ZITTING 26 MEI 2011

Het uitzonderlijke feit van deze maand:

Voor de eerste maal sedert september 2001 dat er vóór de zitting geen spreekrecht te noteren valt!

Misschien toeval, maar de belangstelling van het publiek is nu tot onder het vriespunt gedaald, alleen onze twee op non-actief gestelde sprekers bemannen de tribune.....

Voorzitter Valkeniers in zijn sas: eindelijk een zitting zonder sprekers uit het publiek!

Een dolgelukkige voorzitter deelt stralend mee dat er zich vandaag geen sprekers hebben aangemeld en er onmiddellijk kan gestart worden met de agenda (weliswaar 10 minuten te laat!). Duidelijk een mijlpaal in 's mans carrière als voorzitter... proficiat!

lege tribune

Of misschien geen publiek omdat deze gemeenteraad ditmaal niet werd aangekondigd op www.schoten.be....?


100 DAGEN TE LAAT

Op de euforie rond het wegvallen van het spreekrecht werd al snel een domper gezet toen ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) informeerde naar de oorzaak van de klachten geformuleerd door de gouverneur (specifiek en gewestelijk toezicht) i.v.m. het laattijdig indienen van de politiebegroting 2011. (Agendapunt 2)

Onze heer burgemeester was duidelijk niet gecharmeerd door deze vraag, draaide wat rond de pot en verwees de vraag uiteindelijk naar de geheime zitting.

Met die twee belhamels in de tribune kan je niet voorzichtig genoeg zijn!


NIEUWE POLITIECOMBI

De oudste politiecombi (een VW Transporter met meer dan 170.000 km op de teller) wordt na 5 jaren trouwe (en intensieve!) dienst vervangen.(Punt 3)

De gemeenteraadsleden keuren bestek en raming (€ 49.387,69) eenparig goed en machtigen het college om de bestelling van een nieuwe combi te plaatsen.


Patrick Verlinden verhuist naar NVA


LOI (Lokaal Opvang Initiatief)

Onder punt 5 staat de OCMW-budgetwijziging 2011/01 op de agenda.

Onze fractievoorzitter Piet Bouciqué herinnert er fijntjes aan dat de 4 VB-Vlott-raadsleden NEEN hebben gestemd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vanwege het opstarten van een LOI in Schoten. (Opvang van asielzoekers met o.m. door de gemeente terbeschikkingstelling van gepaste woongelegenheid).


RESEM KERKFABRIEKEN

De punten 7, 8, en 9 staan in het teken van de kerkfabrieken.

De parochies O. L. Vrouw Koningin, St. Filippus, St. Jozef, H. Familie, H. Hart en St. Cordula dienen hun jaarrekeningen 2010 in.

St. Filippus legt ook nog een budgetwijziging voor ter aktename.

Tenslotte worden nog buitengewone toelagen goedgekeurd o.m. voor de behandeling van opstijgend vocht en schilderwerken in de St. Filippuskerk en voor herstellingen valse zoldering weekkapel H. Hart.


RESEM INTERCOMMUNALES

Niet minder dan 5 intercommunales houden in juli jaarvergadering of algemene vergadering. Gelaten doen de raadsleden vaststelling van het mandaat voor de volmachtdragers om die afgevaardigden vervolgens bij geheime stemming te kiezen. (Punten 11 en 12).


PERSONEELSFORMATIE EN RECHTSPOSITIEREGELING

Het ging er al heel de tijd vrij saai aan toe en met deze onderwerpen van de agendapunten 13 tot en met 16 wordt het bepaald niet beter....

In zo verre dat gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) het niet kon laten nog eens een opmonterende ironische noot te laten horen:

<<geachte collega's, het blijft spannend deze gemeenteraad!>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Echt niemand die nog wenst tussen te komen? Niemand? En, geachte collega's, het blijft spannend deze gemeenteraad!>>


EINDELIJK WAT ANIMO

En nog wel bij de bespreking van de huur van multifunctionele kantoormachines voor politie- en gemeentediensten! (Punt 22).

Eerste spreker die een kei in de tot hiertoe opvallend rustige kikkerpoel smijt is Eric de Swaef van Groen!.

Huurkosten van € 450.000 vindt dit groen!e raadslid een erg hoog bedrag, hij vraagt dan ook of er een evaluatie is gebeurd.
En of leasing en aankoop niet beterkoop uitvalt... En of er binnen de diensten wel een actieplan bestaat om de papierberg te verkleinen...

Wat dan weer een reactie uitlokt van VB-Vlott-raadslid Koen Dillen die opmerkt dat veel en lang schermlezen erg vermoeiend voor de ogen kan zijn.

Koen waarschuwt ook dat er grondig en doortastend moet onderhandeld worden met de favoriete firma van ons bestuur aangezien deze zeer hoge winstmarges hanteert!


PROTESTBRIEF NAAR DE MINISTER

Door de niet-hernieuwing na 2013 van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu (plan opgenomen in het Witboek Interne Staatshervorming) dreigen er belangrijke subsidies weg te vallen voor onze gemeente.

In punt 26 wordt de gemeenteraad verzocht akte te nemen van de protestbrief die het college hier omtrent naar Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft gestuurd.

Groen!-raadslid Eric de Swaef vindt dat de gemeenteraad dit protest had moeten versturen en hij vraagt i.p.v. een aktename de stemming om de brief uitdrukkelijk te kunnen goedkeuren.

"Om zodoende het cordon sanitaire te helpen doorbreken" aldus ons raadslid Koen Dillen "zouden wij ons willen aansluiten bij dit voorstel van Groen!".

Zeer terecht komt onze fractievoorzitter Piet Bouciqué hier nog wijzen op de besparingen die Vlaanderen opgedrongen krijgt om de federale overheid uit de financiële problemen te halen: "Nuttige jobs van waardevolle mensen in de milieudiensten van onze Vlaamse gemeenten worden geslachtofferd om de transfers van 11 miljard euro naar Wallonië en Brussel in stand te kunnen houden."

Na enig aarzelen plooien de coalitiepartijen en uiteindelijk wordt er eenparig "ja" gestemd dat "de gemeenteraad uitdrukkelijk de inhoud van deze brief van het college ondersteunt."

De gemeente Schoten werd tijdens de debatten in het Vlaams parlement expliciet vermeld o.m. door parlementslid Bart Martens (SPA) die zich afvroeg wat er nu met 3 in Schoten aangeworven toezichthouders dient te gebeuren, die dure VLAREM-opleidingen hebben gevolgd en vorig jaar 163 klachten rond milieuovertredingen behandelden.

Vlaams parlementslid Marleen van den Eynde (Vlaams Belang) van haar kant betreurde dat de passus over de samenwerkingsovereenkomst op het einde van de rit "stoemelings" in de eindtekst werd gemoffeld zonder dat er zelfs overleg was geweest met de VVSG.


'GEKAAPTE' BILJARTTAFEL

In een toegevoegd agendapunt van onze fractievoorzitter Piet Bouciqué wordt aan burgemeester Harrie Hendrickx uitleg gevraagd over het verhuizen van de beste biljarttafel uit het ontspanningslokaal Fortbaan naar het nieuwe LDC Cogelshof.

Wat zal er gebeuren (of is er gebeurd) met de biljarts van de Toekomstlaan?

Wat is er met de biljarts van de Curielaan gebeurd?

Filibusteren met uitgestreken gezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard valt een dergelijke kurieuze-neuzerij niet in goede aarde bij de burgemeester en met een uitgestreken gezicht begint onze edelachtbare een ellenlang betoog af te steken over de grotere mogelijkheden in een LDC, de enorme leegstand in de ontspanningslokalen, biljart aanbieden geen kerntaak voor de gemeente, over de toekomstige kinderkribbe Toekomstlaan, over een eventueel LDC-light in de Schijnparklaan en zo verder en zo voort... Onze burgervader krijgt zelfs een applaus van menig raadslid voor zijn kwistig mist spuiten via meesterlijk filibusterwerk...

Een schertsende gemeenteraadsvoorzitter over dit staaltje zinloze (?!) welsprekendheid: << En durft iemand daar nog iets aan toevoegen? >>.


Avondlijke richtlijnen voor onze twee raadsleden

Het hechte blok onzer Vlotte raadsleden vindt bij invallende duisternis op de Schotense agora een geschikt forum voor een nabespreking van de net afgelopen gemeeenteraadszitting. Hun Belhamelse voorzitter geeft hier goede raad terwijl ons OCMW-raadslid (die 'numero' 32) er nog vlug een plaatje van schiet voor ons aanzwellend heir van trouwe internetbezoekers.

 

11-06-2011