ZITTING 30 NOVEMBER 2006

Ofschoon er behoorlijk wat publieke belangstelling is vandaag, zijn toch onze twee Vlott-medewerkers weer de enigen die vragen en opmerkingen formuleren via het spreekrecht.
Belhamel Albert heeft voorstellen omtrent de aanschaf van fluovestjes voor de Schotense jeugd en nr. 32 behandelt de aanpassing van de overeenkomst met de Antwerpse WaterWerken en het nieuwe dienstreglement voor de bibliotheek.

Nr. 32 start vandaag de zitting.

Punt 4: Aanpassing Overeenkomst met AWW

Ons bestuur, U dus geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, is van plan om ook aan de 'eigen waterwinners' een vergoeding aan te rekenen voor waterzuivering. Dat zal snel geberlikt zijn, want brengt alweer zaad in 't bakje... maar dan rijst de vraag: hoe? Gaat op iedere Storck, dompelpomp of schepemmer een teller moeten geplaatst worden? Wordt het een forfaitair bedrag of een schatting rekening houdend met het aantal inwonenden? En wat met personen die waterleiding én eigen winning bezitten? (De zogenaamde 'gemengde' waterwinners) Voorwaar, ik zie die knoop nog niet zo rap doorgehakt.

Zo grasduinend in de toelichtingsstukken wordt het echt toch hallucinant wat betreft de participerende instanties en de talloze onderlinge afspraken en overeenkomsten die er gemaakt zijn. Pidpa levert het water en int de belastingen (belopen meer dan 50% van de waterprijs!) belastingen die dan uiteindelijk terecht komen bij hun concurrent de Antwerpse WaterWerken (AWW). Ook RIANT, AQUAFIN en VMM hebben een stevige vinger in de pap. Een kat vindt haar jongen niet meer terug in deze gecompliceerde warboel.

En dan is daar nog de BGT: Bijkomende Gemeentelijke Tussenkomst oftewel: de gemeente past waar nodig bij om AWW toe te laten te voldoen aan de gemeentelijke saneringsverplichting.

Nu weten we allemaal uit het verleden dat AWW graag op grote voet leeft en heel wat politieke creaturen geparkeerd heeft op lucratieve postjes. De onthullingen en vaststellingen van enkele jaren terug hebben trouwens heel wat stof doen opwaaien in het Antwerpse politieke wereldje.
Enfin, we hopen voor onze schone bloemengemeente dat deze BGT niet onverhoeds uit de hand gaat lopen.

Om dit punt af te sluiten nog mijn (hopelijk gewaardeerde) proficiat aan onze belastingheffende politici op alle niveaus voor hun geraffineerde vindingrijkheid. Belasting meteen in de waterprijs bij ingecalculeerd (niet zoals de elektriciteitsfactuur die meer op een aanslagbiljet lijkt!). Wie gaat dat uiteenrafelen om te zien wat hij nu uiteindelijk betaalt voor levering, zuivering en afvoer??

Zeker in Schoten is het totale ondoorzichtigheid. Urbanisatiebelasting (met daarin rioolbelasting) opgeschort en verwerkt in de opcentiemen OV (onroerende voorheffing), rioolbelasting er vervolgens uitgepikt en overgebracht naar Pidpa-factuur. Zelfs onze burgervader is terzake het noorden kwijt, want die heeft minstens twee maal hier in de raad bevestigd dat de preëlectorale belastingvermindering wel degelijk veel groter was dan de verschuiving van de rioolbelasting naar de waterfactuur. Op het lijsttrekkersdebat trachtte hij de zaal dan weer wijs te maken dat er helemaal geen belasting op de Pidpa-factuur staat.... Wie mij een duidelijk overzichtje kan geven van de huidige stand van zaken betreffende saneringsbijdragen, zuiveringsretributies en rioolbelastingen mag nu zijn vinger opsteken.
En anders moet het schepencollege maar weer eens ene zekere Derk Drinckman onder de arm nemen om ook dit drinkwaterprobleem grondig uit te laten spitten en toe te lichten in de pers.

Straks bij de behandeling van dit punt in de raad zal raadslid Jos Meeus (VB) mee aandringen op meer duidelijkheid in de waterfactuur, terwijl Dirk Gadeyne (Groen!) de burgemeester eraan zal herinneren dat er ook nog vragen uit het publiek dienen beantwoord.

Punt 10: Dienstreglement Bib

Pluspunt van dit nieuwe reglement is de beknoptheid en de poging om Nederlandstalige benamingen te gebruiken voor inburgerende Engelstalige computertermen.
Maar net als in het verleden blijf ik vragen hebben betreffende het niet toepassen van de zogenaamde 'adult control'- programma's op de bibcomputers van de volwassenenafdeling. Immers vanaf 12 jaar mag daar nu zonder begeleiding gesurft worden... niks aan de hand, maar anderzijds wordt het gemeentepersoneel dan weer bedreigd met sancties als ze aangebrande sites durven raadplegen op gemeentelijke computers! Ik zou de zaken graag omgedraaid zien: porno dus geblokkeerd in de bib. Gewoon kwestie van niet nog meer argeloze pornokijkertjes te creëren dan er nu al zijn.
Ik dank u.

Cultuurschepen Ann Pycke zal er straks fijntjes op wijzen dat nr. 32 zelf Engelse computertermen bezigt... (lees onze commentaar hieronder in de bruine tekst)

 

Onze Belhamel nu aan de beurt.
Burgemeester HH heeft gevraagd punt 12 nog even te laten rusten omdat dit verdaagd zal worden. Ter informatie van de belangstellenden geven we belhamel's tekst toch weer, ofschoon hij die niet heeft voorgelezen.

Punt 12: Vergunning voor de gronden van n.v. De Scheepvaart naast Hoogmolenbrug

Geachte raadsleden: veteranen onder U zullen zich mijn tussenkomsten nog herinneren voor ‘n veilige fietsafslag met doorsteek naar ‘t Papenaardeken op deze gronden. Ook de parkeergelegenheid tijdens evenementen zoals Xenophon, het Wereld Folklore-festival, voetbaltornooien, scholencross enz. wekten toen reeds mijn onafhankelijke belangstelling op.

Bij deze vergunning zou ik nu twee bedenkingen willen formuleren:

1) een administratieve, want wie begrijpt volgend ambtenarees: "Overwegende dat gelet op de late melding van NV De Scheepvaart na de aanleg van de parking op 9/11/1989 er wel akkoord kan gegaan worden met vergunningsontwerp doch de inwerkingtreding ervan op 1/1/ 2007 redelijk wordt geacht zodat de kredieten op de begroting 2007 voorzien kunnen worden."
Na 18 jaar dus, maar op het ontwerp van NV De Scheepvaart staat in Art.1 wel 1 januari 2006 als datum voor het verlenen der vergunning. En in Art.II Retributie punt 1. staat ook: "de vergunninghouder dient vanaf het jaar 2006 de verschuldigde retributie te betalen" terwijl hier in uw toelichtingsnota staat: ingangsdatum 1 januari 2007.   Quid?

2) een visie: de nu vergunde parking zou ruimer moeten worden opgevat want aan de andere kant van de brug ligt er ook nog grond, en staan er 3 grote bedrijven met ruime parking die in een globaal plan voor dé oplossing zouden kunnen zorgen van het acuut parkeerprobleem tijdens evenementen, én voor een ontsluiting langs de andere kant van de brug, zodat de gevaarlijk oversteek in de Braamstraat kan ontweken worden.

De fluovestjes dan:

Punt 14: Aankoop gele fluovestjes

Toch handig zo’n Boetefonds, pardon Verkeersveiligheidsfonds. Kassa-kassa 1 miljoen oude Bef’kes voor dít  (fluovestjes) en 3,6 miljoen voor dát  (politiekombi).  
Honoré Gepluimd gaat met plezier wat harder rijden of een pintje méér drinken.

Het Boetefonds, pardon Verkeersveiligheidsfonds,  brengt nu al 91 miljoen € op – dat zijn miljarden frankskes!
In 2004 nog maar 41,8 … in 2005 al 63,4 … en nu 91 miljoen € . Daarenboven zakte het aandeel dat Vlaanderen ontvangt van 56,7 %  naar 53 % , terwijl de boetes zelf voor meer dan 80 % in Vlaanderen worden geïnd!

De Walen hebben hunnen Haan, wij zouden beter onze Leeuw inruilen voor een legkieken!!

Nu terzake: we zien dat deze aankoop wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en dat geen enkele firma of verkoopsorganisatie uit onze provincie wordt aangeschreven. Daarom stellen wij voor om de verkoopsorganisatie van Vlaanderen Vlagt-VL² vzw uit Beerse eveneens te laten meedingen en vooraan op de vestjes het logo van onze gemeenschap: de Vlaamse Leeuw én/of het schildje van Schoten te laten aanbrengen.

Dit om voor onze gepluimde inwoners de pil ener zoveelste oneerlijke miljardentransfer in dit gebelgde land te vergulden. 

Raadslid Tim Willekens (VB) vroeg tijdens de behandeling van dit punt aandacht voor het voorstel van onze belhamel. Uiteindelijk leek dit voorstel burgervader HH nog niet zo slecht en hij beloofde het te zullen bekijken. We zijn benieuwd.

Waar blijft PP?
Waar hangt die personeelschepen toch uit? ... Sinterklaas aan 't spelen?

Dirk Gadeyne leest voor
Groen!e Dirk Gadeyne had weer menig punt voorbereid en kon dan ook regelmatig zijn bevindingen voorlezen. Dienst doende secretaris Theunis, schepenen Adriaensen en Van den Bogaert luisteren aandachtig...
VERWONDERING

NIET WIJS UIT TE RAKEN

Toen Jos Meeus (VB) opmerkte dat de waterfactuur zo duister is en de elektriciteitsfactuur vervolgens vergeleek met een aanslagbiljet vol belastingen moest onze burgervader toch ridderlijk toegeven dat hijzelf ook niet wijs kan worden uit de elektriciteitsfactuur.
En terecht voegde het raadslid er nog aan toe dat op die facturen dan nog eens BTW geheven wordt boven op de aanwezige belastingen!

In dit verband is het toch wel opmerkelijk dat ook vandaag weer in punt 5 bij de vaststelling der mandaten voor de volmachtdragers op de algemene vergaderingen der intercommunales niks, maar dan ook helemaal niks gezegd wordt over dit onderwerp ofschoon er vergaderingen van Pidpa en AWW op komst zijn... waarom draagt de gemeenteraad haar afgevaardigden niet op om rond deze reeds lang aanslepende factuuronduidelijkheid eens pertinente vragen te stellen op de vergadering van deze intercommunales en aan te dringen op spoedige verbetering???


SITE... WEBSTEK IS VEEL BETER !

Als onze schepenen de spreekrechtbeoefenaars op fouten kunnen betrappen zijn ze plots volop bereid om toch commentaar te leveren.
Alzo sprak schepen Pycke (CD&V) tot onze nr. 32: "... ter informatie, in plaats van 'sites', het woord dat u gebruikt, kan u in 't vervolg misschien 'webstekken' gebruiken. Da's mooier Nederlands!" Zeer juist , mevrouw, slecht punt voor onze medewerker en als straf een bank achteruit.

Wel jammer dat op het voorstel inzake bescherming van jonge tieners tegen de overal loerende porno op internet niet dieper werd ingegaan.


DREIGT H.H. ZIJN TREIN TE MISSEN ?

Onze burgemeester was weer zo driftig aan het afhameren tot groen!e Dirk vroeg of hij schrik had om zijnen trein te missen! "Ge gaat weer zo rap met afkloppen.... maar ja, profiteert er maar van, want binnenkort is het gedaan."
En heel de zaal richtte de blik op Paul Valkeniers, de toekomstige voorzitter van de gemeenteraad die in de tribune had plaats genomen.


Afsluitend kiekje
Tot volgende maand, beste surfer.

 

1/12/06