ZITTING 27 NOVEMBER 2008

Nr. 32 wordt als eerste door de voorzitter opgeroepen om het spreekrecht in te vullen.

Punt 2: LOKALE POLITIE: ZONAAL VEILIGHEIDSDPLAN 2009-2012

Evolueert onze schone bloemengemeente naar een politiestaat, geachte voorzitter, college- en raadsleden?

Geef toe: een prangende vraag gevoed door het feit dat dit plan werd opgesteld door de procureur des konings, federale en lokale politieverantwoordelijken én door een burgemeester die de grootste moeite heeft met zijn één derde ‘boze’ onderdanen alsook in het verleden heeft bewezen erg creatief te kunnen omspringen met decreten en reglementen…. Dit alles dus zonder demokratische eindcontrole: een simpele aktename wordt er hier voorgesteld voor zulk een belangrijk en ingrijpend plan !

Nu heb ik wel gemerkt dat onze raadsleden mee enquêtes hebben mogen invullen samen met enkele sleutelfiguren(?) binnen de gemeente.
Zo’n 61 antwoordformulieren werden er uiteindelijk ingezameld en verwerkt…. Is dat nu echt een representatief aantal voor een gemeente met meer dan 33.000 inwoners?
En dan nog wetende dat die “sleutelfiguren” voorzitters of besturen waren van verenigingen aangewezen op gemeentelijke subsidies….

Ons bestuur is er dus duidelijk niet gerust in en wil ten allen prijze een demokratisch eindoordeel van onze Schotense raadsleden ontlopen.
Maar wat lees ik daar in de bijlage “Naar een excellente politiezorg – Toward an excellent police function”? blz. 56 gaat het daar over het demokratische karakter van de politie, ik citeer:

"een veiligheidsbeleid dat door de politieoverheden wordt geformuleerd en door de democratisch verkozen instellingen wordt goedgekeurd"

De opstellers van dit plan hebben heel wat van hun mosterd uit dit werk van Bruggeman – Van Brantegem – Van Nuffel gepuurd, maar dit ene zinnetje hebben ze blijkbaar over het hoofd gezien.

Is dit nu kritiek op het plan zelf? Neen, ik kan hier de opstellers zelfs feliciteren met dit uitgebreide en overzichtelijk gebrachte veiligheidsplan. Ik weet het: perfectie is niet van deze wereld, desalniettemin: proficiat.

Om te eindigen enkele korte vraagjes: in bijlage 5 (blz. 32) lees ik dat Schoten qua winkeldiefstallen zit opgescheept met het geval ‘CARREFOUR’, koploper met 94 % van de feiten. Opvallend de manifeste aanwezigheid van daders uit de voormalige Oostbloklanden en Marokko.

En 40 % voor rekening van ‘Belgen’…. Is het geweten of dit percentage ‘Belgen’ niet stevig wordt opgekrikt door genaturaliseerde buitenlanders?

En wat gebeurt er met daders met dubbele nationaliteit? Bestaan er richtlijnen om in zo’n geval een welbepaalde keuze te maken i.v.m. opname in de statistieken?

Waarom staat er nergens vermeld of de betrapte vreemdelingen legaal of illegaal in het land verblijven?

Worden betrapte illegalen onmiddellijk het land uitgezet, worden ze in een gesloten instelling opgenomen of worden ze gewoon terug op de samenleving losgelaten bij gebrek aan detentiefaciliteiten?

Met dank voor uw aandacht.

Vandaag alweer geen antwoorden op de pertinente vragen. Uit de mond van onze corpschef mochten we wel in openbare zitting een bedankje in ontvangst nemen voor de proficiat aan het adres van de opstellers van het zonale veiligheidsplan. Dat stemt ons al direct tevreden: betekent immers dat er toch minstens één iemand de uiteenzetting van nr. 32 met aandacht heeft gevolgd.

Tweede spreker is onze belhamel Albert Leenaerts, eveneens met enkele bespiegelingen rond het veiliheidsplan en een voorstel ter verfraaiing van onze verlichtingspalen.

Punt 2: LOKALE POLITIE: ZONAAL VEILIGHEIDSDPLAN 2009-2012

Dit plan omvat de prioritaire opdrachten en doelstellingen van de lokale politieoverheden, die in een globale veiligheidsaanpak geïntegreerd worden. Voilà.

Geachte raadsleden, mede-burgers, sta me toe om hierbij enkele kanttekeningen te plaatsen als Vlaamse, Liberale en Onafhankelijke burger die Transparantie en Tolerantie hoog in zijn vaandel voert.
Wij zijn niét van het genre Tobback die temidden de Sahara gaat stoppen voor een rood licht; we zijn al evenmin rijp voor 'Befehl ist Befehl' en Big Brother mag voor ons part ver weg blijven over de oceaan. Desalniettemin betalen wij ons hier allemaal blauw aan <veiligheid>.

Maar wat stellen we vast: dat onze brave burger zich, ondanks of misschien wel dankzij alle mogelijke en onmogelijke veiligheidsplannen, prioritaire opdrachten en doelstellingen, en ondanks allerlei technische snufjes, wellicht nog nooit zo weinig <geborgen> heeft gevoeld.
De diverse politieopdrachten worden alsmaar afstandelijker en onpersoonlijker.

Herinner u de beginjaren van de tele-tachymeter, toen onze chauffeurs nog direct werden geconfronteerd met hun overtreding. De Gendarm, het Zwaantje, de Polis stonden daar in loco, konden alle rij-omstandigheden inschatten, luisterden naar de opgediste uitvluchten en oordeelden ter plaatse of er al dan niet een proces-verbaal moest worden opgesteld.

Nu hebben ze daar ‘slimme’ kamera’s voor, niet om te luisteren en op te voeden, maar om zoveel mogelijk te kunnen inkasseren. Kassa-kassa, zo voelt het aan: pech gehad, punt.

Iedereen heeft de mond vol van slimme borden, kamera’s etcetera, maar zijn we nog wel slím bezig door Vrouwe Justitia niet alleen te blinddoeken, maar haar daarenboven ook nog te ‘ver’doven?  Wie geraakt nog met het juiste en volledige verhaal tot bij de rechter?
Simon Stevin schrijver van "Het Burgherlick Leven" 1590
En dit ondanks of alweer dankzij de allernieuwste technische snufjes. FLEETMANAGERS, boordlogboeken etcetera,  waarom nog geen frontvideo’s zodat we prachtige beelden kunnen schieten van gevaarlijke achtervolgingen waarbij iedere agent zich een filmster zal wanen die meer bezig is met zijn TV-optreden dan met zijn ware opdracht: de veiligheid garanderen, rustig, veilig, zonder al te veel sensatie of rompslomp.

Heeft deze gemeenteraad nog wel voldoende inbreng in de ruimere filosofische aanpak?   Zijn we goed bezig met al die doorwrochte plannen? Of is er méér aan de hand?

Daarom zou ik onze beslagen raadsleden o.a. de lectuur willen aanbevelen van Simon Stevins “Het Burgherlick Leven” uit 1590 met zijn Steedse, Natuurlijke en Goddelijke wetten.

In de Nederlanden is dit wellicht het oudste vertoog over ‘burgerschap’ en ‘geborgenheid’. Heel confronterend !


Punt 16: SCHILDEREN OPENBARE VERLICHTING 2009

Wat zouden we ervan denken mochten we dat woud van verlichtingspalen proberen verfraaien met ‘n verscheidenheid aan klimmende, slingerende en rankende planten?

Denk hier aan Hop, kamperfoelie, verschillende soorten klimop,  sierbonen en pronkerwten, klimmende windes, Heggerank, Onbestendige Wingerd, ja, zelfs Blauwe Regen valt te proberen.

We doen immers zovéél moeite om hier en daar een boompje bij te planten, maar die honderden palen staan daar kaal en onbeschut – onbenut.

Moge ons bestuur, op uitstap naar het Rivierenhof in Deurne ter bestudering van het Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ter gelegenertijd eens rondkijken in de omliggende straten naar de praktische toepassing van een dergelijke verfraaiing.

Zo zouden zij hier, nu er zovele palen herschilderd worden en dan voor 10 jaar zó blijven staan, misschien een ideale gelegenheid ontwaren om daarmee te starten. Het milieu zal hun dankbaar zijn.

Respons vanwege het college op belhamel's vragen en voorstellen: 0 ( = noppes, bros... of hoe zeggen ze dat nog in Schoten?)
Niet alleen een gebrek aan elementaire beleefdheid maar daarenboven een flagrante overtreding van de reglementen (de zoveelste!).


De motie van onze fractie tegen de opname van de wijken Deuzeld, De Lek en Winkelstap in het grootstedelijk gebied Antwerpen werd afgewezen door het college. Het formuleren van een ongunstig advies werd als ruim voldoende naar voor geschoven door burgemeester H.H.

Ons kartel hield echter koppig vol en bleef een krachtige motie eisen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt (op voorstel van onze burgemeester noch wel.... beterschap op komst, edelachtbare?) en werd er beslist de tekst van onze motie mee op te nemen in het advies. Secretaris mev. Verhoeven kreeg de opdracht deze klus naar best vermogen tot een goed einde te brengen.

Onze fractieleden waren zeer verheugd met het bereikte resultaat ten gunste van de bedreigde wijken en delen hier hun vreugde met de supporters in de publieke tribune.


Hieronder enkele korte klankfragmenten uit die ellenlange debatten rond de 'AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN' (punt 24)

Omdat wij Tolerant en Transparant in ons Vlott-vaandel dragen zijn we niet te beroerd om ook raadsleden uit de meerderheid en van groen! hier aan het woord te laten.


Leo Moeskops over de fusie van Ekeren

Ons raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) waarschuwt voor een al te zwakke opstelling tegen de pogingen om een deel van Schoten in te lijven bij het grootstedelijk gebied Antwerpen.... Leo zelf was de eerste districtsvoorzitter van de fusiegemeente Ekeren en heeft dus wel enige ervaring met de expansiedrang van de Antwerpse baronieën !

Klik op zijn foto of op dit luidsprekertje om een deel van zijn betoog te beluisteren


Raadslid Toon Daems (CD&V-NVA) vertolkt de niet onterechte vrees van de Deuzeldbewoners en wordt bijgevallen door Marie-Rose Morel (VB-Vlott).

Heel verwonderlijk is het wel, zoals blijkt op het einde van het klankfragment, dat burgemeester H.H. en schepen Vissers (CD&V-NVA) er blijkbaar heel wat geruster in zijn dan Toon en zijn Deuzelnaars!

Toon Daems over Deuzeld

Twee collegeleden die het niet onder hun petje krijgen en het ook duidelijk niet meer zien zitten.... vroeger was dat toch stukken simpeler om die 'bozen' van de oppositie in de hoek te drummen en belachelijk te maken.
Nu durven die verdraaid van zich afbijten!

Waar moet dat uiteindelijk gaan eindigen schijnen deze twee aangeslagen heren zich af te vragen

lichtjes perplex vanwege zoveel vasthoudendheid van de oppositie

Ook Groen!-raadslid Eric de Swaef heeft een zinnige opmerking gebracht in dit debat .

ZAL LUC VAN GASTEL ZIJN HANDEN VERBRANDEN?

Het definitief voorontwerp voor de verbouwing van het GOC op Deuzeld tot een lokaal dienstencentrum lag vandaag ter goedkeuring voor.

Schepen Luc van Gastel verzekerde dat in het definitieve ontwerp wel degelijk plaats zal zijn voor energiebesparende maatregelen. Dat komt in orde, de schepen verklaarde zich zelfs bereid "zijn handen daarvoor in het vuur te steken"!

We hopen van harte dat er geen zware brandwonden van komen...


Achteraf is het dan interessant om eens in het verslag te piepen hoe onze vlijtige secretaris dergelijke flamboyante uitspraken vertaalt naar deftige 'stadhuistaal': in dit geval uiteraard geen spoor van vuur te bespeuren maar wel een erg keurig:

<< Alle aspecten van duurzaamheid zullen zeker onderzocht worden in de verdere uitwerking ervan >>.

Eerlijk, wij bewonderen de soepelheid waarmee mev. Verhoeven spontane spreektaal (verpakt in soms gammele volzinnen!) steeds in een sierlijk Nederlands weet weer te geven voor de raadsverslagen. Alleen gaat zo de soms rumoerige, polemische of humoristische stemming van de zitting wel een beetje verloren in de verslagen.


GEHEIME STEMMINGEN BIJ DE VLEET

De secretaris doet haar zoveelste ronde...

Vandaag heel wat geheime stemmingen voor de aanduiding van afgevaardigden voor de intercommunales en het adviescomité CIPAL, alsook voor een wijziging in de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting.

Gevolg: onze secretaris heeft heel wat rondjes gelopen voor het uitdelen en ophalen van de stembrieven.

 

Voorzitter Valkeniers vroeg de vergadering op een bepaald moment nog even geduld te oefenen omdat de getuigen nog aan het hertellen waren... Wij hebben het al altijd vreemd gevonden dat die 'getuigen' hier steevast mensen uit de meerderheid zijn.