ZITTING 23 OKTOBER 2003

Onze nr. 32 had opmerkingen bij de punten 11 (onderhoud aanplantingen) en 22 ( Hoogmolenbrug ).

Vorig jaar (zitting 27 juni 02) had onze woordvoerder een resem fouten en tegenstrijdigheden opgesomd in de onderhoudslastenboeken voor aanplantingen. Hij werd daar toen vriendelijk voor bedankt en er werd beterschap beloofd... Eilaas, krak dezelfde fouten krijgen onze raadsleden vandaag voorgeschoteld.

Punt 11: ONDERHOUD AANPLANTINGEN

ONZE OPMERKING: “ zo staat onderaan blz. 9 van het lastenboek onderhoud gemeentelijke aanplantingen als algemene afsluiter en in koeien van hoofdietters: HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN IS VERBODEN. Enkele lijnen daarboven echter: chemische onkruidbestrijding alleen volgens aanwijzingen van de leverancier (!!) Het is het één of het ander, maar zo is dat geen ernstig lastenboek.

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Ook opgesomde misvattingen of tegenstrijdigheden rond vuurtje stoken, pyrethrex, soortkeuze bij aanplantingen en de verplichting chemische meststoffen te gebruiken… allemaal boter aan de galg.

Om onze vroede vaderen en moederen wat aan te porren had nr. 32 knipogend een citaat uit hun beleidsprogramma ingelast: “OM BURGERS BLIJVEND TE MOTIVEREN OM ENTOESIAST TE PARTICIPEREN IS EEN TASTBAAR RESULTAAT VAN HUN INSPANNINGEN ZEER BELANGRIJK” Het mocht niet baten, alweer geen tastbaar resultaat vandaag: geen enkele fout of ongerijmdheid werd weggewerkt.

Stekeblind, stokdoof, aartslui ons bestuur ? Bijlange niet, veel erger: ongemeen dikhuidig!

Slechts één raadslid (groen! fractieleider Gadeyne) vond dit al te gortig en vroeg het college of er niet moest geantwoord worden op de toch wel zinnige opmerkingen vanuit het publiek.

Ook zijn vraag werd doodleuk genegeerd.

Over naar Hoogmolen.

Punt 22: ADVIES TRACEE HOOGMOLENBRUG.

Eén concrete vraag hier, overgenomen van ons aller vriend Pol Staes (8 okt. stuurgroep): “ Als de keuze toch eerst gemaakt wordt vooraleer het studieburo de Schotense burger informeert, wat is dan nog de inspraak ?“

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

In gemoede kunnen we ons afvragen wat het spreekrecht eigenlijk nog om het lijf heeft in deze gemeente. Bedroevende mentaliteit in dit schepencollege.