ZITTING 28 JANUARI 2010

de banken van de meerderheidspartijen


Nr. 32 is present met twee puntjes:

Punt 19: ONTBEENDEREN CONCESSIES BEGRAAFPLAATS: MEERWERK EN EINDAFREKENING

A A G, waarde heer voorzitter, college- en raadsleden, Algemene Afbraak- en Grondwerken, zulke firma loslaten op onze dierbare overledenen… jawel, in Schoten is het mogelijk!

We gaan hier niet opnieuw onze tijd verprutsen met nogmaals aan te dringen op wat meer eerbied voor onze overleden dorpsgenoten, dat is toch boter aan de galg met al die voorbeeldige diepchristelijke en humanistische fluweelzitters in ons college.

Eén ding wil ik wel nog even herhalen: mocht een dergelijke ‘behandeling’ toegepast worden op een begraafplaats van Joodse of Moslimoverledenen dan zou de complete wereldpers papier te kort komen om over een dergelijk ongehoord schandaal te rapporteren.
Het eigen Vlaamse volk moet dit maar goedschiks slikken en is inderdaad door onze kleurpolitici stilaan rijp gemaakt voor een Dhimmistatuut.


Over naar het meerwerk. Ons college heeft daar een meerwerk laten uitvoeren ten belope van bijna 30 %.
In de definiëring van het begrip ‘dagelijks bestuur’ staat nochtans dat ons college slechts een kleine wijziging aan een opdracht mag aanbrengen en dit voor een maximum van 10 % meerkosten.

Daarenboven heeft ons college hier nog een uitdrukkelijke motiveringsplicht te vervullen…. Aan geen van deze drie voorwaarden werd m.i. voldaan in dit geval. Tenzij natuurlijk dat nietszeggende zinnetje – ik citeer – “overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat er noodzakelijke meerwerken dienden uitgevoerd” tegemoet moet komen aan deze uitdrukkelijke motiveringsplicht.

Da’s erg handig, kan bij eender welk meerwerk ingeroepen worden deze nepmotivering.

Om dit punt af te sluiten zou ik nog graag vernemen of de familie en nabestaanden van de 50 in extremis ter ontbeendering toegevoegde concessies wel op de correcte manier werden geïnformeerd en of de voorgeschreven wachttijden na kennisgeving werden gerespecteerd.


Punt 21: MILIEUBELEIDSPLAN 2010 – 2014

We kunnen dit beleidsplan ter lezing warm aanbevelen en onze geachte collegeleden zullen dan nogmaals kunnen vaststellen dat dit plan voor de zoveelste(!) maal oproept om eindelijk iets te doen aan die enorme verspilling veroorzaakt door onze openbare verlichting die nog steeds heel de nacht door op volle kracht blijft branden.

140.000 euro per jaar dragen we hiervoor naar volksvreemde poenscheppers van Suez… en dit terwijl de milieuraad al jaren lang aandringt op maatregelen ter beperking van die zinloze energieverkwisting en nu ook de raadscommissie milieu en duurzame ontwikkeling vraagt deze erg dure aangelegenheid te herbekijken.

Ja hoe zit het nu? Wanneer gaat ons college in gang schieten of zal dit zoveelste milieuplan op dit gebied alweer een vodje papier blijken?

Tussen twee haakjes: ik wacht nog steeds geduldig op antwoord wanneer we het voor juni aangekondigde evaluatierapport mogen inkijken betreffende de permanente nachtverlichting.

Ik weet dat u hardhorig bent langs die kant, mag ik desalniettemin enige verbetering verwachten in dit nieuwe jaar?

Om te eindigen enkele versjes van René de Clercq, 't is tenslotte gedichtendag vandaag:

Er ligt een staat te sterven
Was nooit geheel gezond
Hij liet een volk verderven
Ging zelf daaraan ten grond

speciaal opgedragen aan die leden van de meerderheid die volgens onze federale premier historisch gezien ongeschikt zijn om verantwoordelijkheid te dragen... (Nota van de redactie: Yves Leterme doelde met deze uitspraak op zijn vroegere kartelpartner NVA)
Ik dank u.

Belhamel Albert Leenaerts is de volgende spreker, eveneens met twee puntjes:

Punt 9: VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENTEN

a) Al in het vak vergrijsde raadsleden zullen zich mijn oprechte belangstelling herinneren voor het wedervaren der locale oudstrijders, inzonderheid de ere-schepenen onder hen.
De schamelheid uwer subsidie heeft mij steeds gestoord, en nu spreken we toch ál over 27, 27 €, bovendien zelfs nog uitbetaald aan de weduwen der oudstrijders 14-18 ! Dat moeten dan mensen zijn van dik boven de 100, zelfs al waren het kleuters bij het uitbreken van de 'Grooten Oorlog'.
Stop met die aalmoezen of geef in ‘t volgend agendapunt 10 aan alle honderdjarigen ‘n waardebon van
67, 27 € i.p.v. 40 € en we zwijgen erover.

l) Subsidie wijkverenigingen. In artikel 1 lezen we: om door het gemeentebestuur erkend te worden en te blijven moet de wijkvereniging jaarlijks een engagementsverklaring indienen waaruit blijkt dat ze volgens Art 1.1 : open staat voor alle ideologische strekkingen én politiek neutraal handelt.

Wie controleert dat? En als het wérkt, zouden we dan dergelijke engagementsverklaring ook niet kunnen opleggen aan onze bibliothecaris? Wat denkt de Schepen van Vlaamse Aangelegenheden hiervan? Zou ’t Pallieterke dán eindelijk in de rekken terecht komen?

Punt 11: VERLENGING CONCESSIEOVEREENKOMST RIDDERSHOEVE

Diezelfde vergrijsde raadsleden, schepenen en burgemeester zullen zich de Slag om de Riddershoeve stellig herinneren, ‘n strijd gevoerd tot vóór de rechtbank. Daarom verbaast het ons dat dit bestuur het advies van haar eigen juridische coördinator naast zich neerlegt om de concessie pas toe te staan nadat haar termijn van 18 jaar verlopen is. Ik citeer: Nu reeds een verlenging toestaan lijkt mij in strijd met de inhoud van Art 2. Wie weet nog dat de vroegere uitbater uit zijn pand werd gezet wegens het niet naleven der beschreven termijn, terwijl die in de praktijk nochtans ánders verliep?

Mijn eerste vraag: Waarom zulke haast? We hebben nog 9 jaar te gaan, of willen jullie alsnog het openbaar aanbieden en de wettelijk voorziene vrije mededingen ontwijken?

Tweede vraag: vinden jullie de maandelijkse vergoeding, die trouwens pas ingaat vanaf 15/3/2018 (uiteraard geïndexeerd) van 2.250 €, en dit tot 2027 het maximaal haalbare voor uw krappe gemeentekas? Hoeveel zullen ze dan méér betalen dan nu?

Derde vraag: Leg mij eens uit hoe die geplande zandbak met plastieken speeltuigen aansluit bij het thema Ridders en Kastelen?

Vierde vraag betreft: de heraanleg van de inkom. Daarvoor ga ik even terug naar de gemeenteraads-zitting van 25 Mei van het jaar des Heren 2.000, punt 17: De Riddershoeve verminkt. Toen stelde ik vast dat de opkamer was opgeruimd, de open haard en alkoof werden uitgebroken, het betegelde tongewelf en de potstal verdwenen, de beluikte muuropeningen met monelen, dichtgemetst.
Maar het toenmalige bestuur gaf geen krimp en liet dit allemaal gebeuren.Erik Block, fractieleider CD&V-NVA

Gelukkig zit nù Erik Block in de meerderheid. Mag ik hem even herinneren aan zijn advies vanuit de Werkgroep Monumenten en Landschapszorg dd 23 november 1998 betreffende het gebruik van authentieke materialen voor de aanleg en het herstel van het Kasteel, de Poort, de Valkentoren én de Riddershoeve?

En wat lezen we nu voor de inkomhal van de Riddershoeve? Dat de originele rode gebakken tegels zullen worden uitgebroken en vervangen door blauwe steen! Een zoveelste aanslag op de authenticiteit en een verkrachting van het toenmalig advies van de Werkgroep Monumenten en Landschapszorg.

En dan kom ik tot mijn vraag: Erik Block, hoe zit het, laat gij dit passeren, kunt g’er niks aan doen, weegt ge te licht in uw fractie of waren die Werkgroep en de Commissie Ruimtelijk Ordening slechts een springplank of opstapje naar een politiek mandaat?                                                                                          


Piet Bouciqué (VB-Vlott) vraagt het woord om hulde te brengen aan ons overleden VB-raadslid Jef Michiels.

Piet zal een eenvoudig gedicht van Joost Tholenaars voordragen ter nagedachtenis van Jef:

JE WILDE NOG ZOVEEL.....

Je wilde nog zoveel,

maar had niet meer de kracht.

Moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment.

Het wilde niet meer ...

Altijd stond je klaar,

voor ons en voor een ander.

Al die herinneringen,

verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,

voor altijd in ons hart.

Raadsvoorzitter Valkeniers vraagt een minuut ingetogen stilte voor de afgestorven collega en ook voor een jonge Schotense brandweerman die onverwacht overleed.


SPIJKERS OP LAAG WATER

Ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) wenste van de corpschef te vernemen wat er juist was misgelopen bij de classificatie van de CALOG A-functies, want het betreffende besluit van de zitting van 26 november 2009 werd niet goedgekeurd door de provinciegouverneur.

De corpschef antwoordde iets van een motivering die niet zou voldoen maar vond wel dat "men hier spijkers op laag water heeft willen zoeken".


LEO MOESKOPS NEEMT BUDGET 2010 EN FINANCIEEL BELEIDSPLAN ONDER DE LOEP

Ons VB-Vlott-raadslid Leo Moeskops heeft in de tabellen van het financieel beleidsplan 2010-2013 opgemerkt dat het eigen vermogen de volgende jaren alsmaar kleiner wordt. Bijsturing van 'TITANIC II' is dus nodig om eventuele averij te voorkomen. Leo kon met tevredenheid vaststellen dat 'eerste stuurvrouw' (schepen Vera Smets) daar al moedig aan begonnen is. Naar eigen zeggen heeft zij het verlanglijstje van de diverse diensthoofden van meer dan 12 miljoen euro kunnen terugbrengen tot 8 miljoen.'Stuurmanskunst'.

Leo sprak ook zijn bezorgdheid uit over de claims van om en bij de 1 miljoen euro rond de renovatiewerken aan het gemeentehuis. Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) gaf toe dat dit inderdaad een zeer zwaar juridisch dossier aan het worden is maar vond die 1 miljoen van Leo (cijfer dat in de commissie circuleerde) toch wat overdreven: € 600.000 volgens de schepen.

Verder wist schepen Van Gastel nog te vertellen dat de claims meestal konden weerlegd worden en dat er ook steeds naar een compromis werd gestreefd... "daar hebben we al veel energie ingestoken!"


REPELSTEELTJE

Dit financiële hoofdstuk mocht natuurlijk niet afgesloten worden zonder dat de liberale fractieleider Gunter zijn Bock nog eens kon schieten. Hij herinnerde de aanwezigen aan de 'halvelingse' belofte om halverwege de legislatuur een belastingverlaging door te voeren (enne die was wel degelijk met BLAUWE inkt geschreven, voegde hij er aan toe).

Ergens zag het blauwe raadslid gelijkenissen met het sprookje van REPELSTEELTJE toen hij nog verder peroreerde over de wel tamelijk ongunstige Gunter, de sprookjesspecialist van de raad !voorstelling die door Leo Moeskops werd opgehangen... "Dat bemoeilijkt de kansen op een belastingverlaging" want er is volgens Gunter de Bock geen kommer en kwel voor de directe toekomst. Leo kreeg zelfs te horen dat hij zijn borst nat mag maken als hij straks het roer zou kunnen overnemen, dan start hij onder goed gesternte.

Ondertussen vroeg vriend en tegenstander zich af wat dat REPELSTEELTJE hier kwam doen. Voorzitter Valkeniers verzocht Gunter dan ook om dat sprookje eens door te sturen met de nodige uitleg naar de burgemeester, de secretaris en hemzelf.


SPREEKRECHTBEOEFENAARS VANGEN ALWEER BOT

Behalve een terloopse aankondiging van raadslid Monik van den Bogaert (SPA) dat het evaluatierapport over de openbare verlichting bijna ter beschikking is werd er met geen woord gerept over de vragen en opmerkingen die tijdens het spreekrecht naar voren waren gebracht.

Blijkbaar zijn onze collegeleden er gerust in dat ze met die nieuw opgenomen clausule van de "nauwe betrokkenheid" der sprekers bij het behandelde onderwerp iedere klacht galant zullen kunnen weerleggen.

Ook de poging van ons raadslid Piet Bouciqué om iets los te weken bij de collegeleden door te wijzen op de hoge kosten voor de straatverlichting en zich akkoord te verklaren met de eerste spreker bracht geen zoden aan de dijk. Het bleef doodstil op de collegebanken.


VOORT MEEWARIG OVER DOEN ?

Toch even dieper ingaan op die enorme energieverkwisting met de permanente nachtverlichting op volle sterkte. Al jaren lang ijvert onze nr. 32 voor het instellen van een of ander schakelprogramma dat de lichthinder en energieverkwisting kan terugdringen. En jawel, blijkbaar zitten de opstellers van dit milieubeleidsplan op dezelfde golflengte.... lees maar mee:

<< De mythe “licht = veilig” is reeds lang achterhaald, maar zit stevig ingebakken in het collectieve geheugen.>> (blz. 129 onderaan)

<< In een groot aantal gevallen zorgt kunstlicht voor minder veiligheid, maar ook ronduit voor verspilling. Kyoto/Copenhagen 2009 indachtig, is lichthinder dus beleidsaandacht waard!>> (blz. 127 onderaan) (Kopenhagen wordt in het Nederlands met "K" geschreven!)

<< Lichthinder wordt niet altijd als een milieuprobleem aanzien, er wordt erg meewarig over gedaan.>> (blz. 129 onder 7.2.3.)

Overigens is heel dit beleidsplan erg lezenswaardig! De verkozenen des volks hebben er nu wel over gestemd en het goedgekeurd... normaliter moeten ze dit dus doorgenomen hebben. Wel eigenaardig als er in de raad aanbevelingen uit de milieubeleidsplannen naar voor gebracht worden dat diezelfde verkozenen plots van niks weten of hun mond niet durven opendoen....

Voor alle zekerheid geven we hier de link naar dit voorbeeldig opgestelde milieubeleidsplan. De teksten over lichthinder vindt u op de pagina's 130 tot 133. Veel studiegenot!

MILIEUBELEIDSPLAN 2010 - 2014 een PDF van bijna 6 MB, enkele sekonden geduld dus

WANNEER EEN DEFTIGE GELUIDSINSTALLATIE ?

Er moest vandaag ook een meerwerk goedgekeurd worden i.v.m. de bijkomende verlichting van de raadzaal.

Ons raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) greep deze gelegenheid aan om een oproep te lanceren ten gunste van een deftige geluidsinstallatie voor de raadzaal.

Dat geknoei met die pieptonen en andere storingen heeft volgens ons bestuur blijkbaar nog niet lang genoeg geduurd. Oproep afgewezen, voorlopig dus geen verbetering te verwachten!

Nul op rekest voor Leo.


BESTUURDERS INTERCOMMUNALES GEVEN TOELICHTING (eindelijk!!)

Weliswaar alweer veel te laat én te weinig, maar ja... het moneten rapen mag blijkbaar niet té veel moeite kosten en daarom wordt er graag een loopje genomen met de voorschriften: het is geleden van 5 februari 2009 dat er nog een verslaggeving is geweest... en pas op, die laatste verslaggeving was dan eigenlijk nog bedoeld voor het jaar daarvoor!

Als ons kartel de meerderheid niet af en toe zou wijzen op die hardnekkige vergetelheid van onze intercommunale bestuurders, zouden er waarschijnlijk helemaal geen verslaggevingsrondes meer te bespeuren vallen.

En zeggen dat er dat 2 per jaar zouden moeten zijn!

 

Leden van de meerderheid zetten zich klaar om de (in hun ogen veelal totaal overbodige) verslaggevingsronde over de intercommunales te aanhoren... in positie om de intercommunale bestuurders te beluisteren

 

Gerd Adriaensen

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) geeft toelichting bij de intercommunale Antwerpse Waterwerken (AWW).

Hij meldt een gevoelige daling van de verkoop, voor een deel te wijten aan het wegvallen van BASF als afnemer.

Maria Gysen Raadslid Maria Gysen (CD&V-NVA) leest een verslag voor over de intercommunale CIPAL.
Paul Valkeniers

Gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) geeft een overzicht van het Crematoriumbeheer.

Met een schalkse noot om te eindigen: "Nog vragen....? En als ik het antwoord niet ken zal ik toch als goeie politieker daar een antwoord trachten op te geven."

Frank Dillen Raadslid Frank Dillen (SPA) is bestuurder bij de intercommunale INTEGAN en doet hier zijn verslag.
Harrie Hendrickx Burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V-NVA) zetelt in het IKA-bestuur en weet ondermeer te vertellen dat er gedacht wordt aan investeringssteun voor de installatie van foto-voltaïsche cellen boven op de HSL-koker.
Monik van den Bogaert Raadslid Monik van den Bogaert (SPA) heeft dan weer een zitje in het IVEKA-bestuur. Monik heeft naar onze sprekers geluisterd en weet te melden dat het evaluatierapport van de openbare verlichting zeer binnenkort dan toch ter beschikking zal komen.
Luc Hallemans Raadslid Luc Hallemans (CD&V-NVA) brengt een fel gesmaakte uiteenzetting over de PIDPA. Op vragen vanuit ons kartel VB-Vlott geeft hij toe dat er maar weinig bereidheid is tot samenwerking tussen AWW en PIDPA. "Als ge durft spreken over een fusie dan wordt ge niet echt gelyncht maar toch stilletjes buitengewerkt."