ZITTING 24 NOVEMBER 2005

Samenvatting:

Nr. 32 pleit in zijn toespraak voor een aktievere betrokkenheid van onze Schotense politici bij de werking van de intercommunales.

Belhamel Albert Leenaerts van zijn kant laat ludieke commentaar horen op de napoleontische erfenis waarbij de gemeenteraden adviezen dienen uit te brengen op de begrotingen van de kerkfabrieken. Om af te ronden doet hij een oproep om in extremis toch nog eens de financiële voordelen te becijferen die een 2GPZ met Brasschaat zou kunnen opleveren. (2 GemeentenPolitieZone)

Ook deze maand slaagt burgemeester H.H. er in, de geagendeerde punten tegen een razend tempo af te haspelen: wij dwaalden alweer toen we dachten dat de alertheid en interpellatieijver der raadsleden zou stijgen met verkiezingen in zicht.

Punt 7: Aanduiding bestuurder Pidpa

De toelichtingsmap bij punt 7 was compleet leeg. Onze nr. 32 is dan maar zelf op speurtocht gegaan en heeft oud-schepen Hallemans kort aan de tand gevoeld. Voor de gemeenteraad heeft 32 het zo verwoord:

Bijna twee jaar lang, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, heeft het dus geduurd vooraleer onze wakkere politici opmerkten dat er iets niet in de haak zat met onze Pidpa-bestuurder. Al die tijd bleef het Schotense bestuurderszitje leeg bij Pidpa!

Voor de zoveelste maal moet ik hier herhalen dat de intercommunales een niet te onderschatten rol spelen op maatschappelijk, economisch, planologisch, ecologisch en nog menig ander gebied. Ik vind dat we dan ook van onze intercommunale bestuurders en afgevaardigden gerust een aktievere betrokkenheid mogen eisen bij de werking van, en controle op die intercommunales.

Trouwens, mocht ons gemeentebestuur de vigerende decreten naleven (b.v. het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid het artikel 53!) dan zouden onze intercommunale aangeduiden hier twee keer per jaar uitleg moeten komen geven over de werking van hun intercommunale en over hun eigen inbreng.
Gebeurt niet in Schoten!

Wat blijft is de algemene indruk dat het hier louter om partijpolitieke machtsspelletjes gaat, waarbij de docielste jaknikkers worden uitgestuurd om de riante zitpenningen op te rapen.
Tijd om het roer om te gooien.

 

De beurt aan Belhamel:

Punt 2: Begrotingswijziging Kerkfabriek

Geachte bijna-Collegae Raadsleden,
Wat ons in deze agendapunten tegensteekt is niet zozeer het obligate NO (nihil obstat), maar eerder de formulering: “Gelet op de gevoerde bespreking…”, want behalve in ‘mijnen tijd’ kwamen dergelijke begrotingen num- et nusquam op de lezenaar. We merkten ze alleen op doordat sommige schepenen en raadsleden naar buiten spurtten om belangenvermenging te voorkomen.

Ooit viel ik bijna van m’n preekstoel omdat toenmalig schepen Omar Dieltjens
–toch bekend staande als ‘gene koorknaap’-  zich AMDG (ad maiorem Dei gloriam) ontpopte tot een vurig behartiger van het kerkelijk belang. ‘t Was toen ik hem in de vastentijd uit de biecht verklapte dat enkele dure kasteelwijntjes voor ons tot miswijn werden geconsacreerd. Wie zonder zonde is, hij werpe de eerste steen, niwaar.
In de thans voorliggende begrotingswijziging van de goedheilige Man Job te Brecht zien we dat de buitengewone toelage voor gemeentewegen van 16.000 Euro (Art.25 buitengewone ontvangsten) vlekkeloos in de coffrefort belandt voor (buitengewone uitgave Art.56) Grote herstellingen aan of verbouwingen van de kerk. Weet iemand mij te vertellen of deze wonderbaarlijke transitie ook koosjer is?

Wellicht is onze Duo Schepen, Els Kwadraat, de aangewezen engel om te worden ontvangen door haar kwieke partijganger voor administratieve vereenvoudiging ter beeindiging dezer oubollige rim-ram uit ‘deezekes tijd’. Bedenk dat er kerkfabrieken zijn die zelfs behoren tot verschillende bisdommen en verschillende provincies, met alle administratieve rompslomp vandien.

Wij geloven niet dat veel decreten en besluiten van, zeg maar, Adolf Hitler de bevrijding hebben overleefd (van Mussolini weet ik het niet zo zeker), maar Napoleons Concordaat met de Heilige Stoel bleef als een heilig huisje overeind in de Oranje Bevrijding van 1815 en de Belgische Onlust van 1830. Straffer, straatnamen werden toen nota bene AA (ad aeternam) gegeven aan oorlogsmisdadigers als Lt-Generaal Belliard, de Slachter van Madrid (1808), getuige de etsen van Goya. Tijd dus voor een restauratie.
Laat ons komaf maken met alle nasleep dezer onzalige periode. Sic transit gloria mundi. Amen.

Punt 4: Begrotingsrekening politiezone Schoten

Heeft er al iemand mijner bijna-Collegae raadsleden voor zijne of hare niet onaardige zitpenning uitgerekend hoeveel er te besparen valt, zelfs in de gewone rekeningen, door samen te werken met Brasschaat?

Dat gaat van technische benodigdheden voor de refter, over de aanschaf van vakliteratuur, de omniumverzekering tegen vandalisme op spookborden, tot de brandverzekering of de verwarming van sporadisch gebruikte lokalen.

Tot stichting van het Vlaams Belang: Politieraadslid en Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde, ons welbekend, is al jarenlang de vurigste pleitbezorger van een nieuw centraal politiegebouw voor de zone HEKLA met 72.504 inwoners.

Uiteindelijk heeft zij de andere raadsleden kunnen overtuigen. Misschien baten haar kaars en mijn bril om ook over de Schotense fractie het licht te doen schijnen. Luister naar haar argumenten, die trouwens ook de mijne zijn, want als het in zo’n amalgaam van gemeentes lukt, dan zijn onze problemen écht wel klein bier! Hoe zouden wij daarentegen onze bevolking niet kunnen verwennen met al die vrijgekomen miljoenen.

Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen én vlott(e) alternatieven!


VRAAGSTAART NR. 32 UITGEBLUST ?

Eén luttel agendapunt slechts voor nr. 32???
Da's nog nooit gebeurd... Sorry mensen, maar onze medewerker had wel degelijk nog gepeperde commentaar klaar en wel op punt 8 i.v.m. de rioolbelasting die nu via de waterfactuur zal verrekend worden. Maar onze burgemeester heeft vriendelijk(!) gevraagd dit punt even te laten rusten wegens verschuiving naar de zitting van volgende maand. Zodoende... een erg slanke interventie.


DIRK SPEELT OP ZIJN POOT

Wie zich daarentegen niet goedschiks neerlegde bij dit uitstel voor punt 8 was Groen! boegbeeld Dirk Gadeyne.
Terecht lanceerde hij een lange tirade vol verwijten aan het adres van het schepencollege; college dat nota bene beloofd had om info en inspraak (o.a. via 'n ad hoc commissie) te verlenen bij dit heikele punt en... dat toch weer grotendeels 'vergeten' was zeker!

Groen! in de Schotense gemeenteraad

Laat je niet misleiden, beste bezoeker, door die SPA-rood en SPA-blauw op de flessen water.
SPA-Groen! geraakt maar niet in kannen en kruiken hier in Schoten.


OPDOFFER VOOR JACQUELINE VAN DEN BROEK

Dit nieuwste Vl.B.-raadslid had weet van overlastproblemen aan de speelput in de L. Weytensstraat, zij dacht aan opdoeken van die speelruimte om er evt. parking van te maken...

Zo'n eerste, wat aftastende interpellatiepoging was al meteen 'gefundenes Fressen' voor onze zelfverklaarde demokraten. De dame kreeg een striemende rij verwijten te verduren van schepen Vissers (eindelijk nog eens mogen scoren!) die met klem poneerde dat spelende kinderen recht hebben op kattekwaad. Alsook dat hij aan samenlevingsopbouw wil doen en niet aan afbraak. En met slechts 15 speelpleintjes in Schoten vond hij het niet verantwoord dit aantal nog in te krimpen.

Kers op de taart kwam van Groen!e doordrammer Erik de Swaef die het debat opentrok naar de multikul met een oproep tot verzet tegen partijen die uitsluiting propageren en goepen tegen mekaar opzetten...

Enfin, alles bij mekaar een serieus overdreven reactie op een wat onervaren aangepakte interpellatie.

We zouden zelfs durven zeggen "proficiat Jacqueline" gij probeert ten minste al eens een interpellatie, wat van de meeste van uw partijgenoten niet kan gezegd worden.

Alle begin is moeilijk, volgende maal meer succes: volhouden!


Wat houdt onze schepenen hier bezig?

schepen Peter Pauwels (rechts) ziet het kennelijk niet meer zitten

We kunnen het alleen maar gissen.

Schepen Ann Pycke schijnt duidelijk entoesiast over de tekst in haar handen! Misschien wel een voorstel om nu eindelijk een gezinsconsulent aan te stellen?

Schepen Nico Vissers daarentegen lijkt ons lichtjes te neer geslagen… omdat hij vandaag geen burgemeester mag spelen zoals gisteren op de kindergemeenteraad?

Schepen Els Empereur, ja , die zal natuurlijk driftig aan het pluizen zijn in de rest-bevoegdheden van haar collega P.P. … kwestie van die arme kerel nog wat verder uit te kleden?

En ten slotte onze schepen van personeelszaken Peter Pauwels. Deze brave borst zit zich duidelijk af te vragen wat voor zin het leven nog heeft... en wanneer zijn inhalige collega E.E. hem zijn laatste schaamlapje zal ontrukken.

 

Mispel -Mespilus germanica

November, de maand dat onze mispels eetrijp worden.
Mits correcte (schimmelvrije!) bewaring is de inhoud van deze vergeten vrucht nu een zachte brij geworden, een ware lekkernij om op te peuzelen.

Herinnert ons eraan dat we dringend de mooie politieke beloften van zes jaar terug nog eens onder de loep moeten nemen!

We kunnen het u nu reeds op een briefje geven: als platte vijgen, nog weker en zachter dan deze eetrijpe mispel, zullen de meeste Schotense partijen en politici uit dit onderzoek komen.

Kom en zie de volgende maanden op deze webstek wat u toen allemaal werd wijsgemaakt en wat daarvan in de praktijk werd omgezet.

Link naar deze beloftentrommel.