ZITTING 28 JUNI 2007

Vandaag zijn onze twee Vlott-spreekrechtbeoefenaars opnieuw op post: nr. 32 met de bede om bij  laanbeplanting de voorkeur te geven aan inheems (en goedkoper) plantgoed en belhamel met voorstellen rond de GAMW en de openbare verlichting in de omgeving van het nieuwe politiekantoor.
Even na het spreekrecht werd een niets vermoedende burgemeester plots in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Ook ons kartel VB-Vlott stelde er prijs op de burgervader te verrassen met een origineel geschenk (voor meer details: zie hieronder bij onze commentaren).
Vermelden we nog een interpellatie  en verschillende tussenkomsten van ons raadslid Ann Boden, terwijl raadslid Ortwin Leenaerts het even wat kalmer aan moet doen vanwege drukke bezigheden rond zijn doctoraatsthesis.
Nieuw voor vandaag: voor de eerste maal staat er een VERZOEKSCHRIFT op de agenda en wel betreffende de clandestiene verbranding van huisvuil.

Eerste spreker vandaag is nr. 32:

Punt 19: Aanplant Bomen

Vooreerst een dikke proficiat voor ons college, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, het is er namelijk in geslaagd ditmaal met het krediet van € 25.000 een redelijk bedrag naar voren te schuiven, dit in tegenstelling met het verleden waar we het hebben moeten meemaken dat het twintigvoudige van de catalogusprijs werd gebudgetteerd en nog betaald ook! Prima dus… waar een consequent volgehouden spreekrecht niet allemaal goed kan voor zijn.

Is er nog de soortkeuze: quercus robur, onze inheemse zomereik: O. K.

Tilia cordata ‘Rancho’: weliswaar een cultivar, maar vanwege verbeterde raseigenschappen i.v.m. druipen en groeivorm toch een verantwoorde keuze. (T.c.’Rancho’ is inderdaad minder gevoelig voor bladluisaantasting wat de problemen met honig- en roetdauw beperkt, tevens bezit deze cultivar een beheerste piramidale groei)

Heel anders ligt de keuze voor de Fraxinus Americana ‘Skyline’: én uitheems én cultivar: dat is echt van het goede te veel. We herinneren ons hier allemaal dat ons college de bevolking al meermalen heeft voorgehouden dat streekeigen groen om velerlei redenen de voorkeur verdient boven exoten. Toch wordt er hier weer lekker van afgeweken… waarom? Vanwege de schetterende herfstkleuren? M.i. veel te fel en agressief voor onze streken. Dat opzichtige kleurspektakel hoort thuis in Noord-Amerika, is hier vreemd en ongewoon en kan hoogstens als curiosum in een park of botanische tuin een plaatsje krijgen. Ongeschikt voor Schotense laanbeplanting.

Kijken we nu even naar de middenberm van de Ridder Walter van Havrelaan: de inheemse essen aldaar, dat is huilen met de pet op, waarschijnlijk vanwege de twijfelachtige bodemkwaliteit na straatheraanleg… welnu in dergelijke omstandigheden zal dit gekozen Amerikaanse ras nog veel slechter scoren. Met als gevolg duizenden euro’s belastinggeld over de balk gesmeten.

Mijn voorstel: plant gewoon de inheemse es en zorg voor voldoende goede aarde in en rond de plantput.

Nog kort even de gunningscriteria bekijken, daar vind ik slechts één criterium: de prijs, da’s al. Waarom is dit lijstje niet volledig? Echt geen moeilijke vraag, me dunkt.
Ziezo, dat was het dan. Met dank voor uw aandacht.

Ook op zijn verjaardag wenst burgemeester H.H. niet te antwoorden op vragen uit de tribune, terwijl hij het voorstel om de goedkopere inlandse es te planten richting prullenmand stuurt met verwijzing naar een uitspraak van een gekende (en naar we weten inderdaad een zeer degelijke) Schotense tuinarchitect (die bij naam wordt vernoemd, ofschoon onze burgervader even tevoren nog door voorzitter en secretaris was vermaand geen namen te noemen in openbare zitting!) en die dus voorstander zou zijn van meer diversiteit, ook met exoten, bij de laanbeplanting in Schoten.
Onze edelachtbare feesteling had ook ditmaal gewacht met zijn afwijzing tot spreker niet meer mocht reageren, dan is hij zeker van het laatste woord te hebben...

Volgende spreker is belhamel Albert Leenaerts.

Punt 3: GAMW: schoolkalender 2007-2008

De GAMW kost onze gemeenschap handenvol geld. Geen probleem daarmee, doch dan lijkt het ons billijk dat de ‘opbrengst’ het louter persoonlijke ‘genoegen’ overstijgt.
Voor mij mogen muziek en woord gerust de allerindividueelste expressie zijn van de allerindividueelste emoties, maar niet op kosten van Jan en alleman, dat lijkt ons een beetje uit de toon gespeeld. Daarom een pleidooi voor iets meer ‘hoorbaarheid’ in ons dagelijks maatschappelijk leven.

Denk er eens over na hoe we daaraan organisatorisch gestalte kunnen geven. Misschien door op de agenda en in de cursussen meer ruimte te creëren voor publieke optredens ?
Zo bijvoorbeeld tijdens de elf dagen van 'Vlaanderen Feest' of bij buurt- en schoolfeestjes, tijdens plechtige ontvangsten ten gemeentenhuize, opendeurdagen, café-chantants of met een permanente kiosk en uitstapjes langs RVT’s en gemeentelijke ontspanningslokalen, een stage in de harmonie danwel jeugdkapellen en noem maar op...

Dit zou uiteraard aanpassingen vergen van het uurrooster en de kalender. Wisselende lokaties en flexibele lessen lijken hier op hun plaats.
Door mensen uit het vak, soms met 40-50 jaar ervaring, werden wij erop gewezen dat zonder buitenschools circuit, het instrument van vele afgestudeerden na luttele jaren ‘en sourdine’ belandt in de vergeethoek van kleerkast of zolder.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van alle geleverde inspanningen!? Daarom moeten wij trachten die leerlingen van de GAMW (wat een poweties woord!) beter te integreren in het gemeenschapsleven en laat ons voor hen een circuit van duurzaam plezier op haren en snaren stellen.
Hopelijk vallen deze goedbedoelde bedenkingen alweer niet in dovemansoren.

Punt 26: Openbare verlichting omgeving nieuw politiekantoor

We gaan hier niet kijken op een miljoentje meer of minder (oudbelgische frankskes), want wie over het varken van een nieuwe kazerne wil springen zal ook wel over zijne staart van een extra accentuerende verlichting kunnen wippen; maar van dat constant laten branden, daar liggen wij wél wakker van.

Hopelijk bedoelen ze daarmee niet (zoals er staat) dat de lichten ook overdag zullen blijven branden! Heel de nacht is al erg genoeg, zeker als het bureel onbevrouwd is. Zo begint de ‘overbelichte’ Schotenaar zich stilaan te voelen en te gedragen als de gepluimde kip in een legbatterij.
Weet ge dat in zo’n onmenselijke batterij om redenen van dierenbescherming de lichten verplicht enkele uren per nacht dienen gedoofd?

Ik geef het u maar mee voordat onze Bloemendalers allemaal ziek vallen in het beddeke van De Croo.


HH dankt de raadsleden voor felicitaties t.g.v. zijn 60ste verjaardag

de kado van VB, een koppel parkieten

Links:terwijl de dienstdoende bodes aanrukken met de feestdrankjes bedankt burgemeester Hendrickx de raadsleden voor de vriendelijke attenties ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag.

Rechts: ook ons kartel VB-Vlott liet zich niet onbetuigd en schonk een koppeltje parkieten met alles d'r op en d'r aan. Onze fractievoorzitster Marie-Rose wenste burgemeester H.H. in een korte toespraak veel geluk.
De vitale diertjes kwetterden er bij momenten lustig op los wat bij de voorzitter enkele grappige opmerkingen losweekte maar de secretaris toch even in de war bracht bij het noteren van de mondelinge stemmen... en een herstemming moest vragen.


MARIE-ROSE VAT KOE BIJ DE HORENS

Onze fractievoorzitster had punt 19 (aankoop bomen) grondig uitgespit en formuleerde bedenkingen bij het voorstel om voor deze aankoop een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven. Tevens wees ze op het feit dat er opmerkelijk veel buitenlandse boomkwekerijen op de lijst van aan te schrijven leveranciers prijkten.

Prompt was M-R Morel dan ook naar Schotense boomkwekers gestapt en kon trots een prijsofferte laten zien met een erg gunstig prijsplaatje (ongeveer de helft van het gebudgetteerde bedrag!).

Handige Harrie trachtte nog vlug onze fractievoorzitster wat op de mouw te spelden met de verklaring dat met het aangehaalde budget van € 25.000 ook nog andere boomaankopen dienden gerealiseerd, maar Marie-Rose kon met de documenten in de hand deze zoveelste kwakkel van haar burgervader ontzenuwen.

Uiteindelijk stemde ons bestuur er in toe deze Schotense offerte mee in het aankoopdossier op te nemen. Proficiat M-R!


ANN BODEN, ONS BEZIG BIJTJE

Ons raadslid Ann liet zich ook vandaag weer gunstig opmerken door tal van vragen en opmerkingen (o.m. bij de punten 1: 'Verslag', 5: 'Begrotingswijziging 2007/1', 24: 'Ruimen onbevaarbare waterlopen' en natuurlijk ook met haar interpellatie betreffende de 'vervuilde baggerspecie'.

Ongelukkige tegenvaller voor Ann: juist vandaag was de bevoegde schepen Adriaensen afwezig en kreeg ons raadslid meermalen te horen dat haar opmerkingen en vragen zouden overgemaakt worden ... Nog even geduld dus, beste bezoekers, we houden u op de hoogte.

En Ann, laat je op die manier niet ontmoedigen; blijf de collegeleden aan hun vel zitten! Prima gewerkt!


OOK LEO MOESKOPS OP DE BARRICADEN

Nog iemand die sterk uit de hoek kwam vandaag: Leo Moeskops (VB-Vlott). Vooreerst betreurde hij onder punt 5 (Begrotingswijziging 2007/1) dat deze begrotingsaanpassing niet vooraf in de raadscommissie 'financiën' was besproken... en kreeg op dit punt volmondig gelijk van financieschepen Vera Smets (CD&V)*.
Leo gaf vervolgens een omstandige commentaar op de cijfers en waarschuwde dat bij het ontbreken van ingrijpende maatregelen tegen ontsporende uitgaven er belastingverhogingen voor de Schotenaar staan aan te komen! (voor een kort klankfragmentje uit die commentaar: klik HIER)

Onder nr. 25 (verrekening asfaltherstelling Wijnegembaan) scoorde Leo opnieuw met een gefundeerde kritiek op stijging van bijna 40% voor meerwerken... Hij drong aan op een betere voorbereiding van de lastenboeken.

* Mensen lief, wat een verschil met de vorige financieschepen! Die handige jongen zocht en vond altijd wel een uitvlucht of een drogreden om geen fout te moeten bekennen.


GROEN! VOLGT ONZE BELHAMEL

Groen! raadslid Eric de Swaef bepleitte eveneens het gedeeltelijk doven der lichten rond de nieuwe politiecentrale na middernacht. Zijn amendement kreeg alleen de steun van onze raadsleden Ann Boden en Ortwin Leenaerts. De overige raadsleden lieten zich inpakken door de veiligheidssprookjes van onze burgemeester.

Onze burgervader zal toch de adviezen terzake nog eens moeten bovenhalen. Die wijzen niet alleen op de zware kosten en natuurverstoring met die zee van licht heel de nacht lang, maar ook op verhoogde veiligheidsrisico's (b.v. vreemde inbrekersbendes die dank zij onze gul verlichte wegen in een mum van tijd de autostradeoprit kunnen terugvinden).


de staatsieportretten houden dapper stand in Schoten


 

 

o