ZITTING 27 MAART 2008

Even paniek binnen de meerderheid: de VB-Vlott raadsleden blijven buiten de raadzaal en zodoende wordt het aanwezigheidskworum voor een geldige zitting niet bereikt. Het enige wat de meerderheid dan ook kan doen is gelaten en stilzwijgend wachten op de aankomst van nog enkele inmiddels opgetrommelde achterblijvers. Na een kleine 10 minuten is het zo ver en schuift de oppositie mee binnen: de zitting kan starten.

Tenslotte zeg nu zelf: als de meerderheid meent de bal te moeten kaatsen is het dan niet normaal dat die tussendoor ook eens teruggekaatst wordt?

Onze traditionele twee sprekers zijn uiteraard paraat voor de invulling van het spreekrecht. Met een kwartier vertraging komt nr. 32 als eerste aan de beurt:

Punt 25: SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT VOOR GEMEENTE, OCMW EN POLITIEZONE SCHOTEN

Hier zouden we hoera kunnen roepen, geachte voorzitter, college- en raadsleden, voor de natuurvriendelijke houding van ons college. Inderdaad zij binden de strijd aan tegen de opwarming van het klimaat, de luchtbezoedeling, het fijn stof enzovoort... het college opteert immers voor 50 % hernieuwbare energie. Proficiat! Maar 't is natuurlijk wel makkelijk verdiend die lof, want door de subsidiëring van de groene stroom is er (voorlopig) haast geen prijsverschil. Soit, toch goeie punten voor deze keuze.

Minder leuk is dat er onder het hoofdstuk 'openbare verlichting' alweer niks terug te vinden is aangaande verbruiksprofielen met energiebesparende programma's. Ons college heeft nog maar eens verzuimd tussentijdse doving voor te stellen en dus kan deze raad - zoals ik in vorige gemeenteraad heb geleerd - hier terzake niks voorstellen of goedkeuren vandaag. Wat bizonder jammer te noemen is en ik stel dan ook voor om dit punt 25 te verdagen om zo volgende maal (weliswaar dan een weekje vroeger dan gepland) een bespreking en stemming over het onderwerp 'tussentijdse doving' mogelijk te maken.

Het moet maar eens gedaan zijn om met veel bombarie jaarlijks één nacht van de duisternis te organiseren en vervolgens de rest van het jaar in Schoten alle straatarmaturen heel de nacht op volle kracht katoen te laten geven.

We hopen dat de raadsleden het prijskaartje voor deze verkwistende lichtvervuiling wel degelijk onder de loep hebben genomen en uitstel zullen vragen ten einde volgende zitting knopen te kunnen doorhakken ten gunste van ons milieu én van onze gemeentekas.
Ik dank u voor uw aandacht.

Over naar de tweede spreker: Albert Leenaerts.

Punt 4: TOEKENNING GEWONE TOELAGE 2008

Wat Sportoase betreft zou ik eigenlijk kunnen volstaan met een verwijzing naar mijn tussenkomst in de vorige gemeenteraad, waar de heren vertegenwoordigers des volks van de meerderheid én Groen! het niet nodig vonden om de Schotense bevolking naar behoren te vertegenwoordigen.

De gemeentelijke democratie én het publiek spreekrecht, waarvoor ook Agalev zich zó heeft uitgesloofd, werden aldus - zonder respect -  de nek omgewrongen.

Zijn kat sturen naar de gemeenteraad, besluiten om niet te besluiten (horesco referens: de motie om de Dalai Lama een hart onder de riem te steken), het houden van vakantiezittingen (waar enkel de meerderheid punten op de agenda mocht zetten), het niet beantwoorden van vragen uit het publiek, het zijn even zovele trukken van de foor om ‘n lastige oppositie de kop in te drukken.

Zo werd ik ooit de allereerste en voorlopig enige eerstaangewezen plaatsvervangende voorzitter dezer gemeenteraad toen mijn openbare agendapunten ná de geheime zitting werden behandeld, waarvoor de burgemeester achteraf van de gouverneur trouwens een flinke bolwassing kreeg. (tussen haakjes: ook het Vlaams Blok gaf toen forfait).

Nu heeft de burgemeester dat leper gespeeld door het voorzitterschap van zijn rug te schudden, zodat de broer van… voor hem de kastanjes uit het vuur mag / moet halen. Ook dat kost iedere zitting extra centen.

En wat Sportoase betreft zou ik deze meerderheid ten stelligste willen aanraden om de contractuele betaaltermijnen strikt in acht te nemen, anders vaart ge misschien zoals Michel Snels die daardoor uit zijn Riddershoeve werd gedreven.
Ietwat in het vak vergrijsde raadsleden zullen zich deze machinaties ongetwijfeld nog levendig herinneren.

Et ceterum censeo dat ’t Pallieterke , na 10 jaar aandringen, dringend in de bib moet komen te liggen.


wachten op de achterblijvers...

De rollen zijn nu even omgekeerd: de banken die de vorige 3 raadszittingen bezet waren zijn nu leeg en het is ditmaal de meerderheid en Groen!Jos die alleen in de raadzaal zitten. Zij kunnen niets uitrichten omdat het aanwezigheidsquorum niet bereikt is (slechts 15 raadsleden aanwezig en het moeten er minimum 16 zijn om geldig te kunnen vergaderen!)
Het is dus gelaten wachten tot er een ontbrekend lid van de meerderheid komt opdagen....na een tiental minuutjes is het zover en schuiven de VB-Vlott raadsleden mee binnen. De raad kan starten.


Ook onze secretaris en korpsoverste (aanwezig om toelichting te geven bij punt 2: delegatie van financiële bevoegdheden voor lokale politie) zitten mee gevangen in het politieke steekspel, maar laten het blijkbaar niet aan hun hart komen en wachten rustig af.

 

Ofschoon enkele collegeleden nog moeite doen om af en toe eens te lachen, zien de meeste gezichten er bedrukt uit bij de meerderheid.

De sfeer is wel degelijk grondig verpest na de foute beslissing van de meerderheid in de raad van februari om het door de oppositie aangevraagde variapunt niet volgens het reglement te behandelen.
Als onbeschofte kinkels verlieten de meerderheid en Groen!Jos toen uiteindelijk zelfs de zaal ....


 

Bij agendapunt 7 dient de gemeenteraad nog de voorzitter van de deontologische commissie aan te duiden.
Dit gebeurt bij geheime stemming.

De secretaris doet haar ronde om de stembiljetten op te halen.

Uiteindelijk zal de kandidaat van de meerderheid het halen. Paul Valkeniers (Open VLD - LA) wordt voorzitter van de deontologische commissie.