ZITTING 23 APRIL 2009

Onze specialist kerkelijke aangelegenheden belhamel Albert Leenaerts is de eerste spreker vandaag.

Punt 3: BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEKEN.

Geachte Raadsleden, in Gods naam, zoals ge ziet komt er aan die uitgaven voor de diverse kerkfabrieken maar geen einde. Deze keer alweer voor zo’n kleine 4 miljoen oude Befkens.

Nu wij er hier ten overvloede de historische context van hebben geschetst beginnen er zich toch al enkele pientere raadsleden de vraag bij te stellen: “Is dit nog wel kosjer of halal?”

De zeloten gingen zelfs congressen bijwonen over: de nieuwe boekhouding van de kerkfabrieken toegelicht, en bij uitgeverij Van den Broele werden zelfs 5 naslagwerken aangekocht, om zich toch maar  niet onbeslagen op glad ijs te wagen.
Dit had ex-schepen, expert voor kerkelijke aangelegenheden, Omar Dieltjens nog moeten meemaken, die waardige opvolging door pseudoniemen Bachte-Gounod, het Wiener-Schnitzel en ’t Pallieterke-op-den-Index.

Neem nu bvb. die stookolietank voor Sinte Cordula, kost 1.027,29 € waarvan 1.000 € voor de gemeente en 27,29 € ten laste van de kerkfabriek ofte 2,7 % . Da’s toch bitter weinig, niet? Correct?

En dan die herstelling der omheining Rozenkransheem: 3.057,03 €. We weten al dat op grond ener stilzwijgende voortzetting van het Concordaat theoretisch slechts wedden kunnen worden uitbetaald, en met veel goede wil ook nog restauratiewerken aan kerkgebouwen kunnen worden betoelaagd, maar omheiningen rond een heem…?
Bovendien werd deze omheining beschadigd door een omgewaaide populier. Is dit geen verzekerde stormschade? Of valt ze in dit specifieke geval onder de exclusie oorlogsschade in de strijd tussen Allah en Jaweh, als mogelijks verre voorloper van de aardbeving in Italië waar Allah zoveel mogelijk schade heeft willen berokkenen aan de Christenhonden? 

Gelukkig zijn we hier niet meer zo katholiek, wie weet welke plagen hingen ons anders nog boven het hoofd behalve dan de financiële aderlating.

Punt 6: POLITIEREGLEMENT AANPLAKKINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT EN GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN 7 JUNI 2009.

Oef, en dat allemaal in één klein landeke. Wij vinden dat reglement voor verbetering vatbaar:

Art 1. Spreekt enkel over ‘het aanbrengen’ zonder te vermelden dat ook propaganda kan geweigerd worden wegens bvb in strijd met de goede zeden, denk hierbij aan de toenmalige blote tors van Dirk Gadeyne, alhoewel, dat was veeleer belachelijk, of recent aan de beslissing van verschillende gemeentebesturen om anderstalige propaganda te weigeren. Dus zou ik zeker toevoegen: “enkel Nederlandstalig drukwerk wordt door onze gemeente-diensten aangebracht”, voordat een of andere malloot het in zijn hoofd haalt om bvb Engelstalige, Franse of Turkse affiches aan te leveren.

Art 2. : §3 Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op private eigendommen en goederen zonder uitdrukkelijke toelating van de eigenaar of vruchtgebruiker.
Wij vragen ons af : wat is dat, zo’n uitdrukkelijke toelating, moet die op papier staan? 
Wie gaat dat kontroleren? Vorige keer zagen we nogal wat propaganda op leegstaande panden.

Art 3. : Kiespropaganda op verboden plaatsen: verwijdering op kosten van zij die ze aangebracht hebben. Dus, om geen misverstanden te laten bestaan: ‘betrapping op heterdaad’, want de verantwoordelijke uitgever is meestal NIET ‘zij’ die ze aangebracht heeft.

Ons raadslid Ann Boden zal straks bij de behandeling van punt 6 het voorstel hernemen om art.1 aan te vullen met "enkel Nederlandstalig drukwerk". Zie onze commentaren in de bruine tekst hieronder.

Vervolgens krijgt nr. 32 het woord:

Punt 10: 3de ACTIEPROGRAMMA BINNEN REDUCTIEPROGRAMMA VOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN

“Geen pesticiden meer gebruikt in parken, plantsoenen, speelpleintjes, natuurgebieden….” geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, en dit “sedert de beginjaren ’90”, zo lees ik althans in dit actieprogramma onder punt 4 “Beheer van Groenzones”.

Nu zullen de oudgedienden onder u zich beslist nog herinneren hoe in de eindjaren ’90 ons toenmalig raadslid Leenaerts hier in de raad spectaculaire foto’s liet circuleren van grote oppervlakten platgespoten percelen in ons gemeentepark…. Jawel goed gehoord: eind jaren ’90.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Iets beter te controleren door onze huidige raadsleden (behalve dan door raadslid Vincent Gounod, die zetelde hier toen nog niet) is de discussie tijdens de raadszitting van 26 april 2007 waar onze burgervader (u weet wel, de man met het groene Fingerspitzengefühl) een lans brak voor het gebruik van Roundup bij de heraanleg van een groot perceel gemeentepark, “om tijd en geld te besparen” zogenaamd.

Allemaal goed en wel die uitvluchten, maar kom hier de hogere overheden dan niks op de mouw spelden waarmee we later bij een eventueel nader onderzoek grandioos door de mand zullen vallen.

Onder eveneens “Beheer van Groenzones” lees ik verder dat het manueel verwijderen van Amerikaanse vogelkers in ’t Asbroek en Wijtschot blijkt te volstaan in de strijd tegen deze opdringerige migrant. Het lijkt me dan ook niet verstandig iets hoger in de tekst de mogelijkheid open te laten om stammen van die vogelkers toch nog in te strijken met Glyfosaat.
Ik wens er hier voor de zoveelste maal nog eens op te wijzen dat Glyfosaat (het werkzame bestanddeel van Roundup) een systemische werking heeft en dus met deze manier van instrijken ook kruiden, struiken en bomen zal vernietigen of beschadigen die wortelcontact hebben met de behandelde Amerikaanse vogelkersen.

Om dit hoofdstukje “Beheer van Groenzones” af te sluiten nog even dit raadselachtige zinnetje citeren: “De sportvelden worden onderhouden door de sportverenigingen zelf”… het woordje “pesticidenvrij” hebt u er om de een of andere reden niet mee durven in opnemen … zou het kunnen, geacht college, dat mijn vermoeden wel eens waar zou kunnen zijn dat er in dit programma onduidelijkheden en verdraaiingen schuilen mitsgaders enkele halve waarheden of erger?

Met dank voor uw aandacht.

Respons vanwege het college: nihil.


Marijke Bossaerts in Mega Mindy outfit Voor de zitting werden door deze lieftallige schoonheid steunstickers van het Rode Kruis te koop aangeboden .

VOORZITTER NIET AKKOORD MET COLLEGE

Ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) vroeg aan het college waarom zijn actualiteitsvraag van vorige maal niet was terug te vinden in het verslag, ofschoon een ministeriële rondzendbrief de opname voorschrijft.

Het college vond dat dit slechts kan gebeuren nadat het huishoudelijk reglement terzake is aangepast.... met welk standpunt voorzitter Valkeniers (VLD) echter niet akkoord kon gaan.

Na wat gepalaver werd dan besloten deze kwestie in de eerstvolgende VIRI-zitting ter sprake te brengen.


VERKIEZINGSPROPAGANDA - AANPLAKKINGEN

Bij punt 6: POLITIEREGLEMENT AANPLAKKINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT EN GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN 7 JUNI 2009 werd op voorstel van Ann Boden (VB-VLOTT) volgende zinsnede aan het reglement toegevoegd (met 22 stemmen voor, 4 tegen en 3 onthoudingen): "enkel Nederlandstalig drukwerk wordt door onze gemeentediensten aangebracht" en vermits enkel de gemeentediensten propaganda mogen aanbrengen op de officiële borden, zal er dus geen anderstalig drukwerk op te zien zijn. Men zegge het voort.

De socialisten, bij monde van Frank Dillen, hadden nog geprobeerd dit voorstel af te schieten... (die dachten misschien al aan Turkse of Arabische propaganda om nog enkele zitjes veilig te kunnen stellen?) maar moesten dus uiteindelijk bij de stemming de duimen leggen.

Voorts vernamen we nog dat schepen Van Gastel persoonlijk een oogje in 't zeil zal houden en beschadigingen aan de affiches op de officiële borden zo snel mogelijk zal laten herstellen door de Dienst der Werken. De partijen werden verzocht voldoende reserveaffiches af te leveren om vlot de herstellingen te kunnen toepassen.


GLYFOSAAT NU BANNEN

Het amendement om dit twijfelachtige herbicide definitief te schrappen uit het middelenassortiment van de gemeente werd door Groen!raadslid Eric de Swaef ter stemming voorgelegd. De meerderheid was echter niet te vermurwen en stemde het amendement weg.
VB-Vlott waren de enigen die het amendement steunden.


 niet te veel poseren, heren
Neen, heren collegeleden, dat is echt niet de bedoeling hier geposeerde foto's te publiceren... goed voor één keer!Glyfosaat in het park van Schoten.
éééék, oranje gras!

In het najaar van 1999 tooiden niet alleen de bomen zich met gele herfsttinten, maar ook forse partijen grasveld bleken in ons park plots gifgele verwelkingsverschijnselen te vertonen... de Glyfosaat werd er kwistig gebruikt en miste zijn uitwerking niet....

 

Ons toenmalig raadslid Albert Leenaerts protesteerde dan ook heftig tegen deze natuurbevuiling en vond het daarenboven onverantwoord wandelaars niet te wijzen op de gevaren.
Zijn eis tot het plaatsen van waarschuwingsbordjes werd toen weggelachen.

 

Ter plaatse waarschuwden we zoveel mogelijk wandelaars (vooral met kleine kinderen) maar konden uiteraard niet beletten dat sommigen toch verkozen die vreemdkleurige graspartijen te betreden.

 

Eventuele sceptici kunnen we geruststellen, dit zijn geen 'gephotoshopte' beelden.
Onze fotograaf werkte toen nog analoog en twijfelaars mogen zich steeds melden om de originele negatieven te bekijken.

 

vrij te betreden door mens en dier...
Jammer, hier waren we te laat om te waarschuwen....

TERUG
naar P.10