ZITTING 26 OKTOBER 2006

Vandaag 2 spreekrechtbeoefenaars: belhamel en nr. 32.
Belhamel wenst te weten wat er misloopt bij het aanbod van de periodieken in de bib. Reeds vorig jaar had hij de aandacht gevestigd op het toch wel opvallend ontbreken van typisch Vlaamse en ook van rechtse periodieken. Veel verbetering is er sedertdien niet geboekt. Ook de parking die het uitbollend bestuur nog vlug wil aanleggen op het groene hoekje achter de bibliotheek vond geen genade in zijn ogen. Belhamel vroeg uitstel zodat het nieuwe bestuur hier de beslissing kan nemen.
Nr. 32 vroeg op zijn beurt uitleg over de asielzoekers die onze gemeente jaarlijks toegewezen krijgt. Waar onze belhamel nog een nietszeggend antwoord kreeg, werden de vragen rond de asielproblematiek gewoon genegeerd.

Belhamel aan het woord:

Punt 13: Hernieuwing abonnementen periodieken

Geachte ál dan niét-meer verkozenen des volks. Tot vervelens toe hebben wij er ons telkenjare over verbaasd dat er zo weinig "rechtse" en "Vlaamse" periodieken in uw abonnementenlijst opgenomen zijn. Hoegenaamd geen afspiegeling dus van het kiesgedrag der Schotense bevolking. Zijn die rechtse Vlamingen analfabeet? - Of zijn die het gewoon dat men de kaas van hun brood haalt?
Vorig jaar vroeg ik aan de Vlaamsgezinde CD&V cultuurschepen en aan het toen versgebakken NV-A boegbeeld Peter Pauwels: "Waar blijven 't Pallieterke, Tertio, Journaal, Doorbraak, TeKoS, Omtrent, Neerlandia, Ons Nieuw Kanton, Gorik, De Zes, en zovele andere, niet te vergeten: Peper en Zout, Secessie, Storm, Vos, Revolte, Identiteit of Splits.be”. Voor Berkenkruis komen we zelfs al te laat.
Tevergeefs heb ik aangedrongen. Vanaf nu: anders en beter. Daar dienen verkiezingen voor, want met deze ploeg wil het maar niet vlotten.  
Terloops stelden we bijaldien vast dat heel wat puur wetenschappelijke informatie soms totaal verouderd is. Dat mag ook wel eens worden uitgevlooid door de toekomstige gemengde stuurgroep beheersorgaan bibliotheek.

Punt 17: Aanleg parking achter bibliotheek

En we blijven in de buurt. Voor amper 7 parkeerplaatsen gaan jullie één der laatste ongerept-groene hoekjes in het centrum betonneren. Toegangsweg en invoegstrook slokken samen 2/3de van de voorziene verhardingen op, amper 1/3de wordt nuttig gebruikt als parking, en daarvoor moeten dan alle bomen uit en alle groen weg (ook die schone dubbele berk). Er komen grasbetontegels, jaja. Als we de parking vóór het monument een beetje herinrichten met die grasbetontegels, dan kunnen er vlotjes 11 staanplaatsen bij, zonder de toegang tot de bibliotheek met autoverkeer te belasten.
Ons voorstel luidt: de bestaande groene ruimte als educatief natuurpunt behouden. Wilt ge er toch "nuttig" gebruik van maken, dan kan er ook een zithoek met hondentoilet komen, en die hoeft heus geen 24.846,14 € te kosten (raming wel te verstaan).
Wij vragen dus - in het algemeen belang - de verdaging van dit punt opdat het nieuwe bestuur zich over deze voorstellen zou kunnen uitspreken.     

Tot zover onze Vlotte Belhamel.
Alleen op punt 13 kreeg hij reactie van cultuurschepen Pycke (CD&V). Zij verduidelijkte dat er slechts één aanvraag voor 't Pallieterke was binnen gekomen en wel van VB-raadslid Lutgard Mertens. Maar aangezien deze dame geen ingeschreven lener van de bib is, kon er geen rekening gehouden worden met de aanvraag. Onzes inziens is dat standpunt gewoon fout. Een openbare bibliotheek hoeft niet te wachten op aanvraagbriefjes, maar moet zelf zorgen voor een ruim en evenwichtig aanbod van periodieken van alle strekkingen.

Volgende spreker nr. 32 durft wel eens in herhaling vallen, maar wat wil je anders met die onwil van ons college om antwoorden te geven?

Punt 4: OCMW: Rekening 2005

Vergeefs, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, heb ik ook dit jaar weer gezocht naar het juiste aantal asielzoekers dat Schoten momenteel onder zijn vleugels heeft én naar de juiste bedragen die aan deze mensen worden gespendeerd.

Ten 1ste het aantal: ligt thans allicht ietjes hoger dan die ideale norm  van zo’n 60 à 80 die schepen Vissers half de jaren negentig hier in deze raad nog als acceptabel voor Schoten naar voren schoof.
In de tabellen pagina 32 van het jaarverslag onder 4.18 vinden we voor 2005 een totaal van 174. Vraag is: is dit het aantal gezinshoofden, het aantal volwassenen of tout court allemaal, kinderen inbegrepen? Was ook in het verleden nooit erg duidelijk! Ook nu komt dit nergens duidelijk uit de verf.
174 dus toegewezen voor 2005, iets minder dan de jaren voordien, waar we voor onze gemeente een gemiddelde haalden van zo’n 250 per jaar. Ruim 1000 asylanten dus sedert 2000 die hier nog ergens gehuisvest moeten zijn, teruggekeerd of teruggestuurd zijn, in Antwerpen gedumpt zijn of misschien na al die jaren wel genaturaliseerd zijn ten einde de statistieken wat op te smukken. Wie kan me zeggen hoeveel er daarvan nu nog moeten onderhouden worden door ons OCMW?

Ten 2de de herkomst van onze asielzoekers 2005.
Niet minder dan 26 uit Rusland… was dit land niet teruggekeerd binnen de groep van beschaafde naties na de implosie van het sovjetsysteem? Joegoslavië: idem, die wrede burgeroorlogen zijn daar toch bedwongen, waarom moeten we daarvan dan nog zoveel asielzoekers binnenhalen in Schoten? Er is zelfs een asylant uit Israël bij! Wie volgt er nog? En begrijpe wie kan: ook nog 6 uit Turkije!! Uit het land dat door onze Belgische kleurpolitici waardig werd bevonden om binnenkort de Europese Unie te vervoegen. Ergens klopt er hier iets niet!

Ten 3de onze financiële steunbijdragen. Dat is speurwerk om hier een idee van te krijgen. Onder ‘sociale dienst’ vinden we wel een ‘tegemoetkoming asielzoekers’ van 1.600.000 euro, maar verder vinden we ook nog eclatante bedragen b.v. blz. 11 van de eindbalans onder ‘tegemoetkoming aan buitenlandse behoeftigen’, alweer anderhalf miljoen euro! Mij is nergens duidelijk geworden of het hier om dezelfde begunstigden gaat en zo niet, waar komen deze buitenlandse behoeftigen dan zo plots vandaan?

In de jaarrekening per activiteitencentrum vinden we nog menige rubriek met b.v. ‘toekenning BM/LL (bestaansminimum en leefloon veronderstel ik) aan niet-Belgen…’ maar verdere specificaties mogen we dit jaar niet meer weten, want te lange omschrijvingen worden gewoon afgekapt als het eerste regeltje vol is. Duidelijkheid is anders!

En hoe is het gestaan ende gelegen met de fraudebestrijding? We herinneren ons hier nog allemaal levendig hoe einde jaren 90 die OCMW-shoppende ex-Joegoslaven van kassa naar kassa laveerden om onze schone centen buit te maken. Zijn er momenteel voldoende controlemechanismen ingebouwd om dergelijke vormen van bedrog te beteugelen?
De laatste weken doen dan weer hardnekkige geruchten de ronde dat veelwijvende moslims hun harem als alleenstaande moeders laten inschrijven om zo nog extra inkomsten te kunnen afpersen van de brave Vlaamse belastingbetaler. In Schoten terzake alles O.K. naar ik hoop?

Om af te sluiten nog een praktisch vraagje over de “jaarrekening per 31/12/2005 geconsolideerd”. Die zit tweemaal haast krek hetzelfde in de bundel: éénmaal eindigend op de euro en éénmaal eindigend op 2 decimalen na de komma. Kortom volgens mij een hoop overbodig typwerk en een stapel vermorst papier! Moet Schoten hier staatssecretaris Q niet onder de arm nemen of is dit misschien speciaal op last van onze burgervader om zijn ijverige raadsleden ter wille te zijn die alles tot in de puntjes – en tot na de komma – plegen uit te pluizen?
Ik dank u.

De edelachtbare H.H. liet weer duidelijk blijken dat zoveel ijver in het vragen stellen hem niet bevalt... en verwees onze nr. 32 naar de openbare OCMW-zittingen. Onze medewerker zijn opmerking dat er daar geen vragen mogen gesteld worden werd afgeblokt met een kort en krachtig "zwijg!". Einde van het spreekrecht en nr. 32 mocht de reglementair verplichte antwoorden alweer op zijn buik schrijven. Enkele minuten later wordt die OCMW-rekening zonder één enkele opmerking of vraag in sneltreinvaart goedgekeurd.

 

Schepen P.P. blijft afwezig....
Voor de zoveelste maal vraagt iedereen zich af: Waar zit personeelschepen Peter Pauwels (ex-VLD) ?

BOTSING

Bij punt 8 was het weer bingo. De begrotingsdocumenten waren te laat toegekomen bij de raadsleden en het VB vroeg bij monde van raadslid Jos Meeus de verdaging. "Wij waren op tijd" aldus de burgemeester "het is de schuld van de ontvanger, we zullen hem op de vingers tikken". Omdat de burgemeester niet van plan bleek de verdaging te accepteren dreigde raadslid Meeus met klachtneerlegging bij de gouverneur. Waarop burgemeester H.H. dan weer droogjes: "We zijn dat van jullie gewoon, doe maar!"

Ook Groen! vond het niet kunnen en drong aan op stiptere naleving van de voorgeschreven termijnen.


ATTENTE BURGERVADER

De man heeft inderdaad een boontje voor de mensen in de tribune, vooral dan voor die spreekrechtbeoefenaars. Die worden dan ook regelmatig bedacht, nee, niet met de reglementair verschuldigde antwoorden, maar met sneren of verwijten.

Zo hadden we bij punt 12 weer prijs. Het ging over snelheidsminderende maatregelen in de wijk Kasteeldreef waar o.m. een zone 30 wordt ingericht. "En pas op, die 30 per uur is niet veel en een overtreding is snel gebeurd..." zich vervolgens naar de spreekrechtbeoefenaars wendend: "en weet dat de opbrengsten van die boetes niet rechtstreeks in de gemeentekas terecht komen!"
Voor de zoveelste keer werd die vergissing van één onzer belhamelredacteurs nog maar eens dik in de verf gezet.

Echt waar, edelachtbare, we zijn ons ondertussen bewust van onze zware misstap, we weten nu dat die boetes eerst langs een centrale verdeelpot moeten passeren en dat onze Waalse landgenoten - die er zelf zo weinig mogelijk in storten - desalniettemin voor het volle pond mee profiteren bij de uiteindelijke verdeling.


"GELD TE VEEL IN DE KAS(T) ??"

Dat vroeg Dirk Gadeyne (Groen!) bij punt 14 (de aankoop van 50 garderobekasten voor niet minder dan 14.000 euro, plaatsing niet inbegrepen!)
250 euro per kast van 50 / 50 centimeter vond hij echt overdreven.

We zijn blij dat ook eens te horen van een linkse politicus, want ons bestuur kan bijwijlen echt overdrijven... wijzelf kloegen in het verleden al meerdere malen de exuberante bedragen aan die ons bestuur bereid is te betalen voor b.v. bomen, ontbeenderingswerken, graafwerken e.a.

Onze Vlott-raadsleden zullen de komende 6 jaren hier een oogje in het zeil moeten houden.


LASTENBOEK ONTBREEKT

Alweer Dirk Gadeyne die zich beklaagt over het regelmatig ontbreken van documenten in de toelichtingsstukken. Nu ook weer bij punt 19 (aanleg urnenveld). De groen!e fractieleider verwijst naar de art. 3 en 5 van het reglement van orde van de gemeenteraad en vervolgt: "De termijnen werden hier eens te meer niet gerespecteerd, dit dossier was onvolledig. En het is niet te eerste keer dat Groen! hierover klachten heeft. De maat is vol! We vragen de verdaging van dit punt."

Burgemeester HH wenste ditmaal niet te riposteren, het punt werd verdaagd.


En nog maar eens werd de zitting heel de tijd gestoord door die afgrijselijk piepende, krassend en krakende luidsprekers... nochtans een vrij recente aanschaf.
Een dure miskoop?


 

04.11.2006