ZITTING 28 NOVEMBER 2002

De schepenbanken zijn ditmaal beter gevuld dan vorige maal. Onze nr. 32 start met punt 1: Verslag vorige zitting. Hij grijpt terug naar blz.1172 waar het gaat over de Put/Call optie ECS:

… daar lezen we over de tussenkomst van raadslid Vermeiren, ik citeer: “Gelet op de toelichtingen zoals verstrekt door de heer K. Vermeiren, raadslid.” Punt! Zo zal het nageslacht nooit te weten komen in welke zin het geachte raadslid zich over dit onderwerp heeft uitgelaten.

Het is niet omdat dit raadslid de taak van een afwezige burgemeester én een afwezige eerste schepen én een afwezige schepen van financiën op zich neemt dat zijn werk onder de mat moet geveegd worden. ( À propos, die 3 afwezigen hadden schrik hun vingers te verbranden zeker??)

Een korte samenvatting van het betoog van raadslid Vermeiren zal de duidelijkheid en volledigheid van het verslag ten goede komen.

Nee, ‘loop naar de pomp' is er niet gezegd, wel voor de zoveelste maal:

"De secretaris is meester van het verslag."

Punt 8: VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGERS

b. IKA. Hier stel ik voor de te verkiezen volmachtdrager de opdracht te geven op de vergadering krachtig te protesteren tegen de ondoorzichtige prijzenpolitiek en tegen de gecompliceerde facturen van Electrabel.

Jan Modaal is m.i. niet bij machte zijn factuur afdoende te controleren gewoon wegens te gecompliceerd.

Denk maar aan de vele verschillende tarieven, vaste vergoedingen die verspringen afhankelijk van het verbruik, ontbreken van het werkelijke totaal bedrag door het onmiddellijk mee incalculeren van de voorschotten, de wisselende parameters, allemaal zaken die bijdragen aan onduidelijkheid en verwarring en uiteindelijk vergelijking en controle bemoeilijken of onmogelijk maken.

Hetzelfde geldt voor:

c. PIDPA. Naast een onoverzichtelijke factuur stellen we hier een spectaculaire stijging vast van de vaste vergoeding.
In de jaren 90 nog enkele honderd franken, thans opgeklommen tot 28 euro, met BTW erbij een slordige 1.200 oude Belgische franken.

Mag ik ons bestuur vragen de volmachtdrager straks de opdracht te geven op de algemene vergadering in naam van de Schotense consument krachtig op tafel te slaan als het tariefaanpassingsdossier wordt voorgeschoteld? Hier wil Pidpa die reeds hoge 28 euro verder optrekken naar 42 euro 76 cent! (Zo zie je maar wat een volksverlakkerij die zo geroemde gratis leveringen van Steve Stunt)

Voorts kan onze volmachtdrager misschien ook pleiten voor depolitisering van de waterwinning in het Antwerpse en voor een snelle fusie van AWW en Pidpa. Dit kan leiden naar een belangrijke kostenbesparing en zodoende de verbruiker ten goede komen.

Punt 14: CULTUURBELEIDSPLAN 2003-2007

Zolang een kultuurminister mosselpotten, strontmachines en akoestische W.C.'s als kunst subsidieert, een onderwijsminister holebiprojekten oplegt aan de scholen en een lokale schepen ongestraft en zonder een blaam te moeten vrezen perverterende Enfantillages op onze pubers kan loslaten, zit het niet snor met onze kultuur.

Niet dat ik hiermee wil zeggen dat dit beleidsplan belachelijk, aanstootgevend of ontaard zou zijn, nee, maar een kultuurbeleid ‘nieuwe stijl' zoals aangekondigd in 1.1.5. heb ik niet gevonden.

Wel moest ik bij lezing regelmatig terugdenken aan een uitspraak van jeugdschepen Nico Vissers vorige maand: ‘je kunt toch niet tegen stroom oproeien'.

We drijven dus gewoon met de stroom mee en komen zo in 1.2.4. bij een prachtige zinsnede die het slopen van groen in Schoten moet vergoelijken (jaja, ook daar dient een cultuurbeleidsplan voor).

Geniet mee:

“… aanwezige natuurlijke potenties en randvoorwaarden opgelegd door de ruimtelijke en abiotische omgeving…”

Knappe koppen die zoiets ineen kunnen flansen.

Bij 3.4. ‘Erfgoed' viel ik haast van mijn stoel, we lezen daar: “Voor erfgoed heerst er in Schoten een gunstig klimaat”.

Ik herinner me nochtans hoe enkele jaren terug interessante voorstellen van onafhankelijk raadslid Albert Leenaerts om markante grafzerken te beschermen, een industrieel archeologische site uit te bouwen bij De Bruyn aan Schoten-vaart of een zinvolle bestemming aan de veerhuizen te geven brutaal werden weggehoond hier in deze raad.

In 5 Doelstelling 1.2.3. heet het dat er respect is voor en behoud van het karakteristiek uitzicht van specifieke wijken.

Laat me niet lachen, als er nu één zo'n omgeving was dan wel de omgeving Kasteeldreef/Churchilllaan met zijn hofke De Bruyn, dr. Luyten zijn sierlijk perceel en de handelszaak Pombreu, alle drie weggeveegd om plaats te maken voor appartementsblokken. En de overzijde komt straks aan de beurt.
(prophetische woorden zoals later zal blijken! Zie ons dossier 'Villa Ullens')

Tijd hebben we niet meer om nog vragen te stellen over het gebrek aan belangstelling van sommige bestuursleden van de kultuurraad en over de beweerde tekortkomingen van de bevoegde schepen zoals vermeld in de punten 1 en 5 van het verslag der bestuursvergadering van 21 november.

Eén klein vraagje toch nog: ik lees dat schepen Hendrickx samen met Ann Pycke nog veranderingen hebben aangebracht (en dit na goedkeuring) aan deel 6.2. van dit kultuurbeleidsplan: betreft het hier verbetering van de d/t fouten, aanpassing van de budgetten of schrapping ondersteuning voor bepaalde manifestaties? U maakt mij nieuwsgierig.

Om af te ronden protesteert onze nr. 32 nogmaals tegen de vervelende gewoonte van het schepencollege om belangrijke dossiers slechts op het allerlaatste nippertje aan de gemeenteraad voor te leggen.

Veranderingen en aanvullingen worden zodoende praktisch uitgesloten gewoon wegens tijdgebrek. Zo moet dit kultuurbeleidsplan ten laatste morgen bij de hogere overheid aankomen. Idem met de voorgestelde verdeelsleutel Gemeentefonds (punt 2).

Knipogend vroeg spreker 32 of ons bestuur wel voldoende Priorzegels in huis had.

ANTWOORDEN OF REACTIES: Noppes.