ZITTING 28 MEI 2009

Worden er weldra taalfaciliteiten ingevoerd voor franstaligen in Schoten? CD&V, SPA, VLD en uiteraard ook het belgicistische GROEN! staan voluit achter Franse lessen voor het loketpersoneel van de Schotense Bevolkingsdienst ten einde de dienstverlening aan de loketten vlotter te laten verlopen.... een flagrante overtreding van de taalwetten.

Het is inderdaad met zulk een kruiperige mentaliteit van verkeerd begrepen verdraagzaamheid en welwillendheid dat die Belgisch gezinde kleurpartijen er voor gezorgd hebben dat ondanks al hun dure beloften op 7 juni alweer een verkiezing plaatsvindt zonder splitsing van BHV... en de Franstaligen dus nogmaals stemmen kunnen ronselen tot diep in Vlaanderen.

En dat we met zulk een ruggengraatloze politieke kaste de rand rond Brussel zullen kwijtspelen staat als een paal boven water.

Bijzonder pijnlijk en onbegrijpelijk was het dat het Schotense college niet heeft verhinderd dat onze gemeentesecretaris zich mee in dit debat heeft geëngageerd.... een blunder van formaat die de goede verstandhouding die tot hiertoe heerste tussen mandatarissen en de hoogste ambtenaar wel eens zou kunnen vertroebelen. Het erg misplaatste applaus dat onze secretaris te beurt viel vanwege CD&V, SPA, VLD en GROEN! na haar pleidooi, dat neerkwam op het onwettig tolereren van Franstalige dienstverlening aan de Schotense loketten der Bevolkingsdienst, sprak boekdelen.

Echt ongehoord dat het college hier niet heeft ingegrepen. Het lijkt er nu sterk op dat de gemeentesecretaris mee werd ingeschakeld om een politiek gevoelig standpunt door te drukken.

 

Nr. 32 komt eerst aan het woord:

Punt 13: VERANTWOORDINGSNOTA 2008 JEUGDWERK


De digitale communicatie met de Schotense jeugd loopt mis, zoveel is duidelijk, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, op bladzijde 13 onder puntje 27 lezen we immers dat de opstart van een Schotense jeugdwebstek is mislukt.
En uit de context lijkt het me dat de opstellers van deze nota de schuld hiervoor in de schoenen van het gemeentebestuur trachten te schuiven. Want zo lezen we verder: gemeentebestuur wil beheer echter onder huidige webmaster houden….

Onze vraag is dan ook: Ligt het aan de paternalistische opstelling van ons gemeentebestuur of gewoon aan technische problemen dat er nog geen jeugdwebstek voor Schoten circuleert op het net?
Of ligt het misschien aan de amateuristische aanpak en / of jeugdige overmoed van de jeugdwerkers zelf die dachten met de aanschaf van dure computersoftware de klus te zullen kunnen klaren? (dit grapje heeft de belastingbetaler een slordige 1.093 euro en 84 cent gekost)

Onder datzelfde puntje 27 op bladzijde 13 dus lezen we ook dat er aan de opstart van deze webstek “de komende jaren verder zal gewerkt worden” dat is dan wel jammer voor die zuurverdiende gemeenschapscenten die we in de aankoop van die software hebben gestopt…. Tegen die tijd zal die compleet verouderd en achterhaald zijn en zal zich alweer een nieuwe aanschaf opdringen of minstens toch een gepeperde upgrade.

Net hetzelfde geldt voor de digitale nieuwsbrief van 2008 die luidens puntje 28 “om praktische redenen” ook al in het water is gevallen.

Misschien kan het nuttig zijn onze jeugdwerkers attent te maken op het bestaan van gratis Europese Linux-software voor het opstellen van webstekken en nieuwsbrieven… dan hoeven we in Schoten alvast onze lieve belastingseuro’s niet langer naar Amerikaanse softwaregiganten te dragen.

Nog een afsluitend vraagje betreffende bladzijde 23 onder E: ‘Overzicht Prioriteiten’, puntje 2: ‘Jeugdinformatie’ daar zien we 659 euro en 64 cent voor promotie en drukwerk – ballonnen Schoten Schol…..
Waarom moet het prijskaartje Schoten-Schol zo nodig wat opgepoetst worden door sommige uitgaven voor dit ballonnenspektakel door te schuiven naar ‘Jeugdinformatie’?

In afwachting van duidelijke antwoorden dank ik voor uw aandacht.

Antwoorden kwamen er ditmaal, zowel van schepen Vissers (CD&V) als van schepen Vermeiren (SPA). De duidelijkheid van die antwoorden was echter bedroevend. Lees onze commentaren en beluister tevens de schepen hieronder in de bruine tekst.

Vervolgens Albert Leenaerts achter de micro:

Punt 5: AANPASSING BELASTINGS- EN RETRIBUTIEREGLEMENT

b) Retributie voor gebruik wijklokalen.

Eindelijk, beste raadsleden, eindelijk (de aanhouder wint dus) kan ik ons Bestuur namens alle ‘verenigde’ Schotenaren ook eens een pluimeke op zijnen hoed steken, alhoewel, eindelijk gaat de retributie der wijklokalen naar een voor de verenigingen aanvaardbaar peil: een vork van 10 € in het beste geval, tegen 100 € in het slechtste geval vroeger.

Toch is het goedkoopste tarief nú nog altijd 33% duurder dan het aanvankelijke van 300 Fr.
Maar allez, daarover niet gezeurd, de intentie “om deze lokalen een nieuw leven in te blazen” kunnen wij waarderen.

Kwatongen beweren dat punt 12 daar voor iets tussen zit, want waarom is er in dit artikel 5 b) geen sprake meer van het wijklokaal Gelmelenhof in de Curielaan? Hetwelk voortaan uitsluitend zou worden voorbehouden voor de gemeentelijke diensten alsook voor de diverse politieke fracties.

Nu is onze vraag: tegen welk tarief? Geldt voor deze politieke fracties alsnog dat oude tarief van 30 € per dagdeel, of krijgen zij deze lokalen, (horesco referens) ik durf het haast niet veronderstellen, krijgen zij deze, én ter vervanging zelfs die van ‘t Kasteel, gratis in de schoot geworpen, wellicht eveneens “om die fracties nieuw leven in te blazen”!?

Nu praktisch: Art. 4. zegt dat  “De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke retributie dient voorafgaandelijk in bewaring gegeven bij de bevoegde ambtenaar, tegen afgifte ener ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet getoond worden. De retributie wordt eisbaar op het ogenblik dat van de openbare dienst gebruik wordt gemaakt.”

Aan dit ambtenarees zouden wij willen toevoegen: “Schotense verenigingen die regelmatig gebruik maken van deze wijklokalen worden vrijgesteld van dergelijke voorafgaandelijke in bewaring geving.”

Deze zinsnede zou immers al veel administratieve rompslomp vermijden.

Omdat het college hier helemaal niet van plan was te reageren, vroeg ons raadslid Ann Boden of dat nu echt niet mogelijk zou zijn een klein paragraafje mee op te nemen waardoor regelmatige gebruikers van de wijklokalen zouden vrijgesteld kunnen worden van de telkens weerkerende omslachtige voorafgaandelijke in bewaring geving. Schepen Kurt Vermeiren (SPA) vond dit compleet overbodig aangezien de dienst hierbij zeer pragmatisch te werk zal gaan en de regeling soepel zal toegepast worden.... wat bij ons de indruk van mogelijke willekeur wekt.

Punt 10: DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM ‘KRAANVOGELDREEF’

Schoten ziet ze vliegen. Wie? De Kraanvogels! De Grus Grus is een vogel die in nat grasland en hoogveenmoerassen te vinden is. Uit Indische sagen bekend om zijn listigheid en vals gedrag. Tevens trekvogel over het oosten van Nederland met tussenstops in Oost-Brabant en Noord-Limburg, en vanaf nu dus ook allochtoon in onze Schotense bossen, in het gezelschap van fazanten en korhoenen, ieder zijn dreef.

Klein vraagje: viel er hier echt geen aangepastere vogel te spotten? Gaat die kraanvogel zich wel gelukkig, wel thuis voelen in die door u gekozen bosbiotoop, of doet dat er helemáál niet toe, als het kind maar een naam heeft?

Toch zou ik als fazant of korhoen liever rondscharrelen in een Kemphaandreef, een Houtsnip- of Kruisbekdreef. En waarom geen buurtschap van Damhert-, Edelhert- Reebokdreef? Of Das- Bunzing- Marter- Zilvervosdreef? Wat mij betreft: ik koos voor één der volgende schitterende Vlaamse koosnamen: Relmuis- of Zevenslapersdreef, Klauwier- of Klapeksterdreef, of nog: Nachtzwaluw-/Geitenmelkersdreef.... en die zijn daar inge-vogeld! 

Gewoon onverbeterlijk. Nadenken. Doen! 

Corpschef Dirk Lemmens woont de afhandeling bij van de agendapunten 2 en 3 (aankoop van 3 politievoertuigen en van ademanalysetoestellen.)

Ons raadslid Piet Bouciqué wist te melden dat er franstalige toelichting in de stukken zat.

De corpschef bood hiervoor zijn verontschuldigingen aan en beloofde er volgende maal beter op te letten.


LEEFWACHT

Voor de brandweer wordt de aankoop van 10 'bodyguards' voorgesteld. Dit zijn elektronische manometers die een hoge toon uitzenden wanneer de drager niet meer beweegt. Brandweerlui in nood kunnen zodoende snel gelokaliseerd worden.

Ons raadslid Patrick Verlinden stelt voor "naar aanleiding van de Weense Sneetjes" een Nederlandse benaming te gebruiken voor die 'bodyguards'.

Onze burgemeester is er als eerste bij met een voorstel: LEEFWACHT. Eerlijk gezegd vonden we dit geen slecht voorstel, maar er werd niet verder op ingegaan.

Als Nederlandssprekenden kunnen we op dit gebied nog veel leren van onze Afrikaans pratende stamgenoten in Zuidelijk Afrika. Dit zijn echte meesters in het vinden van valabele Afrikaanstalige alternatieven voor zogenaamd onvertaalbare Engelse termen.


geheime stemming voor de intercommunalesEr moesten vandaag bij geheime stemming niet minder dan 7 afgevaardigden aangeduid worden, samen met telkens een plaatsvervanger, voor de algemene vergaderingen van intercommunales.
De kandidaten van de meerderheid werden, zoals verwacht, met glans verkozen.

De stemoperatie kostte onze secretaris heel wat rondgeloop met het uitdelen en ophalen der stembiljetten.


JEUGDWEBSTEK SCHOTEN KOMT NIET VAN DE GROND

Volgens schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) gewoon omdat Schoten al zijn webstekapplicaties onder één noemer wil houden, allemaal onder www.schoten.be dus.
Hoe het dan komt dat er uiteindelijk nog steeds geen webruimte voor de Schotense jeugd is gereserveerd om een eigen jeugdhoekje op te starten hebben we niet vernomen....en dat was eigenlijk de vraag, maar ja, al die advocaten in het schepencollege weten best hoe ze lastige vragenstellers moeten afschepen.

Ook schepen Kurt Vermeiren (SPA) wenste nog een woordje te placeren en begon met de draak te steken met dat "nummer 32 of 33, hangt af van de hiërarchie..." sorry, Kurt, maar van een nummer 33 is er bij ons nog nooit sprake geweest en we zullen het nog eens zeggen: onze medewerker Herwig (toegegeven dat is ne 'numero') gebruikt die nummer 32 niet om zich enige prerogatieven van gemeenteraadslid toe te eigenen, maar enkel en alleen als 'geuzennaam' omdat oud-burgemeester Sebrechts hem enkele malen "ons 32ste raadslid" heeft genoemd vanwege zijn aanhoudende stroom lastige vragen richting college.
Nu eindelijk begrepen, kameraad Kurt?

Overigens wist onze kultuurschepen Kurt uitvoerig te vertellen over de inspanningen van de gemeente om Open Source en waar mogelijk ook vrije software ingang te doen vinden en daarvoor tot zelfs buiten de grenzen erkenning krijgt!
Allemaal zeer juist, maar hier niet ter zake, want in dit concrete geval werden toch weer behoorlijk wat lieve euro's aan dure licenties besteed.

Uiteraard werd er geen kik gegeven op de vraag waarom een deel van de rekening van Schoten Schol naar 'Jeugdinformatie' werd doorgeschoven.


Het persgestoelte bleef vandaag onbezet.persgestoelte bleef leeg vandaag

 

 

 

 

 
SCHEPEN MAARTEN DE VEUSTER NIET GESTEUND DOOR ZIJN KARTEL- EN COALITIEGENOTEN

Ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) had een bijkomend agendapunt op de dagorde gezet: "FRANS VOOR LOKETBEDIENDEN". (Naar aanleiding van het 15de verslag van de besluiten van de gemeentesecretaris van 9 april 2009 waarbij Franse taallessen voor loketpersoneel in het vooruitzicht worden gesteld)

Namens VB-Vlott noemde Piet het onaanvaardbaar dat Schoten zijn personeel van de bevolkingsdienst Franse taallessen laat volgen op kosten van de belastingbetaler. "Dergelijke gang van zaken is strijdig met de taalwetgeving en staat haaks op het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering" zo stelde ons raadslid verder.

Schepen De Veuster (CD&V-NVA) wou er geen twijfel over laten bestaan: hijzelf vindt het aanleren van een vreemde Vera spoedt zich om kartelgenoot Maarten terecht te wijzentaal een verrijking, maar.... niet relevant voor de gemeente Schoten, even relevant als bloemschikken voegde hij eraan toe. Hij is dus tegen, maar zal uit persoonlijk respect voor de secretaris zich onthouden bij de stemming. Hij belooft tevens de secretaris te zullen verzoeken de bewuste ambtenaren uitdrukkelijk te wijzen op de taalwetgeving.
Dit standpunt van de NVA-schepen viel duidelijk niet in goede aarde bij zijn CD&V-kartelgenoten, want de vingers van Vera Smets en Erik Block veerden omhoog om met veel pathos de Franse lessen te verdedigen!

Bij de uiteindelijke stemming werd de schepen voor Vlaamse aangelegenheden Maarten de Veuster dan ook figuurlijk in zijn hemd gezet door zijn kartel- en coalitiepartners. (Alleen van NVA-collega Luc Hallemans noteerden we ook een onthouding, de overige raadsleden van de meerderheid lieten hun Vlaamse schepen vallen als een baksteen)

Een beschamende vertoning die anti-Vlaamse buikkruiperij van de meerderheid.

En het hoeft geen betoog: bij het handjevol franskiljons dat onze gemeente nog rijk is zal deze 'blijde boodschap' van CD&V, Open VLD en SPA niet in dovemansoren vallen....


GAMW: PLAATSGEBREK

geen geld meer voor de nodige aanpassingen en uitbreidingOp verzoek van ons raadslid Tim Willekens was een tweede interpellatie op de dagorde geplaatst: "Gebrek aan ruimte in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord". Dit naar aanleiding van een schrijven van de GAMW-directeur aan de raadsleden van de commissie Vrije Tijd waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd voor het akute plaatsgebrek waarmee de academie kampt.

Tim wees op de jarenlange onwil bij deze meerderheid om aan deze toestand te verhelpen: "orkest, ensembles en koren moeten ondertussen in veel te krappe lokalen blijven musiceren."

"Wij hebben geen 4 miljoen euro meer", riposteerde schepen Kurt Vermeiren (SPA), "dus zoeken we samen met de directie naar haalbare alternatieven. We proberen tot verstandige oplossingen te komen".

Tim Willekens had graag gezien dat dit dossier prioritair zou behandeld worden en het nodige zou gedaan worden om de eerste fase van de broodnodige uitbreiding in de begroting 2010 te kunnen opnemen.

Onze edelachtbare heer burgemeester kon het weer niet laten om nog vlug een chagrijnig woordje te placeren: "Mits een belastingverhoging in volgende dienstjaren zou er uiteraard geld ter beschikking komen voor zulk een project. Ik stel voor dat Vlaams Belang een voorstel in die zin doet".


om horendul te worden

 

 

 

 

 

 

 

"Jeetjes, om horendul te worden van die vervelende oppositie. Kunnen die niet gewoon mee 'ja' knikken?" schijnen deze twee schepenen wel te denken.