bloeiende asters

ZITTING 27 SEPTEMBER 2007

Er wordt vandaag zowaar rekening gehouden met de spreekrechtbeoefenaars! Misschien omdat er weer leerlingen in de tribune zitten die voor de school een verslag dienen te maken?

Enfin, na afloop kwam voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) de spreekrechtbeoefenaars zelfs persoonlijk vragen of ze ditmaal tevreden waren... wij hebben de heer voorzitter bedankt voor de beterschap.

Nr. 32 is vandaag eerst aan de beurt:

Punt 9: Deontologische Code Gemeentepersoneel

Wolfijzers en schietgeweren onderweg: dat zal uw deel zijn, geachte voorzitter, college- en raadsleden, als u deze code goedkeurt zoals hij hier voorligt! Neem blad nr. 25, we lezen daar: "Tijdens de diensturen verboden als ambtenaar enige actieve politieke, ideologische of filosofische propaganda te voeren".

U zou toch stilaan moeten weten dat om ellenlange en steriele discussies te vermijden dat daar best meteen uitdrukkelijk wordt bijgevoegd: "Geen hoofddoek voor ambtenaren die in contact komen met het publiek". Ik weet het, dit is vandaag in onze schone bloemengemeente misschien nog geen akuut probleem... het kan het snel worden, zeker in het licht van de talrijke positieve discriminatiemaatregelen van de hogere overheden ten gunste van onze allochtone migrerende medemens.

Het zoveelste diversiteitsplan werd onlangs nog gelanceerd: het VESOC-ACTIEPLAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT - om niet te zeggen een verkapte quota-regeling! - en uiteraard vergezeld van de nodige subsidies en gratis ondersteuning.

Mijn voorstel dus: code aanvullen met "in contact met publiek geen boerka, geen niqab, geen sjador, geen hijab, geen bandana, geen hoofddoek tout court."

Onder de hoofding 'Objectiviteit' lezen we ook dat "iedere vorm van discriminatie uit den boze is"... Klinkt dat niet een beetje discriminerend tegenover onze doordeweekse eigen autochtone personeelsleden te midden van al die positieve discriminaties ten gunste van de anders geaarde en/of gekleurde medemens?

Hebben we op blad nr. 24 nog 'Spreekrecht en spreekplicht'. We lezen daar: "U bij onregelmatigheden alles in het werk stelt om misbruiken of nalatigheden te doen stoppen..."
Welnu, het zal u niet onbekend zijn, daar achter de tafel, dat het weer maanden geleden is dat u nog eens een zinnige reactie of antwoord hebt verstrekt op de vragen en opmerkingen geformuleerd tijdens het spreekrecht hier in de tribune. Mijn inziens een nalatigheid ingevolge het duidelijk niet naleven van uw eigen reglementen.

Zoudt u niet best wat sleutelen aan die tekst? Anders vrees ik dat ge met die formulering onze gewaardeerde secretaris wel eens in een lastig parket zoudt kunnen maneuvreren!

Met dank voor uw aandacht.

Mede door bijkomende opmerkingen van onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel over deze passus in de deontologische code, is er tijdens de behandeling van dit punt heel wat tijd besteed aan discussies rond deze problematiek. Uiteindelijk is er toch beslist geen veranderingen aan te brengen in de tekst... wat later gegarandeerd aanleiding zal geven tot het gekende welles-nietesspel rond het dragen van de hoofddoek.

Vervolgens onze belhamel zijn beurt:

Punt 20: Aankoop Bureelwagen

Geachte Raadsleden, sta me toe om nogmaals een weinig boter aan de galg te smeren.

Wat nu weer ?  Nen buro ‘op wielen’... ’n idee opgescharreld in de rosse buurt van Antwerpen.
Vandaar wellicht dat groot raam uit het bestek, “met uitzicht op het dispositief”. Jaja, en mét rolluik en rustbanken. In de koekestad weten ze daar alles van.

En welke deus ex machina zal dit ‘folietje’ alweer bijspiejen? : het boetefonds. Deze kroton overwoekert stilaan elk deficit op onze begroting.

Hebben wij nen dergelijken buro ‘op wielen’ echt nodig? Wij dachten dat dit meer iets was voor gemeenten met een veel uitgebreider politiezone.
Kunnen we bovendien voor grootschalige acties geen beroep doen op de federale politie die bij mijn weten ruim voorzien is van degelijke commandovoertuigen. Hebben wij daarnaast zelf nood aan dergelijke wagens met toilet en lavabo, fouilleer- , verhoor- en vergaderruimtes, lichtkranten, luifels, zuivere watertanks en afvalwatertanks enzovoort ?

Gaan we daar veel dieven mee vangen? Ik denk het niet, eerder carnavallisten, verstrooide moeders en feestneuzen. Misschien geraakt hij wel operationeel tegen de feestdagen: Kassa-kassa. Zo wordt ons korps nog zelfbedruipend!
Nu nog een celwagen, een mobiele kantine met catering, kosjer en halal, en we hebben die verspilling aan de Gasketel niet meer nodig.

Dit zou dan alleszins een mooie aanvulling zijn op de vasten buro in Brasschaat.
À propos, hebben die er ook zo éne op wielen?
Zo niet, kunnen we dan niet samen aankopen? En zo ja, kunnen we de kosten dan niet delen, zodat we het reeds voorziene bedrag op artikel 330/743-52 van de politiebegroting niet ‘moeten’ optrekken tot 160.000 Euro?

Of is dat weer te simpel.

Ook hier wordt toelichting gegeven door het college. Volgens burgemeester H.H. zal de wagen ook gebruikt worden door de brandweer, dus niet alleen voor verkeersacties met alcoholcontroles.

De burgemeester drukte ook zijn teveredenheid uit over het feit dat deze aanschaf kan gefinancierd worden met gelden uit het 'verkeersveiligheidsfonds' (de nieuwe naam voor het 'verkeersboetefonds').
Graag hadden we onze burgervader hier gewezen op het feit dat met dit boetefonds Vlaanderen voor de zoveelste maal zwaar gerold wordt door de Waalse landgenoten die met hun onevenredig laag aantal flitspalen toch voor het volle pond meesnoepen uit dit boetefonds... de zoveelste financiële aderlating van Vlaanderen ten gunste van de onverbeterlijke potverteerders beneden de taalgrens. En dus zeker geen reden tot tevredenheid: moest Vlaanderen zijn rechtmatig deel krijgen dan zou er heel wat meer gerealiseerd kunnen worden.

snipverkouden Monik
Wel een gekke aanblik: sommige raadsleden nog in hemdsmouwen en daartussen een in dikke winterjas ingeduffelde Monik van den Bogaert(SPA)... Reden: het raadslid was snipverkouden. Spoedige beterschap, Monik!

rond de staatsieportretten blijft het kalm

Albert II en zijn Paola domineren nog steeds de raadzaal.

Nog niet aan verdiende rust toe ??

 


JEZUIETENTRAUMA BIJ DE VOORZITTER ?

Onder agendapunt 14 'Overeenkomst naschools gebruik Sportzaal KA-Schoten' struikelde de heer voorzitter Valkeniers bij het voorlezen over de afkorting van 'Koninklijk Atheneum' ....en weet dit aan zijn opvoeding bij de Jezuïeten. Tim Willekens (VB-Vlott), ook een jezuïetenleerling, moest er hartelijk om lachen.
Even later gaf raadslid Patrick Verlinden (VB-Vlott) een wat omfloerst antwoord op een vraag van de voorzitter en dit ontlokte bij de voorzitter prompt de vraag: "Ook bij de Jezuïeten op school geweest, meneer ?"

Wel, wel, geachte voorzitter, nog altijd last van het feit dat ge destijds tot in den treure al uw schriften en huiswerken in uw beste schoonschrift moest opsmukken met de afkorting A.M.D.G. ? (Ad maiorem Dei Gloriam - Tot grotere glorie van God - een veel gebruikte Jezuïetenslogan.)


RUSTIGE ZITTING

Behalve de hoger reeds vermelde tussenkomst van onze fractievoorzitter Marie-Rose Morel (deontologische code gemeentepersoneel) was er vandaag bizonder weinig animo te bespeuren in de debatten.
Interpellaties vielen er ook al niet te noteren.
Veruit de meeste punten werden afgehamerd zonder noemenswaardige vragen of opmerkingen. Erg lastig voor uw verslaggever, die kan zo geen deftige kopij bij mekaar pennen!