ZITTING 23 FEBRUARI 2006

Samenvatting:
De belangstelling voor de gemeenteraden zit duidelijk in de lift. Zowel pers als publiek zijn vandaag weer talrijk aanwezig. Naast Marie-Rose Morel bemerken we ook europarlementslid Koen Dillen. Dat onze bewering van toeslaande verkiezingskoorts niet ijdel was, moge blijken uit het soms woelige verloop van de zitting.


groen!e schepen?

Vergis u niet, beste mensen, Schoten is niet opnieuw gezegend met een Groen!e schepen... raadslid De Swaef neemt slechts tijdelijk de plaats in van de afwezige NVA-schepen Pauwels om van daaruit beter de uiteenzetting van korpschef Dirk Lemmens te kunnen volgen.

Vandaag drie spreekrechtbeoefenaars.
Eerst aan de beurt komt onze nr. 32.

Punt 4: Verlenging subsidiereglementen (groendaken en individuele waterzuiveringsinstallatie)

Om hier een duidelijk overzicht te krijgen, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, zou het toch nuttig zijn te weten hoe de toekenning van deze subsidies de voorbije jaren is geëvolueerd. Waren de voorziene kredieten toereikend om aan de vraag te voldoen en zoniet wat gebeurt er dan met de ontvankelijke aanvragen die binnenkomen na uitputting van de kredieten? Komen zij automatisch vooraan op de lijst van volgend jaar of dient de aanvraag hernieuwd?

Voorts heb ik bij vorige gelegenheden opgemerkt dat handige Schotenaren die zelf de werken uitvoeren vaak naast subsidies grepen omdat ze geen factuur konden voorleggen van een ingeschreven aannemersfirma. Blijkbaar kan in deze beide gevallen de doe-het-zelver wel aan de slag met uitzicht op subsidie. Klopt dat?

Deze antwoorden mochten we tijdens de behandeling der punten noteren: als de kredieten onvoldoende blijken worden ze aangevuld via begrotingswijzigingen.
Voor deze twee subsidies geldt geen verplichting van voorlegging facturen, wel zal de installatie natuurlijk eerst gecontroleerd en goedgekeurd moeten worden door een bevoegd ambtenaar.
Ook vernamen we dat het met de groendaken helemaal geen storm loopt: de voorbije jaren kwamen er telkens maar twee aanvragen binnen.

Punt 10: Aankoop Koffie

ICM (Integrated Crop Management) minimizes the use of fertilisers and pesticides, and partially and gradually replaces them with organic fertilisers and biological disease control.(3.1)

The producer organization will encourage its members to implement a system of integrated crop management. (3.1.2.1)

Working does not jeopardise schooling. (4.1.1.3)

Abuse of child labour is not allowed. (4.1.1.2)

Tot zover enkele aanhalingen uit de fair-trade standards for coffee, zoals we allemaal konden lezen in de toelichtingsmap. En zoals voor alle links geïnspireerde teksten is ook hier dubbelzinnigheid en onduidelijkheid troef: de indruk wordt gewekt dat fair-trade producten zo goed als biologisch zijn, niets is minder waar: in ons land mogen de adjectieven ‘organisch’ en ‘biologisch’ alleen gebruikt worden voor producten die door een erkend controleorganisme (b.v. biogarantie) worden opgevolgd.

Idem wat de passus over kinderarbeid betreft. Kinderarbeid is voor fair-trade producten dus helemaal niet uitgesloten, alleen het misbruik(!) en wie beslist er tenslotte waar dat misbruik begint of eindigt? ’t Is maar een vraagje…

Zoals het links georiënteerde organisaties past gaat uiteraard een deel van de opbrengsten naar ‘de sensibilisering van de publieke opinie’ (zie verklaring eerlijke handel) we hoeven er geen tekeningetje bij te maken uit welk vaatje er hier getapt wordt: multikul, schuldcomplex oplepelen, enz…

Rest ons nog de smaaktest. Die werd beloofd, zo lees ik, na een scherp protest van het voltallige personeel van de Dienst Der Werken die Max Havelaar niet te drinken vinden.

Ik neem aan dat deze test ondertussen is gebeurd en we het resultaat nog voor de stemming over dit punt 10 hier in de raad voorgelegd krijgen.
Zo zullen onze raadsleden wel degelijk rekening kunnen houden met de mening én de smaak van ons personeel.
Ik dank u.

Milieuschepen Monik van den Bogaert laat ons weten dat de smaaktest nog niet is gebeurd maar zeker nog wordt georganiseerd, ook met mensen van de DDW.

Volgende spreker: Albert Leenaerts.

Punt 2: Criminaliteitscijfers.

Geachte bijna-Collegae raadsleden, over de cijfers praten zonder dat ze in de stukken zaten, dat ga ik niet doen; de interpretatie is voor later. Toch willen wij voorafgaandelijk enkele vragen stellen aan onze Heer Korpschef:

1. In een aantal gevallen worden er tegenwoordig geen klassieke PV’s meer opgesteld (bvb. fietsdiefstallen, vluchtmisdrijf met enkel stoffelijke schade, enzovoort.)  

Wat is de impact hiervan op de criminaliteitscijfers?

2. Wij keurden hier een interzonale samenwerking goed voor Brasschaat-Schoten.  Als er tijdens gezamenlijke interventies inbreuken worden vastgesteld & opgelost 

waar worden die gegevens dan verwerkt?

3. Wordt er ‘n vergelijking gemaakt tussen de criminaliteitscijfers van beide gemeenten,

en hoe wordt de preventie daarop afgestemd?

Wij danken U reeds bij voorbaat voor Uw toelichting.

Wat de uiteenzetting van corpschef Dirk Lemmens betreft moeten we zeggen dat de man hier knap werk heeft gepresteerd. (punt 2 op de agenda)

De complexe materie van de criminaliteitscijfers werd overzichtelijk voorgesteld en er werd gewezen op de sterke en zwakke punten van de verschillende systemen van registreren en resultaatverwerking.

Onze Albert Leenaerts kreeg tijdens de powerpoint-presentatie toelichting bij zijn vragen.

dirk lemmens, corpschef

 

Punt 9: Oprichting Waterschap Het Schijn.

Geachte bijna-Collegae raadsleden, ik hoop dat jullie met dit Provinciaal Samen-werkingsverband niet hetzelfde gat uitvaren als met de MVPA: ‘n aantal jaren windstilte en dan plots schipbreuk bij gebrek aan ervaren matrozen.

Het zal geen sinecure zijn om op koers te blijven in concrete dossiers zoals bvb. de Brechtsebaan, het grensgebied tussen de deelbekkens Beneden Schijn en Boven Schijn én de Dienst der Scheepvaart.

Begin er maar aan: “grachten die hier en daar ingebuisd zijn en verstropt zitten, zelfs dichtgesmeten werden, bouwovertredingen op gronden afgestaan bij gedogendheid”, gepasseerde rooilijnen enzovoort.

Wij vroegen reeds in de GR dd 30/3/95 blzn. 279/80/81 (toen kon ik nog langer spreken dan 5 minuten) om van deze groene buitenverblijfzone opnieuw een zuiver en gezond natuurverbindingsgebied te maken. Dit werd toen in de wind geslagen niettegenstaande de riante subsidiemogelijkheden (tot 80%!) om te saneren via een kleinschalig waterzuiveringsproject. 

Dergelijke hete aardappels komen nu dus niet alleen terug op het bord van de ‘oude’ GECORO maar ook op dat van dit ‘nieuwe’ Waterschap, en geloof me, ze zullen er niet koelen zonder blazen.

Ter overweging geef ik U graag mee dat raadslid Gadeyne zich in de GR dd 28/9/95 bij mijn standpunt aansloot, en zélfs voor een primeur zorgde, door een staal stinkend grachtwater op de gemeenteraad rond te geven. Moest ge dus nog op zoek zijn naar een gedreven afgevaardigde… , wat dit betreft zitten wij vlotjes op één groene lijn.  
Ik dank U.


Derde spreker voor vanavond is de voorzitter van de wijkvereniging Lindenhof, de heer Jan Torfs. Hij kaart problemen aan betreffende riolering in zijn wijk en Botermelkbaan.

Schotense korpschef Dirk Lemmens geeft voor een aandachtig luisterende raad toelichting bij de criminaliteitsstatistieken. (powerpoint-presentatie op projectiescherm)
Een volledig overzicht van de voordracht valt buiten het bestek van deze rubriek.

Het besluit van de corpschef: Schoten scoort helemaal niet slecht, terwijl het ook duidelijk wordt dat nu eindelijk de politiehervorming gunstige resultaten begint af te werpen.

Tevens worden de aanwezige redacteuren en perslui verzocht de nodige bedachtzaamheid en omzichtigheid aan de dag te leggen bij de publicatie van criminaliteitscijfers: wees vooral zeer voorzichtig met uw interpretaties, het is gevoelige materie die op velerlei wijzen kan geïnterpreteerd worden. Deskundige duiding is vaak onontbeerlijk.
Hij gaf meteen 'n voorbeeldje: Als morgen een misdaadbende beslist haar actieterrein naar Schoten te verleggen, dan zullen de huidige gunstige cijfers allicht voor 'n tijdje een gevoelige knauw krijgen.

dirk lemmens voor scherm
een en al aandacht
Kurt Vermeiren SPA

WAAR WAREN DE CIJFERS?

Vanuit de oppositie werden vragen gesteld over het ontbreken van de zonale criminaliteitscijfers in de toelichtingsstukken.

Corpschef Lemmens wist te vertellen dat daar tot vóór enkele dagen nog volop aan gewerkt was. “Zo laat ik vandaag donderdag ook mijn traditioneel tennisavondje schieten om deze materie hier te komen verduidelijken. Niet dat ik dat erg vind, spreken voor een volle zaal aandachtige toehoorders heeft ook zijn charme” aldus onze sportieve corpschef.

(Een gewiekste Standaard-reporter was er de dag tevoren wel in geslaagd de cijfers buit te maken via de infodienst)


VOLGEND BESTUUR ONDER GROEN!DAK???

Bij de discussies over de verlenging van de subsidiereglementen (punt 4) vestigde raadslid Gadeyne de aandacht op het soms gebrekkig functioneren van gesubsidieerde installaties en stelde daarom voor het afsluiten van een onderhoudscontract mee op te nemen in de voorwaarden.

Werd afgewezen door de burgemeester.

Ook had hetzelfde raadslid opgemerkt dat in buurgemeente Brasschaat de totale subsidie voor een groendak kan oplopen tot 5.000 euro… da’s tien keer meer dan onze schamele 500 euro… kan dat bedrag niet opgetrokken worden?
“Of”, zo ging Groen!e Dirk plagend verder, “kunnen we deze eis straks meenemen in de coalitiegesprekken?” (u ziet, totaal gespeend van humor is Groen! nu ook weer niet!)


OP DE KOFFIE

Raadslid Gadeyne (Groen!), uiteraard in zijn nopjes omdat het college eindelijk overstag is gegaan en nu opteert voor ‘eerlijke handel’, heeft nog wel opmerkingen over het Nederlands in de begeleidende documenten: schrijffouten, d-t fouten en onbegrijpelijke zinsconstructies. Het komt zelfs tot een voorleessessie… “ambtenarees” volgens Groen!e Dirk.

Volgende spreker ‘op de koffie’ is Tim Willekens (V.B.). In een ellenlange uiteenzetting schetst hij de commerciële structuur van Oxfam Fairtrade met Max Havelaar als commercieel label en de Oxfam-wereldwinkels als doorgeefluiken met gratis personeel.

Hij vindt het fout één bepaald commercieel bedrijf voor te trekken en vraagt uiteindelijk een beslissing waarbij de verhouding prijs/kwaliteit een doorslaggevende rol speelt.

Tevens wordt door het V.B.-raadslid de aandacht gevestigd op het ‘sustainable, fair and free trade’-label van de Efico foundation.
De koffiepolitiek van deze organisatie wordt zo uitvoerig uit de doeken gedaan dat de burgemeester zich bij het slot laat ontvallen: “al even grondig als in de tijd van meneer Leenaerts, maar toen was er tussendoor wel humor bij”.


'KOEKENBAK'

We hadden het vorige maand al gemeld, de rustige zittingen zijn definitief voorbij: de verkiezingskoorts slaat hevig toe.
En inderdaad, op de vraag van VB-raadslid Tim Willekens waarom de gemeente Schoten, voorbijgaand aan de verzuchtingen en wensen van menige Schotense sportvereniging, zonodig materiële steun moet voorzien voor een voetbaltornooi ingericht op initiatief van de Antwerpse allochtonenvereniging MSC Ahlan, startte schepen Nico Vissers een ware ode aan de multikul.

Dit werkte behoorlijk op de zenuwen van raadslid Willekens zodat hij de schepen onderbrak… en van het één kwam het ander: complete chaos tot burgemeester Hendrickx met een flinke hamerslag de orde kon herstellen. (pas op, edelachtbare, die hamer gaat eens breken en gunstig voor uwen bloeddruk zijn dergelijke toestanden ook al niet).
Voor een kort video- en geluidsfragment klik HIER

CARTOONS EN MOSLIMGEWELD

Laatste punt van de openbare zitting is een motie van het Vlaams Belang rond de aantasting van de vrije meningsuiting door de moslims.

De burgemeester laat al direct weten dat er geen sprake kan zijn van deze motie "want geen gemeentelijke materie" en stelt de raad voor onmiddellijk 'te besluiten om niet te besluiten'...

Kurt Vermeiren (SPA) en Erik de Swaef (Groen!) wensen voorafgaandelijk echter eerst het Belang nog eens flink te hekelen en de moslims in bescherming te nemen.

(Zo zie je maar waar deze twee linkse partijen nog stemmen hopen te sprokkelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met migrantenstemrecht!)

"U weet", aldus Groen!-fractieleider Gadeyne "wij stemmen om wél te besluiten" samen met het Belang dus maar om een heel andere reden (om de motie te kunnen verwerpen!)
Simpel is het niet, het politieke bedrijf, maar het verschaft het mensdom tussendoor wel enig vermaak.

Om de zitting af te ronden nog een kiekje van 'Groen!e denker' Etienne Meelberghs.

Tot volgende zitting, beste surfers.

goen!e denker