tot 6 agendapunten misbruik (!) komt maken van het spreekrecht en zich gedraagt als een "32ste raadslid".
(Dat laatste is natuurlijk kletskoek want eens dat onze spreker zijn beurt voorbij is moet die zich in compleet stilzwijgen hullen, ook als hij vanuit de zitting persoonlijk werd uitgedaagd, aangevallen en zelfs een enkele maal beledigd werd. Nooit heeft hij zich gemengd in discussies binnen de raadszitting.
Heeft aan dit schrijven dus wel zijn 'geuzennaam' nr. 32 overgehouden).

Evenzeer misleidend is de beschuldiging van het 'te veel vragen afvuren': het toenmalige reglement bevatte geen enkele beperking op het aantal vragen of agendapunten, alleen een tijdslimiet.

Nog straffer:
het college komt in die brief nu plots aandraven met de bewering dat het spreekrecht was gecreëerd voor burgers die persoonlijk nauw betrokken waren bij een dagordepunt. Ook dit was uit de lucht gegrepen en nergens te bespeuren in het bewuste reglement, in tegendeel wel een paragraaf 3 puntje 3: "Er mag niet worden gesproken over louter persoonlijke kwesties,..." (!)

En dan de klap op de vuurpijl:
het college belooft de heer gouverneur zo snel mogelijk het reglement te zullen aanpassen door het aantal agendapunten van de sprekers te beperken tot twee
+ de mogelijkheid te bieden aan het schepencollege om ook tijdens de raadzitting zelf te antwoorden op de vragen uit de publieke tribune.... hiermee impliciet aangevend goed te weten feitelijk in overtreding te zijn met het toen vigerende reglement!

- 5 juni 2003.
Een ontnuchterend antwoord van de heer gouverneur Paulus. Hierin wordt de argumentatie van het Schotense college gewoon overgenomen en nr. 32 wordt wandelen gestuurd met zijn klacht omdat hij niet nauw genoeg bij de agendapunten is betrokken en als niet-raadslid het bestuur niet mag interpelleren.... onze medewerker in zijn hemd gezet, daar stond die dan te kijk als << meedenkende Schotenaar wiens ideeën een wezenlijke bijdrage ging kunnen leveren aan de kwaliteit van de gemeente in al haar facetten >> (oef!).
Niet meer of niet minder dan << een goudmijn die Schoten niet onaangeboord mocht laten >> zoals zo mooi te lezen stond in het beleidsprogramma 2001-2006.

Die toenmalige fraaie slogans toch niet vergeten, Harrie?

Om het geheugen van onze edelachtbare wat op te frissen nog een paar voorbeeldjes uit datzelfde beleidsprogramma: Was daar ook geen sprake van een << glazen huis >>? Zijnde het gemeentehuis bulkend van informatie- en inspraakkanalen... Een gemeentehuis dat tevens << een mentaliteit, een cultuur van openheid >> zou ten toon spreiden. Allemaal vervat in een groots opgevat << globaal democratieplan >>. Nou moe, die slogans mogen dus niet te letterlijk genomen worden, slechts façade!

Om af te sluiten nog een ontroerend zinnetje van blz. 9 uit datzelfde programma: << Om burgers blijvend te motiveren om enthousiast en serieus te participeren is een tastbaar resultaat van hun inspanningen zeer belangrijk. >>

Erg stevig moet onze edelachtbare niet in zijn schoenen staan als hij vandaag naar een gouverneursbrief van 8 jaar geleden moet teruggrijpen om een raadslid met lastige vragen af te schudden... en hoe dan nog!
We laten u dadelijk horen op welk een arrogant toontje onze Harrie een jonge vrouwelijke politica te woord staat en met nerveuze gesticulaties zijn toorn onderstreept.... tot hij plots, verdraaid ja, eindelijk blijkt in te zien dat hij weer serieus heeft overdreven en tot slot dan maar vlug-vlug een complimentje voor Ann uit zijn mouw schudt om niet helemaal als gepatenteerde bullebak over te komen.

Klik HIER om te luisteren + kort videofragment.


VERONTREINIGING KLEIN SCHIJNMonik van den Bogaert over waterverontreiniging

Monik van den Bogaert (SPA), volgens de voorzitter "onze deskundige inzake waterverontreiniging", geeft hier uitleg aan Jos Meeus (VB-Vlott) die vragen had bij de staalname in de Kleine Schijn op vraag van de milieudienst. (Punt 27)

De uitslag van de analyse toonde de aanwezigheid van 2 types koolwaterstoffen: bitumen en wasbenzine. Een duidelijke verontreiniging dus.

Jos wenste ook te weten of de opsporing van de vervuilers voortgang maakte.

Monik: "Daar mogen we niets over zeggen".

 


HOOG TIJD

dat onze bestuurders der intercommunales nog eens een verslaggevingsronde ten beste geven.

"Dat moet twee maal per jaar gebeuren en ondertussen is het volgende zitting reeds een jaar geleden dat we nog zulk een verslaggevingsronde hebben meegemaakt.
Zal het lukken om er dit jaar nog twee te organiseren?" zo vroeg ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) tijdens de varia aan de voorzitter.

Voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) beloofde alvast voor de eerstvolgende gemeenteraadszitting het eerste rondje intercommunale verslaggeving van dit jaar.


Paul Valkeniers, voorzitter Schotense gemeenteraad.

 

Niet getreurd, voorzitter, nog enkele maanden geduld en we zijn terug paraat met ons spreekrecht...
Moed houden!

 

 

 

 

 


De belhamelredactie wenst al onze bezoekers een verkwikkende vakantie. Tot begin september !