ZITTING 17 DECEMBER 2009

De zitting start met een ingetogen minuut stilte ter nagedachtenis van een op de Brechtsebaan verongelukte studente.

Tal van 'blauwbloezen' Eerste spreker voor vanavond is de heer Van Hove die spreekt namens een talrijk opgekomen groep sympathisanten van de skipiste Casablanca. ( De 'blauwbloezen' zie links op de rollover) De spreker geeft een overzichtelijk beeld van de ontstaansgeschiedenis en van de huidige problemen rond de gekende skipiste.
Bij de behandeling van punt 23: Advies PRUP Casablanca zal er rond dit onderwerp een aardig stukje gebakkeleid worden.
Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel neemt het namelijk resoluut op voor het voortbestaan van de skipiste en komt daarbij in botsing met het Groen!e raadslid en met leden van het schepencollege, ofschoon deze laatsten ook beweren de uitbating van de piste niet te willen onmogelijk maken.

In de verslaggeving onderaan deze bladzijde zullen we trachten een beknopt overzicht te geven van de verschillende (botsende) standpunten.

Tweede spreker is Albert Leenaerts. Onze belhamel wordt door voorzitter Paul Valkeniers aangemaand art. 38 van het huishoudelijk reglement goed voor ogen te houden en hier weer geen ellenlange tractaten af te steken over eeuwen kerkgeschiedenis. Daarvoor bestaat er geen interesse in deze raad volgens de voorzitter.

Er weze hier toch even gewezen op het feit dat nog nooit door het college commentaar werd gegeven op dat onvoorwaardelijk betalen van die kerkfabriekrekeningen waarvoor de rechtsgeldigheid hoogst dubieus is en zeker niet vol te houden is als de andere godsdiensten dezelfde weg opgaan...

Punt 1: VERSLAG VORIGE ZITTING.

Kerkfabriek H.Hart – aangepast meerjarenplan.

Punt 5: Daar staat : overwegende dat er thans aanleiding is tot wijziging van het Meerjarenplan van de Kerkfabriek H.Hart.
Welke aanleiding? Waarom die plotse wijziging? En, belangrijk, wat is de eigen financiële inbreng der Kerkfabriek?

Het blijven even zovele grote vraagtekens ! 

Punt 6: Begrotingswijziging, daar staat:
Gelet op de toelichting verstrekt door schepen Vera Smets, er wordt echter nergens verslag uitgebracht van die toelichting, evenmin van de publieke tussenkomst, noch van het antwoord der bevoegde schepen die ons afscheept met de vergoelijking dat het allemaal toch zo moeilijk is en dat die mensen geweldig hun best doen, jaja dat zal wel, maar ten gronde kregen we geen antwoord, evenmin werd ons verduidelijkt wanneer de Kerkfabriek zelf eens in haar buidel gaat tasten.
Lazen wij daar naar aanleiding van die 40 verkeerd gerooide populieren niet dat desbetreffend perceel toebehoort aan ‘n kerkfabriek? Bij het OCMW zouden dergelijke kerkfabrieken alleszins vergeefs aankloppen vóóraleer ze hun eigen rijkgevulde spaarpotten hadden aangesproken.

Ook bij punt 17. De huis-aan-huis-ophaling textiel krijgen we geen verslag van de terechte aanmerkingen betreffende de exorbitante salarissen in de ngo-sector waardoor, na discussie, de uiteindelijke selectie aan de gemeenteraad toekwam.

Wie sprak ons ooit van " ’n glazen huis" en "de burger nauw betrekken" bij het politieke gebeuren?
Welke Schotenaar wéét / kan lezen hoe de besluitvorming hier tot stand komt?

Schol ! zou ik zo zeggen, op de Doekoecratie.*

Punt 22: OPENBARE VERLICHTING TRAGE WEG IEPENBURG

8.000 € Voor een stukske verlichting als begin van het einde voor één der laatste trage wegen.
Een weg die mijn grootvader Seppe Leenaerts als stroper zeer goed kende, en die leidde naar ons tante Gusta in Wezel. Als daarmee mijn historische betrokkenheid niet wordt bewezen !

Nu nog wat duurzame verharding, een uiteraard noodzakelijke verbreding, de verwilderde struiken rooien en de opgeschoten bomen snoeien of vellen want anders hebben die 4 meter hoge verlichtings-palen weinig zin, en misschien blijkt achteraf een fietssluis ook wel nuttig om alle brommers, motoren en squads van deze weg weg te houden.

Vergeten we vervolgens zeker het sneeuwruimen en zoutstrooien niet. Tenslotte ’s-Gravenwezel nog over dat bruggeske krijgen om hun kant aan onze verzuchtingen aan te passen... en deze trage weg is snel weg, verleden tijd.

Negen armaturen met color CDL-T lampen op evenzoveel stalen lichtmasten zullen hem straks versnellen en verlichten. Allicht als voorbode ener ‘beperkte’ woonuitbreiding, want die trucs kennen we al van bij de Villa Ullens.

Wij raden u daarom sterk aan deze tot nu toe nog rustige omgeving zo min mogelijk te verstoren of te vervuilen met continue verlichting. Zijn we tegenwoordig nu echt zo bang geworden van een beetje donkerte, een streepje nachtelijk duister? Precies allemaal kiekes in ‘n legbatterij of konijnen voor ne lichtbak... en ge weet wat daarmee gebeurt.

Hier vallen dus, in deze lichtvlek Vlaanderen, nog ettelijkje miljoenen €’s te besparen, spijtig dat Frank de Winne ons dan vanuit de ruimte minder goed zal kunnen lokaliseren.

Schol ! zou ik alweer zeggen, et ceterum censeo, voor het overige blijf ik van mening, dat ’t Pallieterke in de Bibliotheek thuis hoort en móet liggen.

Vervolgens onze nr. 32. Ook hij wordt door de voorzitter aangemaand alleen onderwerpen aan te snijden waarbij hij nauw betrokken is....


Punt 22: OPENBARE VERLICHTING TRAGE WEG IEPENBURG


Onze nauwe betrokkenheid bij dit punt, geachte voorzitters, korpsoverste, secretarissen, college- en raadsleden, is naar ik aanneem voldoende bekend. Bij ieder punt rond openbare verlichting stonden we voorbije jaren hier paraat met onze vraag naar een milieuvriendelijk schakelprogramma voor zuiniger straatverlichting via gedeeltelijk doven of dimmen van lichtpunten na middernacht.
Wie twijfels hieromtrent mocht hebben kan steeds de maandelijkse gemeenteraadsverslagen raadplegen op onze belhamelwebstek.

Dit gezegd zijnde onze korte commentaar. Inderdaad kort, speciaal op vraag van mijn begripsvolle ocmw-voorzitster.

A: volledig akkoord met vorige spreker.

B: tijdens deze cruciale dagen op de klimaatconferentie in Kopenhagen hoop ik dat Schoten ook een steentje zal bijdragen door nu eindelijk eens een degelijk schakelschema uit te laten werken voor heel Schoten zodat paal en perk kan gesteld worden aan die verkwistende verlichting na middernacht. Het milieu en onze gemeentekas kan er alleen maar wel bij varen.
Lees in dit verband de passus in het schrijven van Eandis – Infrastructuurgebied Antwerpen van 23 oktober 2009 op bladzijde 2 waar sprake is van mogelijke realisatie van substantiële energiebesparing.
Doen zou ik zeggen.

C: om af te ronden nog even herinneren aan één van de vele onbeantwoord gebleven vragen:
wanneer krijgen we nu eindelijk inzage in het nieuwe evaluatierapport openbare verlichting dat voor juni dit jaar was aangekondigd?

Dat was het. Bedankt voor uw aandacht.
Met tevens mijn beste wensen voor een zalige Kerst en een heilvol 2010.

Lees hieronder onze commentaar bij "Trage weg krijgt toch verlichting".

 


SLIM BLAUW OP STRAAT

Leo MoeskopsOns raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) gaf - rijkelijk gestoffeerd met de nodige cijfers - uitvoerige commentaar bij de politiebegroting 2010 (agendapunt 2).

Belangrijk voor de Schotenaar vonden wij zijn bede aan de korpschef om, nu we in Schoten een golf van nachtelijke inbraken moeten incasseren, in geen geval te tornen aan de nachtpatrouilles. (Tijdens een bespreking vorige maand van het jaarverslag had onze corpschef meegedeeld dat die nachtpatrouilles in het gedrang kwamen vanwege de WODKA-acties die heel wat agenten opeisen).

"Het is juist door meer te patrouilleren dat er verdachten kunnen worden gevat bij poging tot inbraak" zo ging ons raadslid verder.

Leo had voorts nog lovende woorden voor de geplande versterking van het coachend leiderschap en voor het SBOS-actieplan. "Slim Blauw Op Straat en coachend leiderschap kan volgens ons alleen met dag- en nachtpatrouilles, dat is toch het minste wat we van de Schotense politie mogen verwachten ter bescherming van onze burgers." Zo besloot Leo zijn tussenkomst met nog de mededeling dat VB-Vlott de politiebegroting mee goed zal keuren.


HARRIE LEERT ENGELS....

dank zij VB-Vlott!
Leo Moeskops hanteerde in zijn betoog namelijk enkele Engelse termen en werd daarop aangesproken door zijn burgemeester: "heb hier vandaag heel wat Engels geleerd, en nog wel van het Vlaams Belang".

Gevolg: ook toen Marie-Rose Morel in de verdere debatten al eens een Engelse uitdrukking liet vallen (fair play, feedback) "Engels woord, meneer burgemeester !"
Ook ocmw-voorzitster Ann Pycke (CD&V-NVA) wou niet ten achter blijven en excuseerde zich uitvoerig bij het gebruik van het woord 'externe audit'.

Ocmw-secretaris Guy Patteet zou even later zelfs het Arabische "kif-kif" (= dit is gelijk) gebruiken, toen hij deskundige uitleg gaf over een kif-kif draaiend activiteitencentrum... hier geen reactie van de burgemeester.

Ja, en als er dan zo tussendoor toch eens amusante noten vallen in de soms technische discussies, dan doet voorzitter Paul Valkeniers meestal ook zijn duit in het zakje. Vandaag was dat bij punt 8, de Financiële Constructie van het Ocmw-project Zorgflats: "Iedereen goed begrepen? En ook als dat niet zo is, gaan we toch over tot de stemming."

Zulke kwinkslagen moeten kunnen, ze maken de zitting iets aangenamer. Uiteraard alleen terug te vinden in de belhamelse verslagen.


2010 START MET 'VOORLOPIGE TWAALFDEN'

"Om redenen die iedereen kent" zo sprak financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) "is het budget niet tijdig klaar geraakt". Gevolg: om ons bestuur draaiende te houden dienden de raadsleden 'voorlopige twaalfden' goed te keuren. (Punt 13)
Vera beloofde het budget voor volgende maand.


TIM VANGT BOT

Schepen Vermeiren scheept Tim af.Bij agendapunt 16 (Documenten GAMW) trachtte ons raadslid Tim Willekens (VB-Vlott) schepen Kurt Vermeiren (SPA derde van rechts op foto) aan de tand te voelen i.v.m. het nijpende plaatsgebrek van onze academie.

De schepen hield de boot kordaat af: "Deze vraag heeft niets te maken met het punt terzake. U kunt best een agendapunt aanvragen volgende maal om meer te vernemen over dit probleem."


TRAGE WEG KRIJGT TOCH VERLICHTING...

... mede op aandringen van Groen! raadslid Eric de Swaef, die vindt het "zinnig dat daar verlichting komt". (!)

Voorts noteerden we nog wat 'eventueel' en 'waarschijnlijk' waar onze welbespraakte advocaat-schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) het had over fasering na middernacht. We zijn benieuwd of d'er ooit iets van in huis zal komen.

De vraag naar het evaluatierapport 'straatverlichting' schijnen onze collegeleden ten zoveelsten male weer niet gehoord te hebben.


Diep gepeins 3 verzonken in gepeins.


ADVIES PRUP CASABLANCA VERHIT GEMOEDEREN

Verdraaid geen simpele klus om hier 3 kwartier gebekvecht in een overzichtelijk verslagje samen te persen!

Maar we doen ons best: er waren duidelijk 3 verschillende standpunten.

- De meerderheidspartijen (CD&V-NVA, SPA en VLD-LA) wensten duidelijk een negatief advies af te leveren in de hoop zo het voorliggende provinciale plan dat behoorlijk wat leemten vertoont nog te kunnen bijsturen zonder (zo hebben ze toch meermalen beweerd) hierdoor de leefbaarheid en voortbestaan van skipiste Casablanca in het gedrang te brengen.

- Onze fractie VB-Vlott die een positief advies wenste af te leveren (met weliswaar enkele opmerkingen i.v.m. de onvolkomenheden in dit slordige plan) in de hoop zo de skipiste te vrijwaren tegen een lange periode van onzekerheid rond de mogelijkheid van eventuele nieuwe investeringen en rond het voortbestaan zelf.

- En tenslotte buitenbeentje Eric de Swaef van Groen! die de adviezen van Milieuraad en GECORO onverkort wil volgen, wat in de praktijk neerkomt op het verdwijnen van de skipiste.

Eensgezindheid was er wel dat het hier een historisch scheef gegroeid probleem betreft van vóór de gewestplannen... hoe hiervoor een oplossing vinden zorgde dan weer voor diepe verdeeldheid.

Schepen Els Empereur (VLD-LA) van ruimtelijke ordening vindt dat alleen een planologische oplossing hier mogelijk is en dat het voorliggende plan in dit verband behoorlijk wat leemten vertoont. Zij noemde het zelfs "één van de meest lamentabele RUPS die ik ooit gezien heb", omdat het plan erg afwijkt van de voorstellen van de laatste plenaire vergadering.

Marie-Rose Morel riposteert onmiddellijk met de opmerking dat het wel degelijk een partijgenoot (député Koen Helsen VLD) is van de blauwe schepen die verantwoordelijkheid draagt voor deze miskleun van een PRUP! "De uitbaters zijn hier tenslotte dus slachtoffer geworden van het amateurisme van een VLD-député" zo voegde ze er nog aan toe.

Enfin, het standpunt van Marie-Rose vond geen genade in de ogen van de meerderheid en ze werd verder ook nog onder vuur genomen door achtereenvolgens de burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter, schepen Nico Vissers (CD&V- NVA) en de fractieleiders Frank Dillen (SPA) en Erik Block (CD&V-NVA).

Onze fractievoorzitster hield echter voet bij stuk en liet haar voorstel ter stemming voorleggen: positief advies mits enkele opmerkingen.... werd weggestemd door de meerderheidspartijen en Groen!.

We kunnen hier nu moeilijk een dik half uur teksten presenteren, daarom hebben we er enkele typische fragmenten van heel die discussie uitgehaald, een woordelijke transcriptie:
(klikken op het startdriehoekje - onze redactionele commentaren wit, de sprekers geel en blauw) 

Toemaatje:

eerste vorst

Zurkelbos - Papenaardeken

Zurkelbos - Papenaardeken

 

Tot volgend jaar !