ZITTING 24 FEBRUARI 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Eerste en enige spreker vandaag in de tribune is Belhamel Albert Leenaerts:

Punt 1: OVERLIJDEN RAADSLID

Geachte Raadsleden,

Marie-Rose, graag wil ik hier nu, op deze tribune, de helft van mijn spreekrecht offeren om namens ‘het publiek’ afscheid van u te nemen.

Gij waart nog maar kort ‘van Schoten’ en toch hadt gij U, met de U eigen inzet en gedrevenheid, reeds danig ingewerkt. Niemand liet gij onverschillig.

De kathedraal liep voor u vol, ook met vele raadsleden, zelfs politieke tegenstrevers, het siert hen, en ook met talrijke minder politieke Schotenaren.
We luisterden er naar de beklijvende in memorias uwer bloedverwanten, moeder en zuster, en deze van uw geestesverwanten Bart de Wever en Jurgen Ceder, wijl de weemoedige gezangen der kinderen van uw liefhebbende echtgenoot Frank Vanhecke ons diep ontroerden.
<<Als allen worden ontrouw, toch blijven wij trouw>>.

Wat zouden wíj hieraan nog kunnen toevoegen ?

Misschien onze e-post van en naar China waar gij, en vooral uw vader, zo diep werden vernederd door een ‘taaie’ kroonprins ?

Misschien ons gesprek over uw studiegenoot Bart de Wever waarop gij in de tijd der Welkomgroep ó zo kwaad waart. Die woede zat naar mijn inschatting veel dieper en was veel persoonlijker dan de recentere vete met Filip Dewinter die helaas niet meer kon wegebben. (toen hebt ge geluisterd naar mij, of is dit teveel eer?)

Verder misschien ons gesprek over de relatie met Frank die uw liefhebbende echtgenoot werd en over uw dwarsbomen van Jean-Marie de Decker of over de ‘Vervlaamsing’, vervrouwelijking en vervriendelijking der partij, uw partij.

Dit alles ligt voortaan hermeneutisch verzonken in ons geheugen en het klinkt misschien banaal maar:
de parkieten zullen nog lang over u kwetteren, terwijl gijzelf er het zwijgen toe doet,
en ’t Pallieterke zal ooit ter lezing in de Bibliotheek liggen, terwijl de staatsieportretten van ons ongeliefd vorstenpaar deze raadzaal niet meer zullen ontsieren...

En wij, wij zullen uw laatste rustplaats minstens éénmaal per jaar officieel bezoeken.
Maar uw echtgenoot en uw, zijn kleine prinsen zullen uw aanwezigheid dagelijks veilig stellen door uw erfenis, uw politieke boodschap voor ons levendig te houden.

Hoelang zal de boze burgerwolf nog rondwaren in onze gedachten en geschriften ?


Punt 11: ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES  
SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING

Het spreekrecht werd drastisch beperkt tot twee per jaar en dat vinden wij niet kunnen. 

Neem nu deze punten 10. en 11. die uitvoering geven aan punt 9 der Gemeenteraad van 25/11/10.
Zij bieden U nu de mogelijkheid om toch nog iets recht te zetten van uw beslissing om tegen de richtlijnen van het Blosodecreet terzake toch nog subsidies te verstrekken aan verenigingen die volgens Art.2.3 niet aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Wees eens creatief en stel bvb dat zij als voorwaarde de intentie moeten uitdrukken om hun unitaire bond te splitsen, of  dat ze zo vlug mogelijk moeten aansluiten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
Of pas het Art 2.5 aan, over de Werking, van het Erkenningsreglement, vink 3.
Daar staat: de vereninging hanteert het Nederlands taalgebruik bij haar werking en organisatie.
Voeg daar ‘uitsluitend’ bij, en laat ‘taalgebruik’ weg, wat staat dat ambtenarees daar te doen?

Dus verbeter: "De vereniging gebruikt uitsluitend Nederlands bij haar werking en organisatie."
Hadden wij daar geen Schepen van Vlaamse Aangelegenheden voor?


AANKOOP 24 ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN

Onze korpschef Dirk Lemmens (ontslagnemend maar nog niet vervangen) was alweer trouw op post om eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden rond agendapunten die de politie betreffen.

Alras bleek dat er geen vragen waren. Voorzitter Paul Valkeniers deed nog een ultieme poging om de korpschef niet onverrichter zake te laten vertrekken: "iemand nog een vraag aan de zonechef? Desnoods over de 24 bureaustoelen?"

Vergeefse moeite. Zonechef naar huis.


BELASTING OP TAXIVOERTUIGEN

De aanpassing van de tarieven wordt geschrapt om niet het risico te lopen in conflict te komen met de voorwaarden van het Lokaal Pact...

Van gemeenten - zoals Schoten - die het lokaal pact onderschreven hebben, worden niet alleen de leningen overgenomen a rato van 100 euro per inwoner.  Ze krijgen ook extra compensaties voor de afschaffing van de Elia-heffing, en extra financiële ondersteuning voor de overname van gewest- en provinciewegen en voor rioleringen. 

Aan deze voordelen zijn wel enkele voorwaarden verbonden. 
Zo moeten de gemeenten de belastingdruk bevriezen, en een bedrijfsvriendelijkere fiscaliteit voeren. 
Ook moet de forfaitaire huisvuiltaks vervangen worden door een belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.


POLITIEREGLEMENT MET G.A.S.G.A.S. in de strijd tegen kleine criminaliteit

Belangrijkste nieuwigheid in dit goed te keuren Algemeen Politiereglement (punt 13) is de invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties ter bestrijding van overlast en kleine(?) criminaliteit.

De vergadering komt nu stilaan op dreef.

Eric de Swaef (Groen!) vindt dat de lichtvervuiling niet streng genoeg wordt aangepakt. Zijn fractie (één man!) zal zich onthouden.

Jos Meeus (VB-Vlott) daagt voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) uit om eens een woordje uitleg te geven over zijn bewering in de Lokale Burgerkrant dat er te veel betutteld wordt...
P.Valk.: "daar is een tendens van regelneverij die we vaststellen bij alle overheden, helaas ook op lokaal vlak."

Burgemeester Hendrickx (CD&V-NVA) komt dan weer plots op de proppen met "de hoop dat we vlug een regering hebben"... Ons niet gelaten, edelachtbare, maar de tsjeven kennende gaan we als Vlamingen dat handjevol ministerportefeuilles voor de CD&V weer duur mogen betalen.
Letterlijk en figuurlijk.


Monik van den Bogaert houdt onze fotograaf nauwgezet in het oog....

Nee, Monik, vandaag wordt ge niet in de bloemetjes gezet.... en toch is de Belhamelfotograaf niet te beroerd om desalniettemin een alert kijkende Monik te midden van wat soezende collega's op de gevoelige plaat vast te leggen!


BOERENBEDROG ?

Onder punt 17 wordt de gemeenteraad verzocht akte te nemen van het collegebesluit waarbij ook voor dit jaar 100 % groene stroom wordt besteld bij Electrabel.

Onze fractievoorzitter Piet Bouciqué (VB-Vlott) vraagt prompt welke garanties we hebben dat de geleverde stroom effectief 100 % groen is... en zwaait met een pak recente krantenknipsels die dat groen-zijn van de groene Electrabelstroom ten zeerste betwijfelen.

Eric de Swaef (Groen!) valt onze fractievoorzitter bij door er op te wijzen dat "Electrabel inderdaad de slechtste leerling van de klas is".

Nog Piet Bouciqué: "Waarom onze zuiderburen (bedoeld is hier het Franse Suez) verder blijven verrijken door bij het dure Electrabel te blijven?"

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) had een alles en niets zeggend antwoord klaar: "We nemen de argumenten mee en vragen grondig advies alvorens een nieuw contract te onderschrijven".


TAFELS EN STOELEN VOOR LDC COGELSHOF

Het LDC op Deuzeld nadert zijn voltooiing, hoogste tijd dus om aan de meubelen te denken.
De aankoop werd keurig opgesplitst tussen OCMW en gemeente en zo kan er nu worden overgegaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking...

Concreet gaat het voor de gemeente om 64 tafels en 200 stoelen plus nog wat kapstokken, mobiele borden en projectietafels.


NI WARM, NI WILLEN

Ons bestuur is van plan het wegenonderhoud doeltreffender aan te pakken!
Om kleine putten en scheuren in de gemeentewegen duurzamer te kunnen herstellen wordt er voorgesteld voor de sectie wegenbeheer van de Dienst der Werken een warme-gietasfaltketel van 350 liter aan te kopen.
Het oplapwerk met koude asfalt zal dus weldra tot het verleden behoren.

Bestek en raming werden eenparig goedgekeurd.


NIEUWE HUISVUILWAGEN OP DIESEL

Voor deze aankoop is er € 200.000 voorzien op het budget.

Eric de Swaef (Groen!) heeft bezwaar tegen de dieselmotor en vraagt uitstel van dit punt om te onderzoeken of er geen versie met een hybride motor of op gas kan aangekocht worden.
Uitstel wordt bij stemming afgewezen.

Vervolgens vraagt Groen! om de gunningscriteria aan te passen. Eric lanceert het voorstel om de 500 punten voor de prijs op te splitsen in 250 voor prijs en 250 voor milieuvriendelijkheid.
Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) deelt de bekommernis van het Groen!e raadslid maar wijst erop dat in dit geval absolute bedrijfszekerheid van groot belang is. Een huisvuilwagen met hybride motor of op gas zou nog teveel kinderziektes kunnen vertonen...
Ook dit Groen!e voorstel wordt weggestemd.

Vervolgens komt onze fractievoorzitter Piet Bouciqué (VB-Vlott) met de vraag of met deze aanschaf het kostenplaatje van de huisvuilophaling in eigen beheer nog steeds voordeliger uitvalt dan vroeger (met de uitbesteding).

Het antwoord van Schepen Van Gastel is een duidelijk "Ja". En hij spoedt zich naar zijn bureau om Piet de concrete getallen ter hand te stellen.


HOPELOZE ACHTERSTAND

Raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) grijpt de varia aan om ons bestuur opmerkzaam te maken op de gevoelige achterstand die is opgetreden op het net bij de publicatie der verslagen van de adviesraden. De laatst gepubliceerde dateren soms nog van 2008!

Het bestuur belooft beterschap.