ZITTING 24 FEBRUARI 2005

De belangstelling vanwege de verkozenen des volks is maar aan de magere kant vandaag: 6 raadsleden en één schepen verschijnen niet aan de startlijn…
Wel op post zijn twee sprekers van de onafhankelijken. Onze nr. 32 start met

punt 10: AKTENAME BESLUITEN

a) Meerwerk Saneringsproject oude Stortplaats

In het stortlichaam boren, geachte voorzitter, college- en raadsleden, met de holle of volle avegaar valt fameus tegen. Er moeten dus zware machines aanrukken om de vereiste boringen tot een goed einde te brengen. Geen verrassing mijns inziens voor een stortsite waar jarenlang een totale willekeur heeft geheerst en zelfs stiekem chemisch en ander industrieel afval werd gedumpt.

Noteer, geachte vergadering, een eerste onverwachte meerkost van 1.927 euro en 15 cent + BTW. Alvast een veeg teken bij de start van een operatie die, althans volgens onze burgervader, de gemeente geld gaat opbrengen.

Onze partij heeft hier bij herhaling gewaarschuwd voor de torenhoge kosten die het bouwrijp maken van onze stortplaats met zich zal meebrengen en heeft steeds aangedrongen op de uitvoering van de “STORT 'N BOS”- beloften.

Denk toch eens terug, geachte vergadering, aan de fameuze straatnaambordenaffaire van zo'n 10 jaar geleden: ook daar werden deze raad mooie winsten voorgespiegeld, maar eilaas, ondanks warme aanbevelingsbrieven aan onze middenstanders – ondertekend door de toenmalige burgemeester! – werd het één groot fiasco en de gemeente zat met de gebakken peren, kon opdraaien voor de onverwachte kosten.

Zo zijn we nu ook bezig: deze raad is maar net (30-9-04) met mooie beloften over de streep getrokken of vandaag duiken de eerste onverwachte kosten al op.

Er is dus maar één goeie oplossing voor de stortterreinen, geachte raadsleden, en die ligt in de lijn van de vroegere beloften: zand erover en bos erop!

Milieuschepen Van den Bogaert zit gewrongen met die inmiddels ingeslikte verkiezingsbelofte van haar socialistische partij (geen bedrijventerrein op het stort!) en beantwoordt de opmerkingen van onze medewerker dan ook zonder veel overtuiging met dit korte zinnetje: “Men had gedacht dat alle boringen manueel zouden kunnen gebeuren.”

b) Forward Fixing Leningen

Bij de ‘Aktename Besluiten' komt het wel eens meer voor dat ons college leningen omzet met gebruikmaking van speciale technieken. Zo werd tijdens de zitting van 25 november 2004 een informaticaplan-lening omgezet met gebruikmaking van de ECIA-techniek (Euribor Capped In Arrears).

Vandaag wordt er gejongleerd met leningen ter waarde van meer dan 6 miljoen euro, ditmaal echter niet met ‘ECIA' maar met ‘Forward Fixing'. Technieken genoeg blijkbaar en allemaal tot profijt van de gemeentekas mag ik hopen…(?)

Dolgraag zou ik eens willen weten hoeveel raadsleden, die straks dit punt weer met een kort ja-knikje gaan goedkeuren, op de hoogte zijn van deze financiële spitstechnologie. En of er niet meer verloren gaat aan supplementaire dossierkosten en eventuele commissielonen dan dat de gemeente er zelf profijt uit haalt.

Nr. 32 heeft geblunderd met zijn uitlating dat de raadsleden dit collegebesluit straks gaan goedkeuren (het betreft hier inderdaad slechts een aktename). Onze burgemeester laat deze kans niet onbenut om onze spreker te kapittelen.

Verder vernemen we dat deze ‘Forward Fixing'- operatie de gemeente 10.000 euro zuivere winst zal opleveren. “En daar zijn geen kosten op” voegt uw burgervader daar nog plechtig aan toe.

Dat is dan compleet nieuw voor ons: we wisten niet dat er bankinstellingen bestaan die gratis werken. (We hebben deze ongeloofwaardige uitspraak achteraf niet teruggevonden in de officiële verslagen!)

Punt 19: ONKRUIDREDUCTIE door Selectspraymethode

Eerst enkele praktische opmerkingen betreffende bestek en inschrijvingsbiljet.
Ik stel voor de referentiefoto's die de klasse van (on)kruidbegroeiing hier moeten illustreren opnieuw te ordenen en overzichtelijk te ondertitelen.

In de info voor het lastenboek staan deze verduidelijkende foto's wel correct opgesteld, laat ons ze dan ook zo in het bestek plaatsen i.p.v. de onoverzichtelijke warboel nu die aanleiding kan geven tot discussies achteraf.

Het is al erg genoeg dat we ons voort belachelijk blijven maken met koppig vast te houden aan achterhaalde termen als E.E.G. en Europese gemeenschappen (blz. 19 en 20). Laat ons dan toch minstens de technische informatie die we aan belangstellende firma's presenteren correct en duidelijk opnemen in het bestek.

Over naar onze Roundup. Waarom mag er uitsluitend Roundup Ultra gebruikt worden? Waarom, als er dan toch voor chemische bestrijding wordt gekozen, geen goedkopere ‘generische' Glyfosat-producten??

Verder is onze nr. 32 niet geraakt want hij werd deskundig afgeblokt door zijn burgervader die meedeelde dat de toegestane tijd verstreken was. De paar zinnetjes met 'n opsomming van de rampspoedige werking van Roundup op onze gezondheid, het gemeentelijk bomenbestand en ons aquatisch ecosysteem die konden er echt niet meer bij.

Schepen Monik van den Bogaert kon tijdens de openbare zitting dan ook kort en bondig blijven met haar antwoord. Zij verklaarde geen weet te hebben van goedkopere ‘generische' Glyfosat-producten.

Van dat rommelboeltje met de referentiefoto's voor de klassen van kruidgroei wordt met geen woord gerept. Een klaar en duidelijk bestek is dus duidelijk geen prioriteit voor onze raadsleden. (Ofwel hebben ze eens te meer de stukken die ze goedkeuren gewoon niet nagekeken)

Volgende spreker Albert Leenaerts krijgt al direct enkele lachers op zijn hand met een dankwoordje aan de burgemeester voor het veiligstellen van zijn volle vijf minuten spreektijd. Onze belhamel behandelt

Punt 15: RUP OMGEVING E10-PLAS

In de visie op de beleidsintenties zouden wij graag 2 punten opgenomen zien, desnoods als facultatieve variant:

1. de doorsteek van de vaart naar de E10-Plas, waardoor de mogelijkheid openblijft om alsnog een jachthaven in te richten.

2. het reservegebied lokale bedrijvigheid laten aansluiten op de E10-Plas voor ev. milieuvriendelijke watergebonden aan- en afvoer.

Als ge ziet dat er alleen al bij de ingebruikname van het Deurganckdok 6.000.000 nieuwe containers op ons afkomen - en dan spreken we nog niet over het Saeftingedok - dan staat ons zowel op de Noord-Zuid als op de Oost-West as een verkeersinfarct te wachten.

Hoe gaan ze dat oplossen? Met een Grote Ring, IJzeren Rijn, de verbreding van het Albertkanaal? Ik vrees dat Karel Blankaert gelijk gaat krijgen: dat het Duwvaartkanaal de enige rationele oplossing zou geweest zijn voor onze bedreigde nachtrust, en baas Valkeniers zal ons niet tegenspreken.

Burgemeester H.H. deelt droogjes mee dat hij dit standpunt aan “Red de Voorkempen” zal meedelen. Na de zitting vraagt onze Albert aan zijn huiswaarts kerende burgervader deze overbriefing wel in de juiste context te willen doen.

Bijkomende Dagorde : Punt 1: Art. 86 politiereglement.

(Art. 86 stelt dat iedereen die de openbare weg heeft bevuild verplicht is deze onverwijld te reinigen.) Interpellant Jos Meeus (Vl.B.) krijgt een pluim van onze belhamel Albert, omdat hij deze ‘gelegenheid’ aangrijpt om de splitsingsperikelen rond B-H-V even ter sprake te brengen.

Het geloof zonder de werken blijft dode letter. Dat heeft de Belhamel al jaren geleden aangeklaagd bij dit artikel en bij de borgstelling door aannemers van werken.

Blijkbaar moest dit punt onverwijld op de agenda komen naar aanleiding van B-H-V. Goed zo. Wij bedanken het College dan ook onverwijld omdat ze onverwijld 50€ hebben vrijgemaakt als steun voor de nationale meeting.

Wij hebben bovendien aan onze 1ste Schepen - net zoals in Vilvoorde - een spandoek overhandigd voor aan het gemeentehuis, en verzoeken alle raadsleden en schepenen om met sjerp deel te nemen aan de meeting van maart te Overijse (ingericht door de VVB onder de auspiciën van het OVV in samenwerking met het HaViKo).

We vragen tevens om naar aanleiding van 175 jaar separatisme geen feestelijkheden in te richten tenzij B-H-V en het Gerechtelijk Arrondissement onverwijld en zonder prijs worden gesplitst. Dus opruimen die vervuiling (zie art. 86), onverwijld.


HARRIE, DE WERKER

Bij punt 4 (politiebegroting 2005) heeft het Vlaams Belang blijkbaar een efforke gedaan, want raadslid Jos Meeus komt met zinnige vragen en opmerkingen voor de dag aangaande nachtpatrouilles, diefstalpreventie, oproepsystemen voor politie en brandweer, inbraakcijfers en dergelijke meer.

De burgemeester vond er niks beter op dan te antwoorden dat die vragen en opmerkingen alleen maar moesten dienen “om in de belangstelling te komen…wij daarentegen, wij werken eraan!”

Dit op zijn zachtst gezegd ‘opmerkelijke’ deel van het antwoord hebben we later niet teruggevonden in het verslag.


DE MOT ZIT ERIN

Voor de algemene vergadering van Pidpa moest een gemeentelijk afgevaardigde bij geheime stemming aangeduid worden; de uitslag: 12 BLANCO en 13 voor Betty Mertens (VLD).

Onbegrijpelijk dat de oppositie nog steeds niet in de gaten heeft dat ze best telkenmale een tegenkandidaat voordraagt nu er sleet op de coalitie komt en het durft rommelen binnen de meerderheidspartijen!


PUNTJES OP DE I

Rond het punt 18 (bermbeheer) werd er een hartig stukje gediscussieerd over de onheuse houding van de Dienst der Scheepvaart i.v.m. het maaien der bermen.

Als deze dienst zelf maait, lappen ze het bermdecreet meestal aan hun laars. Vanuit de raad werd voorgesteld dat de gemeente dan maar zelf zou maaien en de factuur vervolgens zou doorspelen naar de Scheepvaart.

Geen goed idee vond milieuschepen Monik van den Bogaert, want zij meende te weten dat deze Dienst maaikosten weigert te betalen.

Zowaar gingen er stemmen op om dan maar juridische stappen te ondernemen… maar deze piste werd snel verlaten na een gevatte en waarschuwende tussenkomst van raadslid Dieltjens, tussenkomst die onmiddellijk werd bijgetreden door zijn burgemeester met volgende woorden:”Inderdaad, als we hier in alles de puntjes op de i gaan zetten, zouden we de boemerang wel eens terug tegen ons eigen hoofd kunnen krijgen.”

Strikte toepassing van regels en reglementen blijft voorlopig dus voorbehouden voor die twee vervelende onafhankelijke spreekrechtbeoefenaars.


H.H.: EDELGESTRENGE LOLBROEK

Groen!e Dirk Gadeyne wil de PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) inschakelen bij de milieuvriendelijke onkruidbestrijding. (Punt 19: onkruidreductie).

Dit brengt onze burgervader H.H. op een lumineus idee: “Misschien kunnen we die twee raadsleden daar in de publieke tribune mee inschakelen, die schijnen ook tijd genoeg te hebben”.

Nu zijn wij best te vinden voor een grapje, maar onze edelachtbare mag echt wel iets meer rechtlijnigheid en fijngevoeligheid aan de dag leggen: het gaat niet op eerst de gestrenge scherpslijper te spelen en dan even later vrolijk op de kap van dezelfde persoon een denigrerende mop te debiteren in openbare zitting.

Trouwens niet alleen voor de persoon in kwestie denigrerend, maar onzes inziens voor alle werklozen.