ZITTING 25 FEBRUARI 2010

Vandaag enkele opmerkelijke nieuwigheden:

Koen Dillen doet opnieuw zijn intrede in de raad ter vervanging van onze overleden vriend Jef Michiels.

Voorts baadt de raadzaal nu in een zee van licht want de spots aan de verbindingsbalken boven de vergaderzaal zijn geïnstalleerd.

Wegens belet van voorzitter Valkeniers wordt het voorzitterschap vandaag overgenomen door Monik van den Bogaert (SPA).

Misschien ook nieuw: onze nr. 32 die uitzonderlijk verstek laat gaan (wegens te weinig nauwe betrokkenheid bij de geagendeerde punten. Reglementen zijn er om nageleefd te worden... niet waar, geachte collegeleden?).

Zo start de raad dus vandaag met een tussenkomst van onze belhamel Albert Leenaerts:

Geachte Raadsleden.

Vanaf vandaag herbergen wij hier twee MAARTENs*, behalve een ‘knoestige’ Vlaamse, bovendien nog een ‘roestige’ Francofiele*, bonne chance, én, Mevrouw de Voorzitter, los daarvan zouden wij het op prijs stellen moest gij, éérder dan de publieke sprekers te wijzen op hun plicht van bondigheid en betrokkenheid, uw nieuwe bezem aanwenden om dié Schepenen en Raadsleden de mantel uit te vegen die de aan hen gestelde vragen nooit correct en reglementair beantwoorden; maar wij weten uit ondervinding dat gij ons op dat vlak niet zult ontgoochelen.

Helaas wachten wij tot op heden nog steeds met een visademke op respons betreffende de Concessie der Riddershoeve, punt 11 GR 28 januari 2010, blz.71. Weet gij daar iets meer over? Mochten jullie die vragen of antwoorden ondertussen al bijster zijn: lees de Belhamelwebstek.

Nu terzake, naar de dagorde punt 18 :

Punt 18: AANLEG ATLETIEKPISTE

Om mijn belangstelling aan te tonen zou ik hier kunnen vermelden dat er zonder mij en de goede verstandhouding tussen mijn vader zaliger en de toenmalige Schepenen Louis Bresseleers en Jos De Borger, en de latere steunpilaren Louis Wouters en Gentil Vermeersch, dat er dan nu allang geen sprake meer zou geweest zijn van deze Atletiekpiste of van Schoten Atletiek Vereniging waarvoor ik trouwens nog naam en logo heb ontworpen en waarvan ik ook nog steeds enkele clubrecords op mijn naam heb staan. - Dank U -.

Dat de grote verhuis naar de Zeurt NIET doorgaat vinden wij een goede zaak, het bespaart vele centrumbewoners een verplaatsing met de wagen en onze gemeente een nieuwe kantine.

Op zich is het evenmin erg dat de erkenningscriteria van de VAL niet worden gehaald, onze sterkte was altijd de voortrekkersrol die we hadden in de toen nog niet ‘koninklijke’ AVVV: Antwerpse Vereniging Van (Voetballende)Vriendenclubs, zo ontliepen wij tegelijk de concurrentie met den Beerschot en OLSE Merksem.

Toch zou ik u willen aanraden om de NIVELLERING wél te laten uitvoeren mocht ze bijvoorbeeld niet méér kosten dan 10% van het voorziene budget, want ge weet maar nooit of ge daar later geen spijt van zult krijgen, nu gaat dat in één moeite door, en later zal het veel duurder uitvallen en opnieuw voor ongemak zorgen. Bedenk dat wie over het varken wil ook over zijn staart moet kunnen, al kunt ge daarvan natuurlijk geen goede pijl maken met uw benepen budget.

Wij zouden tevens willen pleiten voor een SOEPELE OPLEVERINGSTERMIJN om de aannemer niet voor het blok te zetten wat betreft de geschikte weersomstandigheden om die kunststof aan te brengen, maar wat de dikte ervan betreft zouden wij dan weer GEEN afwijkingen aanvaarden, dus GEEN REFRACTIEFORMULE toepassen voor een kleinere nominale dikte. Ik zou denken dat de voorbije winter voldoende heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat er op dat vlak niet wordt gesjoemeld.

Tenslotte DE VERLICHTING, die sterkte moet zeker regelbaar zijn volgens de gebruiksomstandigheden en zo MIN MOGELIJK VERVUILEND voor het park en de weidse omgeving.
Een gedeeltelijke afscherming en oplichtende of fluorescerende belijningen zijn hiervoor aangewezen en vaak al voldoende om te trainen zonder bijkomende verlichting van gans de piste.

Ik neem aan dat deze opmerkingen nog verder zullen besproken worden.

De atletiekpiste wordt inderdaad kort besproken maar er wordt niets gezegd over de verlichting.

Voorzitter Monik van den Bogaert maakt de schepenen hierop attent.
Onze Albert krijgt te horen dat de verlichting niet mee werd opgenomen in het goed te keuren lastenboek.

Monik vraagt antwoord !

* Thans zijn er 2 Maartens: Maarten De Veuster, Schepen van o. a. Vlaamse Aangelegenheden en Koen Dillen die onder het pseudoniem Maarten van der Roest een biografie heeft geschreven over Nicolas Sarkozy dewelke door De Morgen  wordt aangeprezen als behorende tot de ‘Wereldbiografieën’ !


Koen Dillen opnieuw als raadslid geïnstalleerdKOEN DILLEN OPNIEUW ALS RAADSLID GEÏNSTALLEERD

Wegens het overlijden van ons raadslid Jef Michiels moest voor een opvolgend raadslid worden gezorgd. Koen Dillen legde een vlekkeloze eed af, werd geïnstalleerd en zal opnieuw de VB-Vlott -kleuren mee verdedigen in de Schotense gemeenteraad.

Behalve de rug van Koen kunt u op de foto ook zien dat de spots die voor meer licht op de vergadertafels moeten zorgen in werking zijn.

Wel gek, eerst overal spaarlampen plaatsen om dan te moeten vaststellen dat er te weinig licht in de duisternis schijnt en bijkomende spots moeten hangen.
We kunnen u ook meegeven dat het op de plaats waar het spreekrecht uitgeoefend wordt nog steeds even donker is. Bijkomend ongemak voor fotografen: de mengelmoes van verschillende kleurtemperaturen en het verhoogde contrast met slagschaduwen.


VERSLAGGEVING IGEAN

Met een maand vertraging is het nu de beurt aan Annelies Verlinden om de collega's en het publiek toelichting te verschaffen over de werking van de intercommunales IGEAN-dienstverlening en IGEAN-milieu en veiligheid. (Agendapunt nr. 5)

Annelies Verlinden

COLLEGE VRAAGT BIJKOMENDE BEVOEGDHEDEN

en heeft die ook gekregen in een stemming meerderheid tegen oppositie.
In agendapunt 8 werd de gemeenteraad verzocht het college van burgemeester en schepenen te machtigen om te beslissen over interne kredietaanpassingen van de buitengewone dienst.

Onze fractieleidster Marie-Rose Morel stelde onomwonden dat zodoende een stuk controle wegvalt voor de oppositie en het college te veel de vrije hand krijgt.

VB-Vlott stemde "neen", Groen! onthield zich.

Wat nu met Groen!? We dachten dat deze partij basisdemokratie en maximale demokratische controle hoog in het vaandel voerde... en nu zelfs niet meer durft tegenstemmen!
Waar zijn de jaren 80, toen AGALEV jaren lang de gemeenteraad gijzelde en opzadelde met hopen werk rond het goedkeuren van de simpelste aankopen zoals de inkt voor de ambtenaren of de potloden en het papier voor de politie? (Geval Speetjens)


OOK DIT JAAR 100 % GROENE STROOM

Frank Dillen verdedigt ElectrabelOp 12 januari 2010 besliste het schepencollege om ook dit jaar 100 % groene stroom te laten leveren door Electrabel. In punt 13 werd de gemeenteraad gevraagd daar akte van te nemen.

Ons VB-Vlott-raadslid Piet Bouciqué wilde graag weten of die stroom wel gewaarborgd groen is....

SPA-raadslid Frank Dillen (midden op de foto) wist te vertellen dat Electrabel onder meer met waterkracht stroom produceert en dit type stroom ook uit het buitenland importeert.

Zelf herinneren we ons nog goed hoe in het verleden het voorstel van Groen! om 100 % groene stroom te kopen als onrealistisch werd afgeschoten... nu beslist het schepencollege eigenhandig om dat 'onrealistische' percentage van 100 % aan te schaffen!

Hoe een dubbeltje rollen kan.


TURKSE EIKEN VOOR DE STRUIKENLEI

Inderdaad ons bestuur opteert alweer voor een uitheemse boomsoort: Quercus Cerris, moseik ofte Turkse eik. (Groeit van nature in het zuidwesten van Azië en het zuiden van Europa.)

En ondertussen de Schotense burger maar aanmanen alleen inheemse soorten te planten wegens beter aangepast aan ons klimaat, ziekteresistenter en goedkoper...

Herinner u tevens nog één van de belangrijkste argumenten waarom voor toenmalige schepen Harrie Herbiciderickx de zomerlindes van de Amerlolaan dringend moesten gerooid worden... jaja, die moesten weg omdat ze o.m. uitheems waren!


Met luide en duidelijke stem kwijt Monik zich van haar taak van voorzitter.

En met enige aandacht voor het spreekrecht !

Voorzitter Monik van den Bogaert

HOLEBI -VERSIE GESCHRAPT

De gemeenteraad diende goedkeuring te hechten aan het bijzonder bestek + raming voor de opdracht "Aankoop Trouwboekjes".
600 Exemplaren in kalfsleder 'Buffalo', gespreid over een periode van 4 jaar. (Agendapunt nr. 15)

Zoals blijkt uit de toelichtingsstukken stonden er aanvankelijk ook 25 HOLEBI-exemplaren met aangepaste tekst (en in rozerood buffelleder?) op het verlanglijstje.... maar die bleken om een of andere reden uiteindelijk geschrapt.

Onze reporter ter plaatse zat met de bandopnemer in aanslag om nog eens een smeuïg stukje gepalaver vast te leggen voor onze belhamelwebstek. Vergeefse moeite, want het bestek werd op een drafje eenparig goedgekeurd.

Zijn onze groen!e en rode jongens en meisjes plots zo bedeesd geworden of in slaap gevallen? Of beginnen ze uiteindelijk toch in te zien dat ze het roer moeten omgooien om in 2012 nog een gemeenteraadszitje in de wacht te kunnen slepen?

Kan natuurlijk ook zijn dat bij een vorige bestelling van trouwboekjes wat te enthousiast te veel versies met "aangepaste" roze tekst zijn aangeschaft en de voorraad nog voor decennia lang toereikend is.... al eens aan De Slegte gedacht?


De hele zitting door werd onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel uitvoerig gefilmd door studenten cinematografie die hiermee een schooltaak tot een goed einde hopen te brengen...

Veel succes, jongens.

Studenten filmen Marie-Rose Morel

DADING

Agendapunt nr. 22. De firma Cegelec (elektriciteitswerken nieuw administratief centrum) vorderde ruim € 40.000 vergoeding voor onkosten voortvloeiend uit temijnoverschrijding (o.m. veroorzaakt door het faillissement van de aannemer die verwarming en verluchting voor zijn rekening had genomen en vermoedelijk ook door de problemen met pilootaannemer Kumpen.)

Met het oog op een definitieve beëindiging van het geschil werden onderhandelingen opgestart die resulteerden in het afsluiten van een dading (een overeenkomst waarbij elke partij water in de wijn doet en tot slot van alle rekeningen een bedrag wordt overeengekomen als schadevergoeding, in ons geval hier € 11.014)

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) gaf nog mee dat heel deze ingewikkelde affaire mee in het dossier Kumpen zit... "en we gaan daar iets proberen te recupereren."

Ons VB-Vlott raadslid Leo Moeskops greep de kans aan om nog eens te wijzen op de toch wel erg hoge meerprijs van 35% voor de verbouwings- en uitbreidingswerken van ons gemeentehuis.
Schepen Luc van Gastel repliceerde dat we de indexering echt niet in de hand hebben, dat er jammer genoeg fouten in het dossier zaten en dat strikt genomen de meerwerken in opdracht van het opdrachtgevend bestuur er moeten afgetrokken worden.


'NIVEANEN' OP DE KORREL GENOMEN

Op verzoek van Jos Meeus (VB-Vlott) was er een bijkomend punt op de agenda geplaatst: "Wrevel tussen gemeenten door Hoogmolenbrug".

Jos schetste in een lang betoog de lijdensweg van de vernieuwing (afschrapen en asfalteren) van de weg die toegang geeft tot Hoogmolenbrug.de echte niveanen
Wegens (onteigenings)problemen langs de zijde van Wijnegem konden die werken niet samen met Schoten uitgevoerd worden.... met nu na de winterprik putten en kuilen tot gevolg op het stukje Wijnegem, met uiteraard ook de nodige verkeershinder vanwege de versmalling door waarschuwingsborden bij de putten.

Jos vond het niet kunnen dat de Schotense NVA-voorzitster in rasechte oppositiestijl dit probleem in de media kwam aanklagen. Hij herinnerde eraan dat er vanwege de 'Niveanen' geen enkele opmerking of reactie te horen was geweest op de raad van 29 oktober 2009 toen hij uitvoerig over dit probleem interpelleerde. "De voorzitter van de Niveanen moet op de eerste plaats verbolgen zijn op haar eigen mandatarissen zowel op gemeentelijk als op gewestelijk vlak." zo besloot Jos zijn betoog.

Schepen Maarten de Veuster ('Niveaan') vond de tussenkomst "een beetje warrig en naast de kwestie" en "niet meteen de meest geslaagde die ge ooit hebt ingediend". Maar Maarten viel vooral over de aangeslagen toon... (Jos had naast "Niveanen" ook nog melding gemaakt van "een hypocriete NVA die de dictatuur van schepen Adriaensen ondergaat")
Kom, kom, Maarten nu ook niet overdrijven, al eens gehoord en gelezen welke koosnaampjes en verdachtmakingen de zogenaamde deftige demokraten in petto hebben om het VB te bezwadderen? Dat is andere koek! Of moeten we eens een kleine bloemlezing van 'lieflijkheden' presenteren die in het verleden hier in de raad ooit naar het hoofd van de bozen zijn geslingerd? Om dan nog te zwijgen van de 'attenties' aan het adres van VB op de webstek van onze heer burgemeester of in SPA-publicaties bij voorbeeld.

Gelukkig was er nog raadslid Luc Hallemans (eveneens 'Niveaan') die met een guitige uitspraak de plooien terug wist glad te strijken: "Nee, Jos, ik heb de laatste jaren echt geen handel meer gedreven in Nivea-producten!" (Luc was vroeger een erg gekende apotheker op Deuzeld)


GROS SchotenALLEN NAAR DE GROS

"Ho, voorzitter, eerst nog reclame voor de GROS". Zo kwam schepen Maarten de Veuster uit de hoek toen voorzitter Monik van den Bogaert de openbare zitting wilde sluiten.
Vervolgens nodigde Maarten al de aanwezige raadsleden en publiek uit om zondag naar de Kaekelaar te komen voor een groots opgezette informatiedag rond de Schotense verenigingen die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking.

Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel merkte fijntjes op dat een schepen voor Vlaamse aangelegenheden best wel eens had kunnen zorgen dat dit evenement niet samenviel met het Zangfeest.

Koen Dillen vroeg of het wel degelijk alleen Schotense verenigingen zijn die met een stand vertegenwoordigd zullen zijn.


toemaatje

Omdat het onze 100ste aflevering is in de reeks
gemeenteraadsverslagen mag er gerust een ludiek extraatje bijgeplakt worden.

Nog groter festijn belooft binnenkort de mijlpaal van de 500ste onbeantwoorde vraag te worden!


Toemaatje :

Klikken op Repelsteeltje om verder te gaan <<< Klik op ons REPELSTEELTJE om verder te gaan.