ZITTING 5 MAART 2009

Een korte en matte zitting is het geworden. Vandaag wordt de tuchtzaak (gestart op de zitting van 29 januari) verder behandeld. Gelukkig voor het publiek wordt deze geheime zitting ditmaal na de openbare zitting ingelast.
Voorts merkten we een erg actieve Jos Meeus (VB-Vlott) met een interpellatie en verscheidene tussenkomsten. Onze nr. 32 had een mindere dag, die vergiste zich schromelijk van agendanummer en leverde zodoende onterechte kritiek op ons schepencollege in een aankoopdossier van meubelen. Het was raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) die hem vaderlijk uit de wind zette met een diplomatische tussenkomst. Waarvoor vriendelijk dank, Leo. Met tevens de excuses van nr.32 aan de collegeleden die zich geviseerd moeten gevoeld hebben.

Eerste spreker is belhamel Albert Leenaerts die zich stilaan ontpopt als een specialist kerkelijk recht.

Punt 11: DEFINITIEF ONTWERP RESTAURATIE FASE 1 TOREN SINT-CORDULAKERK

Geachte raadsleden, ik spreek hier in naam van alle godvruchtige en –vrezende mensen.

Het houdt niet op. Onze hoofdzakelijk Vlaamse belastingbetaler mag alweer opdraaien voor een niet onaardig klein half miljoen € en dat gaat dan nog maar over de eerste van zeven fazen in de restauratie der Cordulakerk.
Daarin zijn evenwel nog NIET begrepen: de gevelreiniging, het injecteren tegen opstijgend grondwater, het voegwerk, het verharden der witte natuursteen, mortelinjectie, en de biocode-behandeling (wat dit ook moge wezen).

Ik ga ter dezer gelegenheid nu niet terugkomen op de Donatio Constantini, evenmin op le Concordat de Messidor, maar als zelfs een eminent kerkjurist als mgr. dr. L. De Maere zich, als pastoor in een monumentale kerk waarvan de restauratie- en onderhoudskosten grotendeels door de gemeenschap worden gedragen, als die zich daar al ernstig vragen bij stelt.... wie ben ik dan om niet op zijn kar te springen?

Immers, het Concordaat dat de toenmalige Eerste Consul Napoleon in 1801 afsloot met Paus Pius VII bleef slechts geldig tot in 1815 toen ons land opging in het Koninkrijk der Nederlanden.
In de vijftien jaren die we onder de scepter van Willem I van Oranje doorbrachten werd voortdurend geredetwist over een nieuw concordaat, maar uiteindelijk is dat er nooit gekomen.

In de Belgische grondwet werd door de Constituante uit le Concordat de Messidor wél enkel de compensatie overgenomen die erin voorzien was om de massale confiscatie van kerkelijke goederen tijdens de Franse Revolutie te vergoeden zodat de katholieke bedienaren voortaan een wedde zouden ontvangen van staatswege. (Mijns inziens kunnen dus zelfs de andere ‘erkende’ godsdiensten hier uiteraard GEEN aanspraak op maken, maar dit terzijde.)

Ondertekening van 'le Concordat de Messidor' 1801

 

1801

Quid met de gebouwen?  Daar leert ons Vaticanum II in Gaudium et Spes dat de Kerk niet uit is op privileges, ook niet in haar positie binnen de verschillende staten. (Denk hierbij aan onze niet-gesubsidieerde Boeddhistische Tempel in de Kruispadstraat.)

De concilievaders hebben uitdrukkelijk gesteld dat de Kerk ‘haar hoop NIET stelt op privileges die haar door het staatsgezag zijn aangeboden, ja, zij zal zelfs van sommige wettelijk verworven rechten afzien, wanneer mocht blijken, dat het gebruik daarvan twijfel oproept aan de oprechtheid van haar getuigenis, óf als nieuwe levensomstandigheden een andere ordening vereisen’
En wie durft beweren dat deze 'circumstantiae' nog zijn wat ze ooit waren?
 
van christelijke basiliek naar moskeeVanzelfsprekend gaan wij ons cultureel erfgoed niet zomaar laten verkommeren, maar wat ons wél bezighoudt is de bestemming der gebouwen. Wat gebeurt er als de Kerkfabriek op een bepaald moment besluit om haar kerk te ontwijden en er een andere bestemming aan te geven? En, geloof mij, er worden in het jarige bisdom hier en daar al discrete gesprekken gevoerd!
Ik geef een relevant, even stuitend voorbeeld: de Ahmadiyya-moslims willen het 13de eeuwse waterkasteel van Binderveld in Nieuwkerken kopen en er drie grote minaretten op plaatsen om er een moskee van te maken. (Denk ook aan het verhaal van de Hagia Sofia.)
Wél, wie komt dan die restauratiekost ten goede? En zeg nooit: nooit. Regeren is vooruitzien! Lees anders maar eens het boek van Jef Elbers over: De poorters van Babel.
Dit willen wij hier niet beleven, niet mee-maken, om op zekere dag gewekt te worden door een muezzin i.p.v. door onze vertrouwde, voor moslims weliswaar duivelse, historische klokken.

Verzint eer gij begint.  

Vervolgens de beurt aan nr. 32:   

Punt 4: VERSLAG VORIGE VERGADERINGEN        

Het verslag van 29 januari 2009, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, u weet wel die zitting waar u het publiek tot na middernacht hebt laten wachten alvorens het tot de zaal toe te laten... in het verslag dus van die openbare zitting vind ik ditmaal het openingsuur niet terug. Is daar een reden voor?

Verder: de geheime zitting (niet de tuchtzaak wel te verstaan) maar de 3 puntjes die op de geheime agenda stonden werden behandeld vóór de openbare zitting. Mag ik vragen of dit wel de correcte volgorde is?
Dit lijkt me een bizarre situatie: een openbare zitting openen, ze onmiddellijk weer sluiten, geheime zitting afwerken en dan opnieuw de openbare zitting openen...

Wie schenkt me hier klaarheid?

Punt 9: AANPASSING BESLUIT

Zoals hierboven reeds aangehaald heeft onze nr. 32 hier fameus geblunderd door de agendapunten 8 en 9 van vorige maal door mekaar te haspelen. Zijn commentaren in de tweede helft van zijn tussenkomst waren dan ook gewoon fout en onterecht.
Na rijp beraad heeft onze webredactie beslist deze toespraak niet te publiceren. We verwachten van medewerkers die graag kritische opmerkingen maken dat ze ook hun bronnen kritisch en nauwgezet controleren. Zo niet is er voor hen geen plaats op deze webstek.


De belhamelredactie.KOEN DILLEN

Koen Dillen vervangt zieke Marie-Rose Morel Marie-Rose Morel heeft een verzoek tot vervanging aangevraagd voor verhindering wegens medische redenen.
Dit omdat ze minstens twaalf weken niet aanwezig zal kunnen zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad.

Eerste opvolger blijkt Koen Dillen, wiens geloofsbrieven werden onderzocht (Punt 2) en die vervolgens in handen van de voorzitter de eed heeft afgelegd als vervangend raadslid (Punt 3).

Een ervaren politicus komt ons kartel opnieuw versterken na het noodgedwongen voorlopig afhaken van onze fractieleidster Marie-Rose Morel.

Onze belhamelwebstek wenst Koen een vruchtbaar mandaat in de Schotense gemeenteraad.

 


Maria Gysen (CD&V-NVA) brengt als laatste verslag uit over het beleid in de intercommunales. (Punt 5)

Zij geeft toelichting bij de intercommunale CIPAL (ICT en e-government).

Na afloop krijgt Maria felicitaties van ons raadslid Leo Moeskops voor haar mooie en duidelijke stem, die we volgens hem te zelden te horen krijgen in de raad.

 

Maria Gysen leest voor

 

 

 

 

 

 

 


JOS MEEUS (VB-VLOTT) PLOTS OP DE BARRICADEN

Jos Meeus erg actief deze zittingDe hand van Jos zagen we vandaag regelmatig de hoogte ingaan tijdens debatten.

Ons raadslid verzorgde niet alleen een uitgebreide interpellatie over het LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN (Punt 15) maar kwam o.m. ook tussenbeide bij punt 12 (onderhoud KWS-verharding Braamstraat) en bij punt 13 met opvallende voorstellen voor de heraanleg der fietspaden inclusief rioleringswerken op de Horstebaan.

Om het nijpend plaatsgebrek aldaar op te lossen en om tevens de veiligheid van de fietsers te verhogen stelde hij voor een houten fietspad aan te leggen boven de hofgrachten.

Schepen Adriaensen stond niet direct afwijzend tegenover dit voorstel en vroeg aan Jos het bij het dossier 'heraanleg fietspaden Horstebaan' te voegen.

Moge dit goede voorbeeld van Jos aanstekelijk werken!TOEMAATJE: Het droogleggen van de kasteelvijver voor onderhouds- en aanpassingswerken.

Deze woerd ofte mannetjeseend profiteert ondanks de zichtbaar wordende rommel volop van het nog zwakke voorjaarszonnetje

Deze woerd laat het niet aan zijn hart komen en doet rustig zijn tukje temidden het rommeltje dat boven water komt door het leegpompen van de vijver.

De vernieuwing van de brug naar de speeltuin en het dierenpark, samen met een grondige sanering en heraanleg van de kasteelvijver is een initiatief van ons bestuur dat we ten zeerste kunnen toejuichen.