ZITTING 27 OKTOBER 2005

SAMENVATTING:

Vandaag hebben we 4 personen aan het woord gehoord vanuit de publieke tribune: een persoon die zijn beklag komt maken omdat de verhoging der vergoeding voor nachtelijke brandweerinterventies wordt teruggebracht van 50 naar 25%.

Nr. 32 met aanmerkingen op de intercommunales en op het overnamebod van Suez op Electrabel.

Vervolgens oud-minister Johan vande Lanotte die vindt dat Vlaamse gezinnen niet als melkkoe moeten dienen voor een Frans bedrijf.

En om te eindigen onze belhamel met commentaar op de lening ter prefinanciering van de politiekazerne en op de aankoop van periodieken voor de bibliotheek.

Na enkele opmerkingen en vragen over de nachtvergoedingen voor brandweerlui is het de beurt aan nr. 32:

Punt 3: Vaststelling mandaat volmachtdragers intercommunales

Vijf aanwezigheidslijsten, geachte heer voorzitter, schepenen en raadsleden, van bijeenkomsten van de raad van bestuur van Igean hebben we in de toelichtingsstukken overlopen en moesten telken male vaststellen dat onze schepen Empereur niet op post was: 5 maal verontschuldigd.

Ware het niet beter dit bestuursmandaat over te dragen op een schepen die momenteel iets minder belast is, Peter Pauwels b.v.?

En zeker niet onze ‘overbelaste muilezel' nog verder te beladen met taken en mandaten, zoals ook deze maand weer voorzien is onder punt 9 voor de sportregio Antwerpse Kempen.

Over naar C: Iveka.
Zweet, bloed en tranen (en uiteraard ook hopen euro's) heeft de opsplitsing in Gedis, Netmanagement en Indexis kort geleden gekost bij de liberalisering van de energiemarkt en thans wil men al opnieuw fuseren tot één unieke operator! Zogenaamd om meer duidelijkheid, transparantie en kostenefficiëntie te verkrijgen.

Fondsenbeheerder Knight Vinke Asset Management lijkt me dan ook groot gelijk te hebben toen deze begin dit jaar verklaarde dat de Belgische energieproductie veel te complex en ondoorzichtig is en financieel niet goed geleid wordt, waarbij ook de distributie-intercommunales een stevige veeg uit de pan kregen wegens hun stuntelig financieel beleid.

Al dat drukdoend geklungel mogen wij consumenten dus betalen via onze torenhoge energiefactuur. Wat zeg ik, factuur? Het lijkt verdraaid meer op een aanslagbiljet met niet minder dan 7 belastingsposten nog rijkelijk overgoten met een BTW-saus van 21% (zelfs nog eens bovenop de belastingsbedragen!)

Die makke en volgzame Vlaamse Honoré Gepluimd mag via zijn energiefactuur voort afdokken voor het financieel evenwicht in de sociale zekerheid, het op peil houden der gemeentelijke inkomsten, voor het gebruik van zijn eigen(!) openbaar domein door het elektriciteitsnet en voor nog een waslijst andere spitsvondigheden.

Voor wanneer is die klaar en duidelijke, overzichtelijke en vergelijkbare energiefactuur?? En, allo SPA, voor wanneer nu eindelijk acties tegen die geniepige “pestbelastingen, die de samenleving verzuren” waar uw vorige voorzitter Robert Stevaert zo graag komaf mee wou maken?

Werk aan de winkel voor onze afgevaardigden op de vergaderingen!

Elia = vandalen

Denk vooral niet dat het alleen de braaf betalende Vlamingen zijn die door de elektriciteitsproducenten en netbeheerders worden belazerd en belaagd… ook onze bomen weten er van mee te spreken.

 

Punt 6: Overnamebod van Suez op aandelen Electrabel

Hier één enkel vraagje voor ons college: hoe komt het dat in de toelichtingsbundel voor de raadsleden enkel positieve adviezen te vinden waren? Dit terwijl er de laatste maanden heel wat negatieve adviezen circuleerden: b.v. van het negatief advies van de VVSG heb ik niets teruggevonden in de stukken; evenmin de duidelijke waarschuwing van onze federale ex-topminister Vande Lanotte en de dringende aanbeveling van Knight Vinke om in het belang van de aandeelhouders Suez en Electrabel duidelijk gescheiden te houden, was ook al het vermelden niet waard.

Via minister Keulen en IKA sluit ons bestuur zich dus aan bij de aanbevelingen van UBS, J P Morgan, Goldman Sachs International… en weten we meteen wie er hier eens te meer de touwtjes in handen heeft.

Als we met gehaaide geldwolven zaken doen zullen wij arme dutskes van een gemeente financieel de duimen moeten leggen.

Komt daar nog bij dat de regels van het financiële en handelsrecht vaak haaks staan op die van het administratieve recht. De enen werken met snelle procedures en geheimhouding terwijl de gemeenten met motiveringsplicht en openbaarheid van bestuur opgescheept zitten.

Bijkomend bedenkelijk feit is de peperdure propagandaslag die Suez de laatste weken voert in onze media. Deze holding wil duidelijk af van haar kwalijke reputatie noodlijdend te zijn (houdt alleen het hoofd boven water dank zij de rijkelijke dividenden die toestromen via de 50% participatie in Electrabel).

Oud-minister Vande Lanotte heeft dit onlangs nog zeer scherp geformuleerd. Ik laat het u even horen:

En weldra klinkt door de luidsprekers van de raadzaal de stem van Johan vande Lanotte!

(Burgemeester H.H. die alras doorheeft dat zijn onafhankelijke kadees hier alweer gaan scoren, zal nog trachten de uitzending stil te leggen maar, merkend dat de nieuwsgierigheid van zijn raadsleden te zeer geprikkeld is, staakt hij zijn obstructiepoging.)

“…Welja, het is toch duidelijk, we leven in een situatie waar er weinig concurrentie is en waar de elektriciteitsprijzen voor de gezinnen zeer ondoorzichtelijk zijn. We zijn er vast van overtuigd dat b.v. Electrabel massa's geld dat ze gewonnen heeft doorsluist naar Suez, naar Frankrijk. Ik zie niet in waarom de Vlaamse gezinnen of de Belgische gezinnen moeten dienen als melkkoe voor een Frans bedrijf…”

Mocht echt niet ontbreken deze verklaring van een belegen marxist (voor die éne keer dat we het roerend eens zijn met deze rooie ‘rac'ker!).

Genoeg gespeeld, nu is het de beurt aan Belhamel Albert Leenaerts:

Punt 5: Lening – prefinanciering politiekazerne

Na de vaudeville van een ‘geheime' openbare zitting (errare secretarum est) waarin de politiekazerne achter gesloten deuren werd toegelicht, komt stilaan de financiële aap uit de mouw:

aankoop gronden: 652.000 Euro, verwachte toelage 0,00 Euro, aandeel politiezone 0,00 Euro

ereloon opmaak ontwerp: 165.163,00 Euro, verwachte toelage 0,00 Euro, aandeel politiezone 0,00 Euro

samen goed voor ‘n prefinanciering van max. 930.163 Euro, verwachte toelage 0,00 Euro enz.

en daarvoor hebben we nog altijd gene meter gebouw, geen parking (herinner u dat die oorspronkelijk volledig ondergronds moest komen omdat dit minder storend was), en evenmin verkeersstructurele maatregelen in dat deel der Paalstraat waar er nu reeds een overbelasting is door de aanwezige scholen, doe-het-zelvers, grootwarenhuizen, het parochiecomplex, nieuwe appartementsblokken, bushaltes enzovoort.

Probeer daar tijdens de spitsuren met uwe politiecombi maar eens tussendoor te laveren. We zwijgen vooralsnog over de geluidsoverlast en de lichtvervuiling 's nachts, maar blijven het een geldverspillende oplossing vinden. Dus: stop dit ontwerpvoorstel definitief, en laat deze in financieel drijfzand geheide betonnen politiebunker (nu al op 4.222.636 Euro geraamd) aan ons voorbijgaan.

Ook spijtig dat wij in de vorige ‘geheime' openbare zitting niet mochten meelachen met protserige volzinnen als (ik citeer): “Strategisch lijkt het aangewezen om bij het bouwen in verstedelijkt gebied de aandacht toe te spitsen op de leegte die we wensen aan te houden.” Zéker in de gemeentekas (horen wij de smalende kiezer al knarsetanden).

Kijk ‘s naar dat ontwerp: hoeveel “groene oase” wordt er hier niet ‘versmost' aan lokalen die we mét Brasschaat veel rendabeler konden inplanten! Bovendien, en niet minder belangrijk : dan zat onze politie nu al onderdak en moesten we alwéér geen 121.788,92 Euro uitgeven aan alwéér nieuwe bureaucontainers voor onze financiële, bevolkings- en sociale dienst, en bleef er tegelijk een parking over voor onze bibliotheek.

Om al deze redenen vragen wij de geachte dames en heren bijna collegae-raadsleden om dit ‘Huiswerk' nog eens over te doen; zoniet raden wij ze sterk aan om als bijpassend kunstwerk “De Struikrover” in overweging te nemen, als monument voor: Hij schudde zijn volk uit.

Punt 7: Hernieuwing abonnementen periodieken

Van “de leegte” der gemeentekas naar de leegte der hoofden.

Er staat (ik citeer) ” De openbare bibliotheek is jaarlijks geabonneerd op diverse “periodieken”. “Periodieken” tussen aanhalingstekens. Wij zouden graag “diverse” eens tussen aanhalingstekens plaatsen; want sedert mijn tussenkomsten vorige eeuw is in deze Boekerij de tijd blijven stille staan wat betreft Vlaamse periodieken.

In een ellenlange lijst met o.a. Der Spiegel , Le Vif / l' Express, Kerk en Leven, Kunchab Magazine… vinden we zowaar al Uit-Magazine terug, en wie is toch die ene lezer waarvoor al jaren La Libre Belgique wordt aangekocht?

Humo, Knack en Trends, akkoord, maar waar blijven 't Pallieterke, Tertio en Journaal?

De nieuwelingen De Brakke Hond, Design Journal en Viva Espana geven we ‘n kans, maar waarom werd ‘Mens en Vogel' opgezegd? Toch niet om de jagers en vogelvangers te plezieren?

Maar, ik herhaal, waar blijven diverse Vlaamse periodieken als Doorbraak, TeKoS, Omtrent, Secessie, Neerlandia, Onze Week, Gorik, De Zes, Ons nieuw Kanton…?

En dan hebben we het nog niet over Peper en Zout, Storm, VOS, Berkenkruis, Revolte of Identiteit, laat staan Splits.be

Hallo Vlamingen, wakker worden! Met een Vlaamsgezinde Cultuurschepen en een NV-A boegbeeld in het College, met het Vlaams Belang als sterke zweep aan de zijlijn, kan het toch maar een akkefietje zijn om dit varkentje proper te wassen !?

Of zitten jullie nog steeds te wachten op de komst van deze Belhamel?


COLLECTE om financiële toestand van de gemeente te verbeteren? Neen, onze secretaris gaat hier niet rond met de collectebus om geld in te zamelen ter leniging van de financiële noden van onze gemeente, maar haalt gewoon de stembriefjes op van de geheime stemming (onder punt 9) die schepen Els Empereur zal aanduiden als stemgerechtigde vertegenwoordiger in het beheerscomité van Sportregio Antwerpse Kempen. (Alweer ter vervanging van Peter Pauwels!)

DOSSIER ‘UNIEKE OPERATOR’ (punt 3: vergaderingen intercommunales)

De dure opsplitsing in Gedis, Netmanagement en Indexis (bij de liberalisering) is nauwelijks verteerd of daar worden die drie opnieuw samengevoegd! Onze Schotense afgevaardigden krijgen dit dus op hun boterham tijdens de komende algemene vergaderingen van IVEKA en IGAO.

In dit verband stelde V.B.-raadslid Jos Meeus vragen over de onafhankelijkheid van de ‘unieke operator’ in het licht van het lopende overnamebod van Suez. “En waar blijft de gemeentelijke autonomie?”

Antwoord komt van SPA-raadslid Kurt Vermeiren:

Inzake netbeheer zou de ‘unieke operator’ juist leiden tot grotere autonomie van de gemeenten. Ook de strategische keuzes zullen hoofdzakelijk onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komen.

En Kurt ziet voorts vooral betere diensverlening naar gemeenten en verbruikers toe.

Het overnamebod van Suez zou hiermede niets te maken hebben, de definitieve besluitvorming dient enkel uitgesteld tot na de periode van het bod.

(Tussen twee haakjes: onze Schotense marxisten blijven vriend en vijand verbazen met zich zo vlot en meegaand te bewegen in dit kapitalistisch-globaliserend wereldje van dividenden, beleggingsadviezen en holdingstrategieën!)


“GAAT MIJN WIJSHEID TE BOVEN!” (burg.H.H. over ditzelfde standpunt van Vl.B.)

Ja, ook onze burgervader kreeg het op zijn heupen van die V.B.-twijfels rond de ‘unieke operator’. Ongehoord, vond hij, niet akkoord gaan met een maatregel die voordelig is voor de bevolking!

Met “hallo, secretaris, noteert u dit standpunt a.u.b. in het verslag” - wendde H.H. zich bruusk tot zijn secretaris die juist in gesprek was met schepen Adriaensen -  “zodat iedereen duidelijk kennis kan nemen van dit V.B.-standpunt.”

O,o, edelachtbare, loopt gij niet een beetje te hard van stapel met het onderuithalen van het Belang? Moet er hier enkele jaren terug niet met evenveel entoesiasme gestemd zijn voor de …opsplitsing? (was één van de voorwaarden in het liberaliseringdossier). En waarschijnlijk ook met de verklaring “dat het goed is voor de mensen”.
Helemaal niet zo verwonderlijk dat iemand twijfels heeft bij deze verwarrende gang van zaken.


SUEZ

Ter gelegenheid van punt 5 (lening aan politiezone Schoten) krijgen de onafhankelijken in de tribune nog vlug een veeg uit de pan van de burgemeester (“alles o.k. behalve voor de mensen die onze politie liever uit Brasschaat zien komen”) en zo belanden we dan bij 6: Overnamebod van Suez op aandelen Electrabel.

Groen! steunt de verkoop van onze Electrabel-aandelen maar… is niet gelukkig met het pakket Suez-aandelen dat we naast de dikke 4 miljoen Euro cash binnenhalen met die transactie.

Suez als belegging vinden ze risicovol, strijdig met de principes van het ethisch beleggen, gevaarlijk voor de gemeentelijke autonomie en niet behorend tot de taak van een gemeentebestuur om de belangen van een privé-onderneming veilig te stellen.

Raadslid Meelberghs sluit zijn betoog af met een oproep om zo snel mogelijk de verkregen Suez-aandelen van de hand te doen. (Wat alweer leidt tot een vermaning vanwege de SPA-raadslid Vermeiren, die waarschuwt voor gevoelig verlies ten nadele van de gemeentekas, als meerdere gemeenten zo’n standpunt zouden innemen en bij gevolg de koers naar beneden zouden drukken.)

Het Vlaams Belang spreekt zich bij monde van Jos Meeus uit tegen de verkoop. Hij vindt het onverantwoord dat de belangrijke beslissingen inzake investeringen, tewerkstelling en prijsvorming nu compleet in Parijs zullen genomen worden.

In zijn antwoord valt onze burgemeester zijn socialistische beleggingsadviseur af, door te stellen dat aan de intercommunale IKA wel degelijk de opdracht zal gegeven worden om de Suez-aandelen zo vlug mogelijk te verkopen.

Om af te sluiten nog een klein incidentje met het Belang. Als onze burgervader verneemt dat het V.B. zich zal onthouden windt hij zich alweer op (slecht voor uwen bloeddruk, Harrie): “Zo een beetje een gewoonte aan het worden, hee, met die onthoudingen. Dan hoeft ge geen duidelijk standpunt in te nemen en kunt ge later alle richtingen uit”.


’T PALLIETERKE IN DE BIB ?

Het Vlaams Belang had de oortjes goed open gehouden voor Belhamels spreekbeurt en vroeg bij monde van raadslid Peleman onder punt 7 (hernieuwing abonnementen periodieken) meteen de stemming over de uiteindelijke opname van het weekblad ’t Pallieterke in de bib-rekken: “het was een monument in de naoorlogse Vlaamse beweging en momenteel een verdediger van onze Vlaamse identiteit.”

Raadslid Meelberghs (Groen!) replikeerde onmiddellijk: “onmogelijk, het aanduiden van periodieken voor de bib is immers geen bevoegdheid van deze raad”.

Ook cultuurschepen Pycke (CD&V) bevestigde dat het toevoegen van titels aan de lijst van periodieken een uitsluitende bevoegdheid is van de bibliothecaris. In de bib zou een bus staan waarin de burger dienaangaande wel suggesties en voorstellen kan doen.

We zijn benieuwd.


INVASIEVE EXOTEN DE PAS AFSNIJDEN

Met het provinciebestuur zal ons gemeentebestuur een overeenkomst sluiten om ‘grote waternavel’, ‘parelvederkruid’ en ‘waterteunisbloem’ te bestrijden.

Schepen Van den Bogaert (SPA) voegde eraan toe dat de plaatselijke plantenhandelaars zullen verzocht worden deze uitheemse soorten niet meer te koop aan te bieden.


Oktober = kastanjetijd! Lekker gepofte kastanjes smikkelen, maar… wie haalt er hier in de Schotense politiek dikwijls de kastanjes uit het vuur??

Eén voorbeeldje maar: Villa Ullens