ZITTING 19 DECEMBER 2002

Na begroeting van de heer voorzitter, de korpsoverste, de bijzonder rekenplichtige, de OCMW-leiding en de college- en raadsleden steekt onze nr. 32 van wal met zijn spreekrecht:

Punt 5: POLITIEBEGROTING 2002

In de brief van de heer gouverneur lezen we: “ overwegende dat de begroting op sommige punten niet voldoet aan hogervermelde verordeningen en ministeriële instructies…” hierbij verwijzend naar art. 34 van de wet van 7/12/98 alsook naar art. 242 NGW.

VRAAG: Betreft het hier uitsluitend problemen met de bekendmakingstermijn?

Of valt de heer gouverneur nog over andere punten?

ANTWOORD: (van bijz.rekenplichtige de heer Martens) Onze gemeenteontvanger antwoordt nauwgezet (de schepenen kunnen daar een puntje aan zuigen!) en overtuigt de spreker dat het hier inderdaad slechts enkele vormfouten en formeel technische opmerkingen betreft.

Punt 6: POLITIEBEGROTING 2003

In februari ter gelegenheid van de politiebegroting 2002 heb ik hier gevraagd waarom er een personeelstekort was bij de politie. Daar ging toen aan gewerkt worden.

Onlangs in september bij de bespreking van het zonale veiligheidsplan was er nog steeds een verschil van 11,4 tussen personeelskader en reële effectieven (te lezen blz. 25 in deel III Personeel en Middelenallocatie).

VRAAG: Is er ondertussen vooruitgang geboekt bij het opvullen van de kaders?

ANTWOORD: (van korpsoverste de heer Lemmens) Ook onze commissaris geeft uitvoerig antwoord, schetst de problemen bij het in dienst nemen en vooral het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten. Dat er enige vooruitgang werd geboekt moge blijken uit de cijfers: 65 effectieven voor een kader van 72 .

In de voorliggende begroting lezen we dat het nieuwe politiegebouw een klein miljoen euro zal kosten nog voor er één steen is gelegd.( aankoop gronden, notariskosten en erelonen ontwerpbureaus) Dit alles voor rekening van de Schotense belastingbetaler, want “GEEN TOELAGEN TE VERWACHTEN” staat er lakoniek bij.

VRAAG: Is er al uitzicht op toelagen voor de bouw zelf?

ANTWOORD (van schepen Hendrickx): Het antwoord is drie maal neen. (??)

De heer schepen is blijkbaar de kluts kwijt, misschien omdat nr. 32 toch even herinnerde aan de voorstellen van een gewezen onafhankelijk raadslid, nl. de intergemeentelijke politiezone Brasschaat-Schoten met het ideale inwonerstal van ca. 60.000 en het daarbij horende wegvallen van de torenhoge bouwkosten voor een nieuw politiegebouw in Schoten.

Punt 12: HERVORMING CULTUURRAAD

Uit art. 22 (werking van de koepel) van het organieke reglement gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid blijkt dat de vergaderingen openbaar zijn maar nergens komt het spreekrecht voor het publiek ter sprake.

VRAAG: Is dit een vergetelheid of is er gewoon geen spreekrecht voorzien op de vergaderingen van de koepel?

ANTWOORD (van schepen Hendrickx): In de koepel geldt ook spreekrecht.

(wel jammer voor de duidelijkheid dat dit vergeten werd, dit in tegenstelling met art. 11 van de verenigingenraad en art. 15 over de deelraden waar het spreekrecht wel uitdrukkelijk wordt vermeld.)

Tenslotte Punt 20: DUURZAAM CONSUMPTIEBELEID.

Een interpellatie van de heer Gadeyne (Agalev). Het groene raadslid spreekt zijn tevredenheid uit over de intentie van het gemeentebestuur om uiteindelijk dan toch 485.871 euro gemeentegeld ethisch te beleggen…

Onze nr. 32 diept papieren op van de zitting van 25 april en leest een kategorieke verklaring voor van schepen Hendrickx: “ Inzake deze beleggingsvorm bestaat er geen enkele kapitaalsgarantie. De gemeente kan hier dus niet op intekenen. De gemeente beschikt niet over fondsen die we over lange tijd kunnen beleggen. Onze beleggingen lopen steeds op korte termijn (10 à 15 dagen)…”

En de heer schepen zijn argumenten moeten toen wel erg overtuigend geklonken hebben want raadslid Gadeyne, toch van geen kleintje vervaard, trok prompt zijn ethisch beleggingsvoorstel terug en dacht er zelfs niet aan het nog ter stemming voor te leggen!

VRAAG: Wat is er de voorbije luttele maanden op politiek of financieel vlak gebeurd of veranderd dat zo'n spectaculaire koerswijziging is mogelijk geworden?
(Om even op te frissen: lees onze tussenkomst van 25 april 2002 - en het antwoord van H.H. - aangaande ethisch beleggen)

Voorts verwijs ik graag naar een krantenartikel van enkele weken terug waarin Koen Raes, ethicus aan de Gentse universiteit, het ethisch ondernemen naar de prullenmand verwijst. Ik citeer: “zolang de bedrijfswereld niet transparant is, geloof ik er niet in. Hoe meer er over de ethische regels geroepen wordt, hoe minder ze gerespecteerd worden.”

Ook de uitspraak van topkapitalist M. Lippens van Fortis: “dat moet het vertrouwen in de bedrijfswereld herstellen” is niet van aard om veel mensen gerust te stellen, meen ik.

Ondertussen wordt er ook voorbijgegaan aan mijn uitvoerige tussenkomst van april over het linkse, multiculturele en holebi-wereldje dat zich door rusteloos mollenwerk knusjes in dit ethische beleggingscircuit heeft vastgenesteld. Ik adviseer de raad dan ook deze belegging af te wijzen.

ANTWOORD (van schepen Hendrickx): Ik ben altijd voorstander geweest van ethisch beleggen, er is hier geen sprake van ommekeer… (??!)

Verder vraagt raadslid Gadeyne om voor de gemeentelijke diensten Max Havelaerkoffie aan te kopen en dit ook duidelijk naar de bevolking toe te communiceren… reactie van onze nr. 32:

Als voorbeeldige groene jongen moet het geachte raadslid weten dat gewone koffies, dus ook de meeste Max Havelaer, overvloedig met pesticiden worden behandeld, dat koffieplantages enorme oppervlaktes innemen van beste landbouwgronden, dit niet alleen ten nadele van het natuurlijke woud maar ook en vooral ten nadele van de voedselproductie voor de plaatselijke bevolking.

Koffie wordt gebrand en er kunnen zich dus kankerverwekkende stoffen vormen, koffie wordt energieverkwistend over duizenden kilometers vervoerd, koffie bevat cafeïne en purinezuren (zenuwstoornissen en reuma!), daarenboven is koffie verslavend… daarom raad ik onze groene vriend aan te stoppen met de propaganda voor dit boontje.

Mijn advies voor groene jongens en meisjes: drink cichorei, geroosterde gerst, desnoods appelschillenthee of misschien zelfs Kneipp! Stukken gezonder en minder milieubelastend.

Schepen Van den Bogaert stipt aan dat de gemeente Schoten geen Max Havelaer meer koopt omdat die te duur is. Zij zou aankoop wel kunnen overwegen indien het personeel bereid zou zijn z'n kopje troost wat slapper te drinken! Anders is het echt te duur. De ‘slappe' lach was niet uit de lucht.


KLETSKOUSEN, NICOTINEVERSLAAFDEN EN PROSTAATLIJDERS?

Vandaag kan het echt niet meer door de beugel. De ellenlange reeks begrotingen interesseert de meeste leden slechts matig. Er wordt dan ook duchtig gesjauweld en wat nog erger is: dat om de haverklap naar buiten lopen.

Wie hier een pluim verdient is zeker onze secretaris, die moet nu flink op haar tellen passen. (figuurlijk én letterlijk!) Zij heeft namelijk de opdracht niet alleen het gesprokene te noteren maar ook wie er wanneer de zaal verlaat of weer binnenkomt.

En geloof me: dit is geen sinecure met zo'n bende ongedisciplineerde en onbeschofte nicotineverslaafden of plotse prostaatlijders.
Het aantal schepenen en raadsleden dat niet rondwandelt, kletst of magazines leest is bijwijlen op één hand te tellen. Demokratie!?