ZITTING 26 MEI 2005

SAMENVATTING.

Onze nr. 32 heeft vragen over de crematie van stoffelijke resten afkomstig van ontbeenderings-operaties op de kerkhoven.
Zoals het vaker gebeurt met lastige vragen uit het publiek wordt er doodleuk niet geantwoord.

Als tweede punt vraagt onze medewerker het perceel met Villa Ullens in gemeentelijke eigendom te behouden. In plaats van te verkopen (om er de politiebuilding aan de gasketel mee te financieren) stelt hij voor nog eens na te denken over de betere én goedkopere oplossing van de 2-GPZ met Brasschaat.

In zijn antwoord verdedigt burgemeester H.H. het collegestandpunt terzake.

Het is behoorlijk warm vanavond. Gelukkig heeft de dienstdoende bode voor een adekwate verluchting gezorgd zonder al te veel verkeerslawaai of uitlaatgassen. Na een korte opname van de afwezigheden en de verontschuldigingen mag onze nr. 32 starten met z’n spreekrecht.

Punt 4: VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGERS

a) vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen, algemene vergadering van 16 juni 2005.
Agendapunt 2: goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 16/12/2004.

Tot mijn grote ontzetting, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, lees ik daar onder hoofdstuk 3 punt 2 (financiële strategie) dat bij ontruiming van de perken van de begraafplaatsen van de aangesloten gemeenten, de crematie van de stoffelijke resten tegen kostprijs wordt uitgevoerd.

U zult toch ook weten, geachte vergadering, dat mensen die uitgesproken kiezen voor begraving, dit in vele gevallen doen omdat zij tegen crematie gekant zijn, zij het om religieuze, persoonlijke of andere redenen. Deze mensen worden dus niet alleen bedreigd door dubieuze ontbeenderingspraktijken maar ook nog door een ultieme holocaust (holocaust hier gebruikt in zijn oorspronkelijke en juiste betekenis) een holocaust die ze net door hun keuze voor begraving hadden willen vermijden.

Ik heb dienaangaande dan ook enkele vragen voor raadslid Kurt Vermeiren, die als gemeentelijk vertegenwoordiger op de bewuste vergadering aanwezig was of voor raadslid Robert Imler, lid van de raad van bestuur van het IVCA ( Intercommunale Vereniging Crematoriumbeheer Antwerpen ) maar ik zie dat dit raadslid nog afwezig is… ( “verontschuldigd!” wordt er corrigerend vanuit de raad geroepen)

Eerste vraag dus:

•  zijn er tijdens de bespreking van dit punt echt geen opmerkingen geformuleerd tegen deze mijns inziens wel erg omstreden manier van lijkenmanipulatie en waarom werd er desgevallend geen gehoor gegeven aan deze opmerkingen?

Tweede vraag:

•  Gebeurt de crematie van stoffelijke resten afkomstig van de ontruiming van begrafenisperken in dezelfde crematieovens die voor de individuele crematies worden gebezigd of zijn hiervoor speciale (grotere) ovens in gebruik?

Uiteraard ook een vraag voor ons college:

•  heeft ons Schotense college plannen om het al erg onmenselijke industriële dumpen van stoffelijke resten in een knekelput weldra te vervangen door deze, zomogelijk nog brutalere, verbranding van stoffelijke resten?

Nog een geluk dat onze medewerker de vermaningen van zijn heer provinciegouverneur wel degelijk ter harte neemt en dus geen uitgebreide vragensalvo's meer afvuurt op de verkozenen des volks. Anders had de vergadering ook nog kennis kunnen nemen van tal van andere vragen waar ons ‘raadslid 32' mee worstelt: o.m. over de voorwaarden waaraan het transport van deze menselijke resten moet voldoen (kan toch geen ‘vilbeluik'-transport zijn) of over de minimumeisen en maatregelen waarmee de nodige eerbied en waardigheid kan gewaarborgd worden bij de behandeling en verbranding van grote hoeveelheden menselijke resten uit ontbeenderingsoperaties. En wat er dient te gebeuren met gevonden grafgiften, sieraden, gouden tanden enz., mee het vuur in of begraven bij de asse?

Enfin, veel en uitgebreide vragen of slechts enkele concrete vragen, de antwoorden worden er echt niet beter op. Zoals we verder zullen zien was het ditmaal alweer complete zwijgzaamheid rond de intercommunalevragen.

Punt 17: VERKOOP VILLA ULLENS

Hier kunnen we kort zijn: de noodzaak om dit parkje met villa Ullens van de hand te doen ontgaat me volledig. Mijns inziens is het de bedoeling met deze verkoop het gat in de begroting dicht te rijden, ten einde ook volgend jaar, jaar van gemeenteraadsverkiezingen, triomfantelijk te kunnen uitpakken met een sluitende begroting zonder bijkomende belastingen.

Bedenk wel, geacht college, deze ingreep kan maar éénmaal soelaas brengen, beter ware het te sleutelen aan dwaze uitgaven zoals b.v. een overbodig en peperduur politiegebouw terwijl een 2GPZ met Brasschaat een betere én goedkopere oplossing biedt. (Geen onderwerp voor nog eens een gezellig weekendje St-Idesbald??)

Daarenboven heeft onze gemeente echt niet teveel openbaar groen in het centrum van de gemeente.

Overigens is ons bestuur wel erg gulzig: het wenst de volledige oppervlakte tegen de prijs van bouwgrond te verkopen terwijl het perceel door datzelfde bestuur nog snel bezwaard wordt met een hele waslijst erfdienstbaarheden en andere restricties. (o.m. ook de verplichting voor de kandidaat-kopers om samen met de bieding een uitgewerkt projectvoorstel in te dienen)

‘k Zou zo zeggen sukses d'r mee, want een eventuele oproep tot behoud binnen het gemeentelijke patrimonium zou toch in dovemansoren vallen, ik ken mijn politieke Pappenheimers hier zo stilaan wel.

Antwoord van burgemeester H.H. : We weten dat spreker een speciale interesse heeft voor kerkhoven en wat de villaverkoop betreft zal hij toch de begroting wat beter moeten leren lezen. Straks zullen we antwoorden.

5 minuten later in openbare zitting bij het agendapunt met o.m. crematoriumbeheer en de vragen rond crematie:

Burgemeester H.H . : En dan komen we aan punt 4. Daar waren enkele vragen uit het publiek, ik weet niet of Kurt daar gaat op antwoorden… (bedoeld is Kurt Vermeiren SPA, zie onderstaande foto)

Raadslid Kurt Vermeiren : neen !

Burgemeester H.H. : dat antwoord is vrij duidelijk.

KURT vERMEIREN LAPT HET REGLEMENT AAN ZIJN LAARS

En daarmee is de kous af! Diezelfde burgervader, die met het reglement in de hand onafhankelijke spreekrechtbeoefenaars tot de orde roept als ze eens een paar sekonden te lang spreken, komt er niet toe dit raadslid eraan te herinneren dat volgens datzelfde reglement niet alleen schepenen maar ook raadsleden verplicht zijn te antwoorden op vragen uit het publiek.

Overigens geeft onze burgemeester het slechte voorbeeld door te doen alsof hij de derde vraag, gericht tot het college, niet heeft gehoord. Ook hier zullen we dus zelf op speurtocht moeten trekken!

Wie zou hopen dat in deze gevoelige kwestie een humanistisch, katholiek of nationalistisch raadslid onze vragensteller zou steunen en mee een antwoord vragen, die komt bedrogen uit. Stilzwijgend leggen ze zich allemaal neer bij deze (niet reglementaire!) gang van zaken.

Wat villa Ullens betreft is onze burgervader wel bereid uitvoerig te antwoorden, want hij ziet hier de kans schoon om onze nr. 32 nog eens flink de mantel uit te vegen. Uiteraard wordt er gewacht op de behandeling van punt 17 in openbare zitting, anders zou die snoodaard wel eens repliek durven geven.

Burgemeester H.H. aan het woord bij punt 17:

Eerstens heeft de verkoop van villa Ullens absoluut niks te maken met het laten kloppen van de begroting van volgend jaar, het zit in de begroting van dit jaar.

Ten tweede is het absoluut zo dat wij de bouwgronden niet volledig willen laten bebouwen, wat volgens de gewestplannen best mogelijk zou zijn. We zouden dan de Jozef Hendrickxstraat en de Churchilllaan kunnen doortrekken, zodat eigenlijk van dit perceel niets meer zou overblijven.

Het is juist de bedoeling van de gemeente om dit perceel in zekere mate te blijven bewaren, maar toch voor de koper voldoende mogelijkheden te voorzien tot uitbreiding achteraan op het grasperk zodat het gebouw optimaal kan ingericht worden, aangepast aan de nieuwe bestemming.

Daarom is het ook zo dat niet alleen de prijs van belang is, want u zult zien dat bij de gunningscriteria de prijs slechts voor 50% een rol speelt.

Ook het argument van verlies van gemeentelijke eigendom door deze verkoop houdt geen steek want we verwerven daarmee nieuwe gronden aan de gasketel die in eigendom van de gemeente komen.

Bedankt, edelachtbare, voor het uitvoerige antwoord. We nemen er akte van dat de te verwachten 800.000 euro minimumopbrengst niet dient om de begroting van volgend jaar te doen kloppen, maar wel die van dit jaar. Uiteraard is onze partij ten zeerste verheugd met de vrijwaring van gebouwen en bomenbestand op dit perceel: die excentrieke Einzelgänger Albert Leenaerts heeft uiteindelijk alweer gelijk gekregen met zijn (destijds door de volledige gemeenteraad bespotte!) acties tegen de sloop van dit pittoreske hoekje Schoten.


STRAFFEN TOEBAK !

Inderdaad, haast ongelofelijk hoe die politieke gladjanussen zo vlot kazak kunnen draaien.

Waar is de tijd dat de hele gemeenteraad pal achter de plannen stond voor een politiebuilding op de hoek van de Kasteeldreef in het parkje van Villa Ullens?

Alleen raadslid Albert Leenaerts ijverde toen voor het behoud van het gebouw en het bomenbestand en bracht een deskundige repliek op de uitlatingen van het college die het hele geval afschilderde als waardeloos en versleten. Hij werd toen uitgelachen als “onze cavalier seul” en als “de man met de merkwaardige denkpistes”.

“Het kan verkeren” zei Bredero en inderdaad vandaag zagen we diezelfde spotters vertederd spreken over dit ‘landschappelijk waardevol parkje' en over de dringende noodzaak tot ‘behoud en renovatie van villa en koetshuis'.

Zelfs Groen! eiste zonder blikken of blozen nog adviezen van GECORO, ERFGOEDRAAD en RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING voor zulk een waardevol perceel…

Een dikke proficiat voor onze onversaagde doorzetter Albert!


ALWEER VERGETEN…

Bij de bespreking van ‘verslag vorige zitting' (punt 1) vroeg Dirk Gadeyne (Groen!) naar de lijst van stratenplanborden die hem beloofd was door schepen Gerd Adriaensen…

“Het is me ontgaan” aldus de schepen.

Gerd, jongen toch, tijdens de voorlaatste zitting kwam er ook al een vergetelheid ter sprake (daar met die commissie zonder voorzitter), het begint op te vallen dat jouw geheugen niet meer je dàt is!


RODDELS.

Reeds geruime tijd zien of horen we in de gemeenteraad niets meer van CD&V-raadslid Luc van Gastel. Hij wordt vandaag nu ook door een partijgenote vervangen als afgevaardigde in het beheerscomité van de interlokale vereniging Brasschaat-Schoten. (punt 5)

Rond het privé leven van dit raadslid worden al maanden lang smeuïge details rondverteld.

Daarom hier nog even het standpunt van onze partij terzake: politieke tegenstrevers worden met politieke argumenten aangepakt en niet met roddels en verdachtmakingen uit de privé sfeer.

Ook toen onze vorige burgemeester Tony Sebrechts het slachtoffer werd van zo'n erg laakbare roddelcampagne heeft Albert Leenaerts erop gehamerd dat onze onafhankelijke partij weigert mee te doen aan dergelijke moddersmijterij.


KOUDE DOUCHE VOOR GROEN!E DIRK.

Deze vlijtige geitenwollensokkendrager had vorige maand nog tevreden de loftrompet gestoken over onze collegeleden omdat ze eindelijk spontaan opteerden voor de aanschaf van een wagen met Euro4-norm.

Vandaag echter (onder punt 10: aankoop dienstvoertuig) valt ons college terug op de voor het milieu minder gunstige Euro3-norm. Te vroeg victorie gekraaid dus.

“We gaan terug naar af” meldt een zwaar ontgoochelde Dirk Gadeyne en na een goed gedocumenteerde tussenkomst stelt hij prompt voor het Euro3-zinnetje te vervangen door: - moet voldoen aan de verplichte Euro4-norm - “Is dat nu echt onoverkomelijk om dit éne zinnetje in dat bestek aan te passen??” eraan toevoegend.

Ons college zit duidelijk verveeld met deze vlammende tussenkomst en beslist uiteindelijk dit punt uit te stellen voor nader onderzoek en overleg.