ZITTING 6 SEPTEMBER 2007

Onze spreekrechtbeoefenaars waren er vandaag alweer aan voor hun moeite. Ze werden door het college voor de zoveelste maal straal genegeerd.
Voor het overige verliep deze vacantiezitting zeer vlot. Opmerkenswaard waren de uitvoerige tussenkomsten van ons fractielid Leo Moeskops bij de agendapunten 2 (waarborg lening) en 4 (meerjarenplan 2007-2012 OCMW-Schoten). OCMW-secretaris Guy Patteet zorgde voor een uitgebreide verduidelijking rond de door Leo opgeworpen vragen.

Onze spreekrechtbeoefenaars worden vandaag op film vastgelegd. (In opdracht van het college?)
De filmcamera zwaait tijdens het spreekrecht ook naar de raadsleden en opvallend vele voelen zich ditmaal dan ook verplicht te doen alsof ze luisteren...
Onze nr. 32 houdt het kort voor deze vacantiezitting:

Punt 19: ONDERHOUD AANPLANTINGEN.

Reeds voor de vierde maal, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, moet ik u hier wijzen op volgehouden dubbelzinnigheid in sommige dezer bestekken.
Neem nu het bestek "ONDERHOUD GEMEENTELIJKE AANPLANTINGEN" bladzijde 9 onderaan. Speciaal in koeien van letters lezen we daar volgende algemene richtlijn:

"HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN IS VERBODEN".

Prima ! Maar bovenaan dezelfde bladzijde in kleinere letters, midden in de lopende tekst, vinden we ook:

"Indien chemische middelen voor de wegen worden gebruikt, moeten ze aangewend worden volgens de aanwijzingen van de leveranciers".

Ja, wat is het nu? 'Eiren of joeng'?
Het lijkt er sterk op dat u de natuurverdedigers wilt paaien maar er ondertussen wel voor zorgt dat de aannemer zijn chemisch gangetje kan gaan dank zij de ingebouwde dubbelzinnigheid die na zoveel jaren duidelijk nog altijd niet mag rechtgezet worden.

We hopen dat onze raadsleden straks, in plaats van penningrapers, gedegen mensen zullen aanduiden in de nieuwe raadscommissie (milieu en duurzame ontwikkeling), raadsleden die voldoende bij de pinken zijn om dergelijke verwarrende dubbelzinnigheden van ons in de chemische boosheid volhardend college er eindelijk uit te wippen.
Ik dank u.

Volgende spreker die op film wordt vastgelegd is onze belhamel Albert Leenaerts.

’n Vakantiepuntje:   Punt 14: DE STRAATNAAMGEVING

Geachte raadsleden,  gijlieden zijt van oudsher bevoegd ende geroepen om onze straten te ‘benamen’.  Met wisselend succes overigens.  Mogen wij u ter ampele berading enkele overwegingen meegeven van een ‘oude’ Schotenaar.

a) Alfons Heulensstraat voor een deel Hendrik Geertsstraat.

Wie waren deze heren? Is het nog zinvol om dergelijke straatnamen te bewaren voor ons nageslacht, als hun maatschappelijke en historische relevantie uitgedoofd zijn?
Op ’n monument of op ’t kerkhof,  ja,  maar op straat?

b) Gasketelplein.

Heeft het nog zin om te verwijzen naar een historisch industriële site die we als erfgoed hebben verkwanseld, zonder dat daar op het terrein nog veel van overblijft?
Vergelijk bvb. met ertsmaalderij De Bruyn, waar de vorm der oude fabriekshal perfect werd geïntegreerd in de huidige nieuwbouw.

Zouden we dan misschien niet beter teruggrijpen naar de vroegere speelpleinwerking op ‘Lentebloesem’ onder wijlen Schepen Jos de Borger. Een naam die beter past bij de Geranium- en Rozenlaan van de wijk Bloemendaal.

We mogen er niet aan denken dat ze onze agenten gaan beschouwen als 'Gaspeerkens'. Om nog te zwijgen over enige vingerwijzing naar den buro van de Gasstraat.

c) ’t Venhof.

Wie denkt er hierbij niet aan parking ’t Ven en dé Venstraat?
Om Wijnegem te plezieren gaan we hier verwarring zaaien!  Er bestaat bovendien geen enkele overeenkomst met alhier bestaande Hoven zoals ‘t Wildhof, het Binnenhof of het Withof, net zomin als met Schotenhof –Koningshof.

Stel u voor dat het zwaar verkeer voor ’t Venhof-Schoten naar ’t Centrum komt afgezakt in de waan dat hun bestemming in de Venstraat ligt of aan parking ’t Ven.

De publieke bekendmaking vermeldt, zoals het hoort, als huidige lokatie: Kanaaldijk, de straat die loopt van bouwbedrijf  Van Pelt Schoten naar Wellens Wijnbergen, langs betoncentrale De Beuckelaer en achter kranen Michiels. Zouden we niet beter die bekende naam aanhouden. Of is dit te simpel?


INTRANET INSTRUCTIES

Onze Schotense raadsleden kregen voorafgaandelijk nog uitvoerige instructies over de mogelijkheden en het  gebruik van het gemeentelijke intranet dat nu (eindelijk!) wordt ingeschakeld om ook de raadsleden te informeren en te documenteren via het net.

Inloggen dient te gebeuren met wachtwoord.

De benodigde documenten (voor de voorbereiding der gemeenteraden b.v.) worden voortaan op het gemeentelijke intranet gepubliceerd in plaats van ze op papier aan huis af te leveren.

Tijdwinst en afbouw van de papierberg.

De enkele raadsleden die nog niet vertrouwd zijn met internet of geen computer bezitten blijven de documenten op papier ontvangen.

Intranet voor onze raadsleden!

LEO MOESKOPS MET RESEM VRAGEN EN OPMERKINGEN

Bij de agendapunten 2 en 4 (waarborg lening zorgflats en meerjarenplan 2007-2012 ocmw) bracht ons raadslid Leo menige opmerking. Zo vroeg hij zich af of er aan een risicoverzekering was gedacht bij het aanvaarden van die leningwaarborg.

Leo Moeskops met een resem opmerkingen bij de punten 2 en 4.

In het meerjarenplan was het voor ons raadslid niet geheel duidelijk waar het volledige kostenplaatje van het project zorgflats kon teruggevonden worden. Concreet wenste hij te weten waar o.m. de bedragen van de rentevergoeding voor de obligaties en de 15% onroerende voorheffing op de renteuitkering die ten laste wordt genomen zijn terug te vinden in deze meerjarenplanning.

Omdat er aan de hand van het voorliggend meerjarenplan geen voldoende juist beeld kan gevormd worden van de financiële implicaties van het project 'zorgflats' op de toekomstige jaarrekeningen wordt beslist dat Vlaams Belang-Vlott zich zal onthouden bij de stemming.


OCMW-SECRETARIS PATTEET TRACHT VERDUIDELIJKING TE GEVEN AAN LEO

  Ocmw-secretaris Guy Patteet tracht klaarheid te scheppen in deze complexe materie.


En simpel is dat niet met zulke nieuwe en ingewikkelde PPS-constructie....
Zo verduidelijkt OCMW-secretaris Guy Patteet bij punt 2 (bejaardenflats Schuttershof) dat de private partner zijn opstalrecht vervalt in geval van faling.
In een notariële akte staat geakteerd dat de gebouwen dan in eigendom van het OCMW komen.

De lening die het OCMW toestaat aan de private partner wordt uitbetaald naar gelang de werken vorderen. Voorts is voorzien dat er een waarborgsom (5%) staat geblokkeerd.

Bovendien is met de private partner ook een stevig contract afgesloten inzake onderhoud van de opgeleverde gebouwen, zodat het OCMW steeds over een waardevol gebouw blijft beschikken.

De heer Patteet besluit na deze toelichting dat de constructie zeer goed is uitgebouwd en het OCMW goed ingedekt is.

Voor punt 4 wijst de heer Patteet er op dat ingevolge de verlaging van de ligdagprijs (op vraag van de ocmw-raadsleden) en de ondertussen fel gestegen bouwkosten er inderdaad een ingreep nodig bleek, maar hiertoe werden uitsluitend eigen middelen ingezet.
Er wordt verwacht dat over de volledige periode van 30 jaar de cash-flow nooit in min zal komen en het project als dusdanig geen invloed zou hebben op de gemeentelijke toelage.

Voorts werd uitvoerig geciteerd uit de gegevens vervat in de spreadsheet met meerjarenplanning, haalbaarheidsstudie en berekeningen rond kosten en opbrengsten over de komende 30 jaar.


Wat de reacties van ons college op het spreekrecht betreft, zoals hoger reeds vermeld: NIHIL
(Misschien kunnen we best het vigerende reglement nog eens in openbare zitting voorlezen! Kwestie van het geheugen van onze vergeetachtige fluweelzitters wat op te frissen.)