ZITTING 20 MAART 2008

 

 

 

 

Klik hier om filmpje te herbekijken

 

 

Jammer, maar onze gemeenteraadsvoorzitter vergist zich hier:

Raadsleden hebben wel degelijk het recht om ter zitting nieuwe amendementen ter stemming voor te leggen! Zie hieronder een uittreksel uit een ministerieel schrijven.


  • Dat een (impliciet) verbod om op de gemeenteraad zelf nog amendementen of subamendementen in te dienen de werking van de instellingen – in casu de gemeenteraad – niet dient en geen daad is van behoorlijk bestuur.
  • Door zulk verbod beschikken de raadsleden immers niet over de volheid van hun bevoegdheden.
  • Ieder raadslid moet ter zitting kunnen beschikken over het recht op goed- of afkeuring, amendering en subamendering. Daar anders over oordelen betekent een aantasting van de rechten van de raad.

Het is dus overduidelijk dat een bestuur niet mag verhinderen dat raadsleden ter zitting (eventueel schriftelijk) een voorstel van beslissing zouden amenderen.


Een bij uitstek woelige zitting. Net als bij de vorige twee zittingen daagden de schepenen en de raadsleden van de meerderheid niet op. Voorzitter Valkeniers (Open VLD) wenste zich resoluut te houden aan de teksten van de agenda en wenste niet dat er amendementen of teksten met de geringste afwijking ter stemming werden voorgelegd... vandaar een uur lang gekissebis en oplopend geredetwist. Kwam daar nog bij dat vanuit de publieke tribune een zware en krachtige stem luid protesteerde tegen de houding van de voorzitter. Op bepaalde momenten was de toestand 'lichtjes' gespannen.

Maar vóór al die heibel had onze belhamel zijn spreekrecht kunnen afhandelen: hier komt hij

Punt 1: SPORTOASE ELSHOUT

Geachte raadsleden,
ietwat in het vak vergrijsde collega’s zullen zich de meer dan pijnlijke uitdrijving van Michel Snels uit de Riddershoeve nog herinneren.
Dat gebeurde op grond van de niet-naleving der contractuele termijnen, echter tegen de al jaren geldende geplogenheden in.

Wij vonden dit toen zo oneerlijk dat wij in onze Belhamel Michel’s verdediging opnamen, waarvoor de toenmalige Schepen van Financiën en huidig Burgemeester ons trouwens een recht tot antwoord en een proces met gigantische schade-eis aan het been lapte.

Gelukkig hebben we dit proces toen niet verloren.

Ge zoudt dus mogen verwachten dat het huidige bestuur als éérste de wettelijke termijnen van een contract als “SportOase” voorbeeldig zou nakomen om zo de uitbetalingen niet in het gedrang te laten komen. Niet dus. Ik zou zeggen: proef dan ook maar eens ‘n koekje van uw eigen deeg.

Deze gemeenteraad krijgt alleszins meer haar op zijn tanden dan die der vorige twee legislaturen.

Punt 3: ’t PALLIETERKE

Beste Raadsleden met een goed hart en een slecht karakter,
al jaren roepen wij in deze woestijn om ons geestelijk voedsel, ’t Pallieterke, ook in de Schotense gemeentelijke bibliotheek aan te bieden. Ge zoudt kunnen aanvoeren dat dit niet hoogdringend meer is, maar mag ik u dan even voorlezen uit het UITTREKSEL DER BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN (het jaar onzes Heeren) 18 DECEMBER 1997, blz. 1426
betreffende de LEVERING VAN DIVERSE PERIODIEKEN AAN DE BIBLIOTHEEK:

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid ALBERT LEENAERTS:
Wij gaan akkoord (met de voorgestelde aankopen) . Toch vragen wij ons af waarom bij de periodieke tijdschriften wel bvb. Humo en Knack worden aangekocht, evenals De Vrijzinnige Lezer, Kerk en Leven, ja zelfs La Libre Belgique, en ’t Pallieterke niet !

Wij stellen voor om ’t Pallieterke ook op te nemen, en La Libre Belgique te schrappen.

Neemt akte van het antwoord van de burgemeester dat deze suggestie aan de bibliothecaris zal worden overgemaakt. (ondertussen al 10 jaar geleden gebeurd) Er stond niét bij: onverwijld uit te voeren, maar zeg nu zelf, werd er hier geen redelijke termijn overschreden om deze principiële zaak met een beetje goede wil op te lossen?
In de loop der jaren klopten wij nog ettelijke malen op dezelfde spijker, tevergeefs, de gewenste diversiteit in de leesportefeuille bleef achterwege en ik kan u zó een tiental rechtse publicaties opnoemen die ge vruchteloos in het gemeentelijk aanbod zult zoeken.
Onze Schotenaar gaat toch niet enkel naar de bibliotheek om het hem reeds bekende werk uit te lenen?! Hij wil zich toch ook laten verleiden door een ruim en verscheiden aanbod, een waaier van opinies, van links én rechts; maar zolang de aanschaf gebeurt met een blind oog naar rechts zal er nooit een evenwichtig aanbod komen, en zal zijn horizon diepte en inzicht missen.

Blijkbaar is deze haring niet vet genoeg om in de pan van onze Schepen voor Vlaamse Aangelegenheden te braden. Of moet hij eerst nog leren vissen... of nog wat groeien in zijn ambt?

’t Pallieterke, doodgezwegen in de gestroomlijnde media, zonder staatssubsidies en haast zonder reklame-inkomsten kan een paar krachtige riemen gebruiken om tegen de stroom op te blijven roeien. Moge deze publiciteit haar steentje hiertoe bijdragen.


meerderheidsbanken leeg

MEERDERHEID DRIE MAAL ONVERMURWBAAR

Zoals u op de foto kunt zien stuurden de CD&V / NVA-, SPA-, Groen!Jos- en OpenVLD-fracties alweer hun kat.
De meerderheidszitjes bleven ten derden male leeg...

 

 

De wat (ongezellige) grote afstand tussen voorzitter en raadsleden kon niet beletten dat ze toch mekaar regelmatig (figuurlijk) in de haren vlogen!


LEO FLINK OP DREEF

Ons raadslid Moeskops had de behandeling van punt 1 grondig voorbereid. Leo had de vigerende wetgeving en de samenwerkingsmodaliteiten onder de loep genomen en kwam tot de conclusie dat het beschamend is voor deze meerderheid hoe zij omspringt met sommige wettelijke bepalingen...

De afsluitende zinnen van zijn uitgebreid betoog kunt u HIER beluisteren.


GEEN VOETWASSINGEN, WEL BOLWASSINGEN

Op deze stormachtige witte donderdag (de dag dat Kristus in nederigheid de voeten van zijn apostelen waste) was er voor de aanwezige raadsleden vanwege de voorzitter menige bolwassing te noteren. VB-Vlott aangevuurd door een strijdlustige Marie-Rose Morel en Leo Moeskops beten flink van zich af.
Op de foto zien we voorzitter Valkeniers (Open VLD) zwaaien met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad... soms bleek de brave man echter wel een bizonder eigenaardige interpretatie van dat reglement te geven! ( b.v.: dit is geen gewone gemeenteraad ) <<< klik om te luisteren.

zwaaien met het huishoudelijk reglement

DESONDANKS TOCH APPLAUS !

Toen bij de behandeling van punt 3 ('t Pallieterke) plots bleek dat ook voorzitter Valkeniers mee "JA" zou stemmen bij het verzoek om 't Pallieterke op te nemen in de rekken van de Schotense bib, brak een spontaan applaus los op de banken en in de publieke tribune. U ziet het: het was niet al kommer en kwel voor de raadsvoorzitter te midden al die bekvechterij.


'STEMMING'

Om te eindigen nog een klankfragmentje dat goed de "stemming" weergeeft van de huidige zitting.

Klik HIER om te luisteren.


Na een uurtje zitting (niet zonder emoties!) werd er nog een poosje nagekaart in de raadzaal om weer op adem te komen.

NAAR OVERZICHT GEMEENTERADEN