ZITTING 16 DECEMBER 2004

Bepaald 'n stemmige start vanavond! Heel de raadzaal in het duister, enkel hier en daar 'n kaarslichtje. Bleek alras dat onze collegeleden geen kerstspel wensten op te voeren (te weinig engelen en heiligen of te veel ezels?) maar dat het een eindejaarsactie betrof tegen de sterk verhoogde elektriciteitsprijs voor straatverlichting. (actie op initiatief van VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten)

Amai, straks zal ons schepencollege het milieuvriendelijk voorstel van ‘raadslid' nr. 32, om na middernacht de openbare verlichting gedeeltelijk te doven, toch nog moeten overnemen. Dat kan weer knarsetanden worden binnen het college! (herinner u hoe dit voorstel unaniem werd afgewezen tijdens de zitting van 30 september 04, ook door Groen!)

Onder een kandelaar naar zijn papiertje pierend vroeg burgemeester H.H. voorts de onverwijlde uitbetaling van de al twee jaar beloofde ELIA-gelden. (Zal waarschijnlijk met terugwerkende kracht geïnd worden, hou je portemonnee maar klaar, beste Schotenaar). Tevens eiste H.H. dat de centrale overheden hun financiële engagementen ten overstaan van de lokale besturen zouden nakomen.

Nummertje opgevoerd, floeps lichten aan en het spreekrecht kan starten.

De dame voor onze nr. 32 komt protesteren tegen de volgens haar veel te lage gemeentelijke ontwikkelingshulp. Jammer dat zij het zo nodig over de politiek correcte boeg moet gooien en ons Vlamingen terzake een schuldgevoel tracht aan te praten. U kent ons standpunt, beste internauten: voor het oplepelen van dat soort schuldcomplexen, wendt u tot ons vorstenhuis, dààr is ervaring met grof gewin, uitbuiting en handen afhakken.

Vervolgens is nr. 32 aan de beurt. Eerst over punt 4: OCMW BUDGET 2005

Onder hoofdstuk 3.3. rubriek AC832- Sociale Dienst – daar lezen we: “wegens een aangekondigde wetswijziging inzake spreidingsplan worden in 2005 opnieuw asielzoekers toegewezen aan Schoten”. We zitten nu al behoorlijk boven de maximumgrens van 60 à 80 asylanten die destijds door schepen Vissers als ‘haalbaar' werd bestempeld… en daar dreigen alweer nieuwe toewijzingen.

VRAAG: Is in Schoten al geweten over hoeveel nieuwe gevallen van toewijzing het hier zal gaan ongeveer? Of anders misschien een kort woordje uitleg over de teneur van die wetswijziging?

Wel opmerkelijk hoe ondanks de immense bedragen die de Europese Unie en de internationale gemeenschap investeren in pacificatieprojecten (in de Balkan b.v.), de meeste asielzoekers uit die regio's hier toch blijven rondhangen in plaats van mee de wederopbouw in eigen land te gaan aanpakken. Het is duidelijk dat onze Belgische laksheid inzake asielbeleid in de kaart speelt van mensensmokkelaars en van de plaatselijke asielzoekerlobby's die aldus de nog steeds geldende immigratiestop van 1974 vlotjes weten te omzeilen en zo rustig kunnen voorttimmeren aan hun hoog aanbeden multicultopia.

Hebben we vervolgens het exploitatiebudget blz.11 onder de rubrieknummers 6080020 en 6080030: Toekenning BM/LL aan niet-Belgen niet-ingeschrevenen in het bevolkingsregister : zo'n goede € 55.000 dus voor bestaansminimum (= BM veronderstel ik) en/of leefloon voor deze categorie. We herinneren ons nog allemaal hoe hier 5 jaar geleden in Schoten van OCMW naar OCMW shoppende ex-Joegoslaven tegen de lamp liepen.

VRAAG: Blijft ons Schotens OCMW voldoende gewapend en waakzaam om ook in de toekomst de steeds vindingrijkere fraudeurs bij dergelijke (en andere) toekenningen de pas af te snijden?

ANTWOORD: net als vorig jaar doet de OCMW-delegatie alsof nr. 32 lucht is. Een antwoord mag hij dus op zijn buik schrijven . (let op: volgens het reglement zijn gastsprekers helemaal niet verplicht te antwoorden, die verplichting geldt alleen voor college- en raadsleden.) Vriendelijke gastsprekers echter (zoals onze corpsoverste en gemeenteontvanger) hebben in het verleden steeds met graagte duidelijk geantwoord op vragen uit het publiek. Ons dunkt dat dit een elementaire vorm van beleefdheid is tegenover burgers die zich betrokken voelen bij het gemeentelijke beleid en die zelfs moeite doen om saaie dossiers uit te pluizen.

Punt 15: JAARPLAN 2005 JEUGDWERKBELEID

Op de bladzijden 31 en 35 K.1.b. en L.1. vinden we onder beleidsplan ‘Groene Ruimte' menige voldragen volzin over ‘concretisering', ‘timing', ‘onderzoek' en ‘evaluaties'; wekt de indruk dat er aan dit project zwaar wordt gelaboreerd. Bij nader toekijken dateert het laatste beleidsplanhandboek echter nog van 1998… Na 6 jaar zal er nu dat stukje aangeplant bos op de Zeurtterreinen kunnen bijgevoegd worden. Ik kan dit bezwaarlijk een ‘lopende actie' noemen, 't lijkt meer op een ‘slapende' actie.

Om af te sluiten een oproep tot onze jeugdschepen. Het is geweten: u zwemt niet graag tegen de stroom in, toch durf ik u vragen iets te doen aan dat overdadig, prominent aanwezig en storend gebruik van vreemde talen. Waarom kan b.v. de fuif “born in the 80's and the 90's” geen klinkende Nederlandstalige titel krijgen? Zet uw creatief brein eens onder druk, meneer de schepen, u hebt bij voorbaat mijn beste dank.

Rest mij nog ruim de tijd om alle aanwezigen een zalige Kerstmis en een heilvol 2005 toe te wensen.

Met dank voor uw aandacht.

ANTWOORD: Tijdens de behandeling van punt 15 wendt schepen Vissers (CD&V) zich tot de “stem van het volk”. De actie ‘groene ruimte' zou in het jeugdruimteplan moeten opgenomen worden om van de hogere overheid toelagen te kunnen bekomen. Wat die “BORN in…” betreft: die fuif zou bij de Schotense jongeren ondertussen al zo populair zijn dat reclame eigenlijk niet meer hoeft. Schepen Vissers, eveneens bezorgd om het lot van zijn moedertaal, belooft, ofschoon hij in de jeugdraad geen beslissingsmacht heeft, nr.32 zijn voorstel voor vernederlandsing daar op tafel te leggen.


OCMW = VANGNET VOOR ALLE ELLENDE, OOK OVER DE GRENZEN HEEN ?

OCMW-voorzitter Wouters (VLD) geeft uitvoerig uitleg bij punt 4: budget 2005 (in een wijde boog laverend omheen de vragen van nr. 32)

Na de uiteenzetting verklaart Vlaams Belang zich te zullen onthouden omdat het niet akkoord kan gaan met het spreidingsplan. Vl. Belang is voorstander van opvangcentra op Noord-Afrikaanse bodem.

Groen! daarentegen spreekt zijn steun uit voor het beleid en haalt scherp uit naar het Vl. Belang omdat ze “het solidariteitsprincipe over de grenzen heen verwerpen”.


ZORGFLATS

Voorzitter Wouters vraagt toestemming (punt 5) om het OCMW-project Zorgflats verder te mogen uitwerken. Jos Meeus (Vl. B.) reageert met “wij zijn solidair met onze oudjes” en er volgt dan ook een éénparig ‘ja'.


HOGE BELASTINGEN BLIJVEN

Punt 7: aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing blijven onveranderd. Alleen het Vlaams Belang onthield zich bij de stemming van deze twee belastingen. Als anti-belastingpartij had het VB de liberalen toch even enkele citaten onder de neus kunnen duwen uit hun blauwe lastenverlagings-lexicon van vóór de verkiezingen en burgemeester H.H. zijn belofte van vorig jaar in herinnering kunnen brengen om zo snel mogelijk de hoge opcentiemen onroerende voorheffing terug naar beneden te brengen....


PUNT 11: BEGROTING 2005

Onze burgervader zit daar wel degelijk met een ei. Tot driemaal toe konden we tijdens de bespreking beloftes noteren in de zin van lastenverlaging.

· “we moeten stilaan gaan denken aan afbouw van die erg hoge belasting”

· “we willen Schoten fiscaal vriendelijker maken”

· “we moeten terug tot een aanvaardbaar fiscaal regime komen”

Mooi zo, edelachtbare, nu alleen nog de daad bij het woord voegen.


PORNO OP DE BIB-COMPUTERS

Op het einde van de openbare zitting wou raadslid Meeus (Vl. Belang) nog zijn beklag maken over ongehoorde toestanden op de startpagina's van de bib-computers. Sedert 13 december wordt daar eenvoudig aanklikbare porno vastgesteld. Burgemeester H.H. gaf geen toelating om dit onderwerp aan te snijden. Volgens onze bescheiden mening een vergissing van onze burgervader, misschien zal hij de reglementen toch eens grondig moeten lezen.(b.v. art. 8 van het reglement van orde van de gemeenteraad)

Op aandringen van bib-bezoekers had de bibliothecaris al subversieve extreem-linkse sites en direct via de startpagina toegankelijke porno laten verwijderen. Dit kon niet beletten dat de dag na de gemeenteraad opnieuw van die rotzooi was te bewonderen via enkele eenvoudige muisklikken op de startpagina. De externe verantwoordelijken voor de bib-server moeten in deze aangelegenheid eens dringend op het matje geroepen worden. Bedenk dat kinderen vanaf 12 jaar toegang hebben tot de bib-computers.

Op woensdag 22 december waren weliswaar opnieuw een tiental pornosites geblokkeerd, maar een dertigtal nieuwe stonden nu in al hun vulgaire glorie uitnodigend te pronken, verspreid over de hele startpagina (bij zoekerrobot, sport, reizen…gewoon even klikken, zo binnen zonder paswoord of enige andere belemmering!)

Overigens, die ongewenste sites blokkeren is niet genoeg: ook de suggestieve geile titels, die via de bib-startpagina op het scherm verschijnen, moeten er onverwijld afgesmeten worden.


RAADSCOMMISSIES

Onze nr. 32 heeft deze maand zo enkele vergaderingen bijgewoond en er zijn spreekrecht uitgeoefend… Jongens, dat wordt hem duidelijk niet in dank afgenomen door de verkozenen des volks. De raadsleden Dieltjens (SPA) en Gadeyne (Groen!) hebben hem zwaar onder vuur genomen, terwijl schepen Empereur (VLD) hem aansluitend eens flink de oren heeft gewassen.

Sorry mensen, best mogelijk dat het vroeger op die commissiezittingen gezelliger penningrapen was, maar vragen en opmerkingen zult u toch moeten leren incasseren, anders kan het spreekrecht beter afgeschaft worden. ( We werken aan een meer uitgebreid verslag van die commissiezittingen. Indien er genoeg tijd en webruimte is mag u een nieuwe rubriek ‘commissieverslagen' verwachten. Nog even geduld.)