ZITTING 3 SEPTEMBER 2009

"Er zijn nog zekerheden in het leven, ook vandaag hebben we onze 2 sprekers in de tribune": zo verwelkomde voorzitter Valkeniers onze honkvaste sprekers. Belhamel Leenaerts mocht eerst aan de beurt:

Punt 13:  AANKOOP KUNSTWERK

Geachte raadsleden, in Clio’s naam stellen wij vast dat de aanleg van het Gasketelplein voor U een mooie aanleiding is om een kunstwerk aan te kopen. Op het budget van 2009 is hiertoe een krediet van 50.000 € voorzien, dus, geen vuil gasje aan de lucht, maar…

Allemaal goed en wel, toch vraagt de nuchtere Schotenaar zich soms vertwijfeld af waar al die kunstzinnige uitspattingen goed voor zijn, die gespleten balk met kei aan de boekerij of dat framewerk op de Kaekelaar…om er maar twee te noemen.

Laatst was ik in Jezus-Eik, en daar hadden ze op 4 kubussen in 16 foto’s mét toelichting, de geschiedenis gevat van het bedevaarts-heiligdom van O-L-V Ten Eik. Simpel, prachtig, nuttig, begrijpelijk én kunstig.

Zouden wij - voor voornoemde prijs -  zoiets ook hier niet kunnen verwezenlijken? Een kleine rotonde met daarop een maquette van de historische gasketel en in een ommegang de verklarende foto’s en teksten over deze teloor gegane industrieel-archeologische site van een gaspompstation.

Echt iets voor SCOT, in samenwerking met de vakscholen en bepaalde Schotense bedrijven. Een monument in ver-voering, zoals er in Schoten nog wel enkele te creëren zijn, en waar iedereen kan van genieten, ons dorp leren kennen en het collectief geheugen opfrissen.

Het zou Schoten ook toeristisch aantrekkelijker maken. Nu nog enkele hotels… en zo kom ik tot mijn volgend punt.

Punt 18:  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ARRO/GEMEENTE SCHOTEN.

Laat mij nu eens spreken in naam van alle geboefte, vluchtelingen en landverhuizers.

Eigenlijk gaat dit ook nog over de punten 19/20/21…, de woonbehoefte in het algemeen.

Moeten we nu echt de aller-allerlaatste open ruimtes in het Centrum benutten? Zijn er geen andere nuttige bestemmingen mogelijk zoals wandelpark, hondenweide, multifunctionele sportinfrastructuur of parkeerplaatsen?  

Het dorp mijner jeugd herken ik haast niet meer, vooruitgang noemen ze dat, oud worden ja, aftakelen, verkankeren, verzuren.
Hier een sociaal huisvestingsproject aan de Brakken/KlarreWarre.
Daar een sociaal woonproject site Gasketelplein.
Ginder woonkazernes langs de Zaat…
Het houdt maar niet op. Het Centrum krijgt een ‘sociale’ overdosis, wordt overwoekerd, puilt uit, verstikt, versmacht… maar het kan nog erger, stel u voor:

Voor de Brakken/KlarreWarre een luxe hotel voor asielanten om Broekzele te ontlasten.

Voor de Gasketel een vakantiecentrum voor illegalen om de-politie-uw-vriend te leren kennen.

Voor onze binnenhaven aan de Zaat een bajesboot waardoor we onze centen niet zomaar naar Holland hoeven te dragen.

Met Koen Dillen zou ik zeggen: "du choc des idées jaillit la lumière", of heb ik dat slecht onthouden? Komaan jongens en meiden, de verbeelding aan de macht, onder de stenen het strand, ’t is meer dan huizen bouwen, monopolie spelen.


Ook nr. 32 vraagt aandacht voor 2 agendapunten:

Punt 17: AANKOOP BOMEN

Exoten en cultivars, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, staan weer prominent present op dit voorliggende bestellijstje en dit terwijl ons bestuur om de haverklap met een belerend vingertje de Schotense goegemeente aanmaant inheems en niet-cultivar plantgoed te verkiezen boven de duurdere en ziektegevoeligere cultivars en exoten.

Van de 7 soorten op het lijstje dus dimaal slechts één enkele soort inheems en niet-cultivar. De overige bomen allemaal cultivars en het gros daarvan daarenboven ook nog exoot.
Bij overmaat van ramp staat de heilige notenboom uit Japan, de Ginkgo Biloba, in dit aanbestedingsdossier dan nog een tiental keren fout gespeld. Het is dus wel degelijk ‘Ginkgo’ en niet ‘Ginko’.

Voorts kan ik alleen maar hopen dat bij deze aankoopprocedure zonder bekendmaking weer niet hoofdzakelijk leveranciers van over de staatsgrens zullen aangeschreven worden maar ook firma’s uit de onmiddellijke omgeving die, zoals eerder al eens gebleken is, soms opmerkelijk goedkoper leveren.


Punt 21: AANSTELLING STUDIEBUREAU OPMAAK WOONBEHOEFTESTUDIE


Gewoon soms lachwekkend de ernst waarmee verwezen wordt naar punten die aan bod moeten komen in deze studie. Neem nu b.v. “hoe ingaan op de eigen bevolkingsgroei – demografische evolutie” Het kleinste kind hier te lande weet ondertussen dat bevolkingsstatistieken onbetrouwbaar en makkelijk manipuleerbaar zijn ingevolge de aanwezigheid van een steeds aanzwellend legertje allochtonen, zo legalen als illegalen, die eenvoudig, al naar behoefte, kunnen in- of uitgeschakeld worden in de statistieken.
En mocht er dan al eens kritiek komen dan kan altijd verwezen worden naar de gekke carrousel van regularisaties, naturalisaties, snel-Belg-wet, papieren via eenvoudige aanvraag per e-mailtje enzovoort…. toch niemand die er nog uit wijsgeraakt.

Resultaat is wel dat stadslui die kapitaalkrachtig genoeg zijn de verrijkende zegeningen van de multikulturele samenleving ijlings trachten te ontvluchten en zo zorgen voor druk op de woningmarkt in de meer landelijke randgebieden.

Even verder lezen we dan de vraag of beschikbare woonuitbreidingsgebieden wel of niet dienen aangesneden… gekke probleemstelling in een Vlaanderen dat door geboortetekorten stilletjes uitsterft. Maar ook hier weer: de lege plaatsen worden prompt ingevuld door allochtone migranten en asielzoekers en zo slagen onze grondspeculanten erin hun lucratieve verkavelingsbezigheden ongestoord voort te zetten.

Mijn hart houd ik vast voor onze “schone Bloemengemeente” als ik lees dat het studiebureau ook een beleidsvisie zal moeten uitstippelen IN OVERLEG MET HET GEMEENTEBESTUUR.
En wetende dat sommige van onze bestuurders in het verleden al openlijk aandrongen op meer mogelijkheden voor appartementsbouw, op een kleinere toegelaten perceelsgrootte in de woonparkzones en daarenboven soms ook nog met handen en voeten gebonden blijken te liggen bij sponsors-bouwpromotoren….

Eerlijk gezegd: ik ben er niet gerust in in deze studie.

Met dank voor uw welwillende aandacht.


LEO MOESKOPS BIJT SPITS AF MET ENKELE OPMERKINGEN

"Waarom staan de vorige maal beloofde rekeningen niet op de agenda?" zo startte ons raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) de openbare zitting bij punt 1 (verslag vorige zitting). Burgemeester Hendrickx moest toegeven dat ze niet klaar waren, nog niet afgeleverd en hij zou straks in de geheime zitting uitleg geven.
U ziet dat onze burgervader dus niet te oud is om bij te leren: ditmaal geen uitval naar de ontvanger in openbare zitting!

Bij punt 2 - Exploitatiebudgetwijziging 2009/1 van OCMW-Schoten - had Leo toch verwacht dat de bevoegde schepen aanwezig zou gebleven zijn om bij zulk een belangrijk punt eventueel toelichting te kunnen geven... (Schepen Pycke was voor een fotosessie aanwezig op het gemeentehuis maar was er kort voor de zitting stilletjes van onder gemuisd).

zware hoofden dienen ondersteund....

Mama mia, dat begint al goed met die vervelende oppositie.

Om een zwaar hoofd van te krijgen!

KUNSTWERK GEZOCHT

Het bestuur wenst het Gasketelplein op te fleuren met een kunstwerk dat tot 50.000 euro mag kosten (punt 13).

Ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) stelde voor het verdwenen kunstwerk uit de binnentuin van het OCMW terug op te diepen (besparing in crisistijden). Oud OCMW-raadslid Eric de Swaef (Groen!Jos) wist te melden dat dit destijds was weggenomen uit veiligheidsoverwegingen en vervolgens was verdwenen....

Burgemeester Hendrickx probeerde dan nog even plezant te zijn met "iemand uit de publieke tribune is al kandidaat om te leveren". (Jaja, onze edelachtbare schijnt de sprekers uit de tribune tussendoor wel eens te beluisteren).

Ghislaine Peleman (VB-Vlott) zag dan weer graag een fontein spuiten op het Gasketelplein, terwijl Eric de Swaef nogmaals het woord nam om te wijzen op het ontbreken van speeltuigen. Schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) vond dit geen terechte opmerking, volgens hem is er daar geen nood aan omdat er binnen wandelafstand genoeg speeltuigen ter beschikking staan.

Beslist werd een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten voor de aankoop van een kunstwerk.


COALITIE HOUDT VAST AAN EXOTEN

Zowel Eric de Swaef (Groen!Jos) als Leo Moeskops (VB-Vlott) vinden net als onze spreker dat er te veel exoten op het bestellijstje staan voor de aankoop van bomen voor straatbeplanting (punt 17).

De meerderheidspartijen hebben daar geen probleem mee en verschuilen zich achter hun deskundige ambtenaar die de soortkeuze heeft gemaakt.
De oppositie zal zich onthouden bij de stemming.


SOCIALE WONINGEN OP DE PLAATS VAN HET OUDE ZWEMBAD

De gemeenteraad krijgt een samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd tussen de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO en de gemeente (punt 18).

Eric de Swaef (Groen!Jos) dringt aan om nu reeds maatregelen te treffen met het oog op duurzaam bouwen. Hij denkt hierbij aan voorbereidingen om zonnecollectoren en foto-voltaïsche cellen te kunnen installeren.

Hij vindt 40 woning-appartementen te veel voor de beschikbare ruimte, wat zeker parkeerproblemen gaat veroorzaken in de buurt.
4 Bouwlagen in dit centrumgebied vindt Groen! van het goede te veel.

Eric had ook graag gezien dat de helft der woongelegenheden als huurwoning zou aangeboden worden i.p.v. uitsluitend koopwoningen te voorzien.

Schepen voor Ruimtelijke Wanorde Els Empereur (VLD-LA) heeft gekozen voor koopwoningen omdat er in Schoten nog geen enkele sociale koopwoning is. Op andere sites zullen er ook sociale huurwoningen komen (Marsstraat, Borgeind, Gasketelplein...).

De inrichting van parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving zal volgens de schepen nog verder onderzocht worden.

VLD-schepen van ruimtelijke wanorde Els Empereur (2de van links) neemt het woord en prompt slaat CD&V-collega Gerd Adriaensen de handen voor zijn ogen terwijl CD&V-fractievoorzitter Erik Block een schietgebedje start, allebei hopende dat het acceptabele advocatenpraat wordt en vooral dat haar partner zich ditmaal weer niet geroepen moge voelen om ook een duit in het zakje te doen.

Bemerk tevens dat er van een algemene overschakeling naar kraantjeswater voor dorstige raadsleden voorlopig niks in huis komt. De meeste raadsleden blijven flessenwater drinken en negeren de 'DrinkWater'-aanbeveling van vorige zitting.

Els Empereur, VLD-schepen van ruimtelijke wanorde neemt het woord.

AANSTELLING STUDIEBUREAU OPMAAK WOONBEHOEFTESTUDIE

Ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) zal hier bij dit punt 21 voor lichte deining zorgen door te vragen waarom er een dure woonbehoeftestudie (15.000 euro voorzien in het budget 2009) moet besteld worden terwijl de provincie per gemeente reeds een woonbehoeftestudie ter beschikking houdt....

De liberale schepen van ruimtelijke wanorde Els Empereur ziet haar plannen blijkbaar eventjes bedreigd maar weet prompt te reageren: E.E. vindt die aangeboden informatie te fragmentair en ruim onvoldoende om er een woonbeleid op te enten, die provinciale studie gaat niet ver genoeg...

Geen man (of vrouw) van de raadsleden die er aan denkt om van de schepen meer informatie los te krijgen over die (losse?) bewering.
In tijden van crisis zou het toch nuttig kunnen zijn om eens van naderbij te kijken of die provinciale studie inderdaad wel zo onvoldoende ver is uitgewerkt zoals wordt beweerd door de schepen.... ruim 10.000 euro eventueel over de balk smijten voor een mogelijks overbodige studie lijkt echter geen probleem voor de raadsleden: de uitleg van de schepen wordt zonder verdere commentaar aanvaard.

Jos Meeus is vandaag erg actief en zal vervolgens de openbare zitting afsluiten met een uitvoerige interpellatie over de veiligheid op het gemeentehuis en op de Zeurt, dit in het licht van de talrijke (valse) inbraakalarmen van de voorbije maanden.

pers was present

Vandaag was er behoorlijk wat persbelangstelling.

We noteerden schrijvende pers (zie foto hiernaast) benevens een fotoreporter en een videoreporter.