ZITTING 25 NOVEMBER 2010

Voorzitter Valkeniers bedroefd: slechts één spreker vandaag!

“Met enige droefheid” zo startte voorzitter Valkeniers de zitting “kunnen we u vanavond slechts één spreker aankondigen….”
En dat was Albert Leenaerts met commentaar op 2 puntjes.

Onze belhamel Albert was echt gepakt door die uitspraak van de voorzitter en vroeg terloops of ie de droefenis eventueel kon milderen door dubbel zo lang aan het woord te blijven…Neen, was niet nodig!

Hier gaat hij dan:

Punt 9: SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING

Geachte Raadsleden, het wordt tijd dat BLOSO het sport-voor-allen-decreet eens wat strikter gaat toepassen.

Mochten er al clubs zijn die niet meer in aanmerking komen voor een SVA-subsidie ingevolge de bepalingen in punt 1., dan hadden we dit graag vernomen.

Het gaat dan namelijk om clubs die aangesloten zijn bij een unitaire (Belgische dus) sportfederatie die niet wenst te splitsen in een Vlaamse en Franstalige vleugel; en als dat zo zou zijn dan vinden wij dat ook de gemeente Schoten verder geen subsidies kan en mag geven.

Het is immers duidelijk dat in alle gesplitste federaties de Vlaamse vleugel het plots veel beter én zuiniger doet, denk maar aan Judo, wielrennen en tennis om maar de drie grootsten te noemen. Moeten wij dan ons geld en steeds schaarsere middelen blijven verspillen aan onnuttige, wat zeg ik, spilzuchtige Belgische federaties?

Ik vergelijk dat een beetje met de Franstalige scholen in de Rand rond Brussel die onze inspectie weigeren en onze eindtermen niet halen, maar die ons wel elk jaar aan infrastructuur en lonen een ½ miljard € kosten met een zeer pover resultaat qua kennis van het Nederlands en kansen op de arbeidsmarkt tot gevolg, terwijl wij ons schooltje in Komen zelf mogen betalen en daarbij nog langs alle kanten worden ge-sabot-eerd. Hoelang nog?

Schepen Empereur (VLD-LA) was ditmaal bereid tijdens de behandeling van dit punt 9 te reageren: ze ontpopte zich alras tot waterdraagster voor het unitaire België: "omdat hun bond niet splitst willen we onze Schotense sporters niet in de kou zetten" en "we kunnen niet anders, of we zouden discrimineren" (!?).

Verder smeet de schepen ook nog de denksport voor de voeten van Albert, kwestie van nog wat bijkomende mist te spuiten... "we gaan jeugdige kampioenen niet droogzetten" o.k., o.k., wat populariteit kopen is altijd meegenomen voor een politica, het gaat hier wel ten koste van de Vlaamse aanpak in het Sport-voor-allen-decreet!

Punt 21: GRATIS AFSTAND PARKING EN WEGBEDDINGEN KERK H.FAMILIE

Geachte kerkgangers, Leonardisten e.a. ik heb u vanaf deze tribune reeds uit de doeken gedaan dat de Napoleontische kerkfabrieken door de revolutionairen van 1830 nooit officieel werden aanvaard noch gelegaliseerd waardoor ze dus tot op heden elke rechtsgrond missen, maar swat, ik ga hier niet in herhaling vallen.

Vandaag wil ik ons College feliciteren omdat zij, mits enig aandringen, van de kerkfabriek H. Familie de grondafstand hebben bekomen voor ‘n halve wegbedding met fiets- en voetpaden (die we trouwens zelf hebben aangelegd en bekostigd) én de grond voor een nieuwe parking.

Alle kosten voor verwerving, ontwerp, aanleg en onderhoud vallen evenwel ten onzen laste terwijl genaamde kerkfabriek inspraak behield voor aanleg en bestemming.

Zouden we nu ook niet de muren van dit godshuis claimen? Muren die we volgens punt 4. van deze dagorde al zo buitengewoon rijkelijk betoelagen voor schilderwerken met ‘n eindafrekening van 25.761,97 €.

Alle gekheid op een stokje: ik denk dat ik voor mijn ‘mij-niet-minder-heilige’ familie een Romeinse tempel-villa ga oprichten in één van die Capitolijnse Godentriasstraten, Juno-, Minerva- of Jupiterlaan. Vervolgens schenk ik mijn stulpje dan aan de gemeente Odindie er ‘n parking voor aanlegt en die heel genereus het onderhoud ervan op zich neemt. De eredienst zal ik dan - bij Jupiter - wel voor mijn eigen rekening nemen, uiteraard volkomen gratis.

Onder punt 17 zal vandaag een nieuwe laan in de buurt van Juno- en Minervalaan voorlopig Jupiterlaan gedoopt worden...

Toch wel opvallend hoe ons bestuur voorrang geeft aan Romeinse godennamen terwijl onze eigen Germaanse godennamen als de pest gemeden worden!

Geen enkel raadslid heeft ook maar een schuchtere poging ondernomen om dit Latijnse overwicht eindelijk eens af te bouwen.


Kort beeldverslag:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 
EEN ONVERKWIKKELIJKE EN GELDVERSLINDENDE SOAP


Het dossier Villers komt weer boven water in agendapunt 11.

En ditmaal naar aanleiding van een uit de pan swingende advocatenrekenig: advocaat Hugo Sebreghts eist 75.647,94 euro aan erelonen voor diverse tussenkomsten namens de gemeente Schoten in de procedures voor de Raad van State en de burgerlijke procedures voor de rechtbank van eerste aanleg en dit voor de periode van 23/6/2009 tot 28/9/2010….

Mama mia! Als we goed kunnen rekenen is dat een rekening van ruim 3 miljoen Befkes voor een periode van 15 maanden rechtsbijstand… niet te verwonderen dat Ethias (het vroegere OMOB) het welletjes vindt en koudweg heeft laten weten verdere uitkeringen te staken.

(De gemeentelijke polis voorziet eigenlijk niet voldoende dekking. De tegemoetkoming in dit dossier bedraagt reeds een veelvoud van de waarborgbedragen die actueel worden verleend in het kader van strafrechtelijke verdediging:
normaliter beperkt tot 25.000 € per schadegeval, aldus Ethias)

 

Voor onze bezoekers die niet vertrouwd zijn met dit dossier een poging om enige (en beknopte) verduidelijking te geven.

In de jaren 90 regelt notaris Tony Sebrechts (toen ook burgemeester van Schoten) de verkoop van gronden gelegen rond het kasteel van Villers.
In de verkoopakte worden deze terreinen geattesteerd als bouwgronden.

Als de kopers bouwactiviteiten opstarten blijkt plots dat bouwen aldaar niet toegelaten is.

De kopers voelen zich erg benadeeld en stappen naar de rechter met zware beschuldigingen aan het adres van hun notaris/burgemeester. Hun aanklacht luidt ongeveer zo:

Teneinde alzo erelonen van in totaal 313.178 BEF te kunnen aanrekenen zou de notaris geattesteerd hebben dat deze terreinen bouwgronden zijn, terwijl hij als burgemeester zou geweten hebben dat er voor deze terreinen een rangschikkingsprocedure was ingezet.....

Luidens de toelichtingsstukken staat de gemeente nu voor de keuze:

- ofwel de premievoeten van de ABA-polis voor een lange periode drastisch de hoogte zien inschieten zodat Ethias zijn vrijblijvend engagement kan blijven uitvoeren

- ofwel het dossier loskoppelen uit de polis en de premievoeten slechts lichtelijk aanpassen aan het landelijke gemiddelde maar dan automatisch opdraaien voor het achterstallige ereloon (€ 75.647,49) nog te betalen aan advocaat Hugo Sebreghts.

Het schepencollege vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van deze laatste optie.

Nu is het zo dat een aandachtige lezer van dit ingewikkelde dossier er niet naast kan kijken dat in de vele te raadplegen documenten ook nog rekeningen circuleren van een andere advocaat – meester Paul Quirynen – die tot november 2009 aan niet minder dan 59.979,32 euro aan erelonen komt voor de strafrechtelijke verdediging van de heer Tony Sebrechts…

Onze fractievoorzitter Piet Bouciqué wou weten of de gemeente ook dit bedrag voor haar rekening gaat nemen… Hola, zo’n lastige vraag was blijkbaar niet verwacht en burgemeester Hendrickx greep meteen het woord en begon rond de pot te draaien met een klaagzang over de ingewikkeldheid van dit dossier, de hoge advocatenkosten en zelfs de mededeling dat heel deze affaire destijds allemaal begonnen was met een opmerking van raadslid Lutgard Mertens in de gemeenteraad…

Enfin, allemaal mooi verwoord, maar antwoord op de pertinente vraag kwam er niet en om Piet voorlopig af te schudden werd er door onze burgervader beloofd straks in de geheime zitting verder uitleg te geven als er nog vragen mochten zijn.

Liefst geen pottenkijkers dus.

Dat onze vorige burgemeester Tony Sebrechts zich niet kiplekker voelt bij de gang van zaken zal u ongetwijfeld begrijpen.
Hier enkele citaten uit zijn brieven gericht aan het gemeentebestuur:

“De mogelijke schade is van die aard dat het een mens kan ruïneren. Dit is een ronduit bangelijke gedachte.” En drukt vervolgens de hoop uit dat de gemeente haar ereburgemeester in deze stand van het dossier niet laat vallen en zijn plan laat trekken! (April 2009).

Een maand later (mei 2009) wordt de toon al scherper: “Ik teken scherp protest aan tegen de lakse manier waarop de gemeente mijn belangen waarneemt - of beter juist niet waarneemt – in de aartsgevaarlijke zaak Villers”…… “Dit gezegd zijnde ben ik de mistigheid en het getalm van de gemeente meer dan beu”.

Onze belhamelse vraag: Zal de mist ooit wel optrekken in deze duistere, gemeenschapsgeld verslindende zaak?


FOUTE STEMBRIEF

Op een van de stembrieven ter aanduiding van afgevaardigden voor de intercommunales (punt 15) stond nog de naam van voormalig raadslid Luc Hallemans (CD&V-NVA).

Onze fractievoorzitter Piet Bouciqué (VB-Vlott) vond dit niet kunnen en vroeg nieuwe stembiljetten tenzij Mev. Ilse Stockbroeckx (de opvolgster van Luc H.) helemaal geen bezwaar zou maken tegen deze foutieve gang van zaken...

Met een zucht van verlichting kon de voorzitter aan Piet meedelen: "Mev. Stockbroeckx maakt er geen probleem van".


VEERHUISDREEF (GECORO BIJT ALWEER IN 'T ZAND)

In punt 24 wordt de gemeenteraad verzocht om het ontwerp RUP Veerhuisdreef voorlopig vast te stellen.

De bevoegde schepen Els Empereur (VLD-LA) herhaalde nog eens dat de percelen echt te klein waren en dat er twee jaar lang is samengewerkt met de bewoners en eigenaars om een oplossing te vinden.

Zij wenste de bewoners uitdrukkelijk te bedanken voor de constructieve medewerking.

Uiteraard was het niet één en al rozengeur en maneschijn in dit dossier.

Zoals wel vaker gebeurt in onze schone bloemengemeente werd de GECORO wandelen gestuurd met zijn opmerking dat "in de projectzone zo veel mogelijk eengezinswoningen moeten worden voorzien" en dat "een betere samenhang moet gevonden worden met het sociale aspect van de achterliggende wijk".
Lofts en dergelijke vindt GECORO moeilijk verenigbaar met de toestand aldaar.... Opmerking weggeveegd!

Loert er daar misschien alweer appartementitis om het hoekje? Geen enkel raadslid vond het nodig om aangaande deze verwerping van advies enige uitleg of toelichting te vragen.


ENGLISH SPOKEN

In Schoten zijn 15 geelgroene plastic-ventjes aangekomen die helaas alleen maar Engels het Engelstalige verkeersmaatje van schepen Adriaensen kennen…

“Slow!” manen ze de automobilisten aan… “Is dit een bevel om een trage dans in te zetten” vroeg onze VB-Vlott-fractievoorzitter Piet Bouciqué aan de bevoegde schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA).

“Een vorige maal kon u niets verhelpen aan de ‘Merci’-borden omdat dit een privé-initiatief was maar nu heeft de gemeente de Engelstalige ventjes zelf aangekocht (met geld uit het boetefonds, 45 euro per stuk, nvdr). Mededelingen aan het publiek dienen in Vlaanderen in het Nederlands te gebeuren”. Aldus onze fractievoorzitter.

Advocaat Gerd stak onmiddellijk van wal met te zeggen dat die ‘ventjes’ eigenlijk met ‘verkeersmaatjes’ aangeduid worden en Victor Veilig heten, dat ze mee de verkeersveiligheid voor onze kleintjes moeten verbeteren, dat ze om gewenning te vermijden alleen ‘s morgens en ’s avonds worden buiten gezet bij zebrapaden, dat in het buitenland al gebleken is dat dit goede resultaten oplevert en zo verder en zo voort…… maar antwoorden op het probleem van de Engelstaligheid zaten er niet bij.

Na hernieuwd aandringen van Piet beloofde onze welbespraakte advocaat uiteindelijk “de opmerking inzake taalgebruik te zullen doorgeven”.

We zijn benieuwd!

 

Toemaatje met de brave Sint:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player