ZITTING 27 JUNI 2002

Nr.32 werkt vandaag in omgekeerde volgorde, helpt misschien om eindelijk nog eens deftige antwoorden te krijgen.

Punt 24: Milieujaarprogramma 2002

Straks wordt u uitgenodigd, beste raadsleden, dit jaarprogramma goed te keuren en redelijker wijze mag ik aannemen dat u allen dit programma aan een kritisch onderzoek hebt onderworpen. Misschien hebt u zelfs vastgesteld, net als uw dienaar nr.32, dat er naast tal van goede programmapunten ook mispunten en tegenstrijdigheden zijn in terug te vinden. Vol spanning wacht ik op uw opmerkingen straks.

Anderzijds weet u dat dit programma vóór 30 juni (ten allerlaatste dus morgen te versturen) bij de hogere overheid moet ingediend zijn. Ik wens hier en nu (hic et nunc voor onze burgervader) met klem te protesteren tegen deze gang van zaken: het is niet verantwoord belangrijke dossiers steeds maar uit te stellen tot vlak vóór de vervaldatum. Zodoende wordt een brede discussie hier in deze plenaire vergadering onmogelijk en rest er evenmin nog tijd om correcties aan te brengen.

Kijk b.v. naar het uitblijven van een grondige evaluatie in deze raad van de zwembadenquête, gewoon omdat de met Brasschaat afgesproken limiet één dag later verstreek.

Kijk b.v. naar het hals over kop goedkeuren van het rammelende heraanplantingsplan ‘Kathedraalbos', om nog op de valreep 5 miljoen franken subsidie te kunnen binnenrijven.

Dit is geen zorgzaam bestuur meer, nee, het getuigt zelfs van misprijzen voor de rol en de taak van de verkozenen des volks.

ANTWOORD OF REACTIE: geen.

Punt 21: Rotonde Churchilllaan

Een slechte en overhaaste (voorlopige?) verkeerscirculatieplanning hebben dit kruispunt druk en gevaarlijk gemaakt. De Constant Neutjensstraat werd hierdoor ‘opgewaardeerd' tot een drukke verkeersslagader, m.i. een totaal foute beleidskeuze. De aanleg van deze rotonde zal de duidelijk ongewenste verkeersdrukte in deze smalle woonstraat bestendigen. Heel deze investering wordt een peperduur pleister op een houten been.

ANTWOORD OF REACTIE: Tijdens de openbare zitting beweert schepen Adriaensen dat de overlast en problemen niet overdreven mogen worden en zich strikt beperken tot de spitsuren. Volgens de schepen zullen de problemen snel verdwijnen door de te verwachten vlottere doorstroming…

Ik zou als schepen toch eens een keertje meer met de mensen in de (C.N.)straat gaan praten!

Over naar de volgende punten:

Punt 16: Onderhoud Park Cogels

Punt 15: Onderhoud Gemeentelijke Begraafplaats

Eigenaardig, maar op de begraafplaats mag het onkruid ‘bij wijze van Round-ups' bestreden worden, terwijl in Cogelspark herbiciden ten strengste verboden zijn. Nogmaals, samen met de barbaarse ontbeenderingen, een bewijs voor het blatante misprijzen dat ons bestuur aan de dag legt voor overleden dorpsgenoten?

Van triestig wordt het zowaar lachwekkend als we in het bestek lezen dat er op de begraafplaats steeds inheemse soorten groen moeten aangeplant worden, “zeker geen cultivarissen”(!) We zijn onmiddellijk gaan tellen op het kerkhof en komen op 150 cultivars en 'n tiental pas aangeplante uitheemse bomen! 100% diametraal het omgekeerde dus…

In deel III punt 2 van het bestek wordt de aannemer uitgenodigd de wet te overtreden (o.m. ook de artik. 108 en 109 van ons eigen politiereglement) want hij moet schimmelaantastingen verbranden. Jammer dat ons bestuur er niet bijvertelt hoe dat vochtig blader- en takkengedoe moet aangestoken worden: autobanden eronder of benzine erover??

Ieder van u weet dat op aanraden van het gemeentebestuur uw tuin natuurlijk moet bemest worden (compost uit tuinafval of via mulching). Uw bestuur doet het echter anders: alle snoei- en gazonafval dient onmiddellijk buiten het park afgevoerd en in de plaats komt chemische meststof NPK 20/5/8 voor gazon en 15/15/15 voor beplantingsmassieven.

Wanneer gaat ons bestuur eens consequent leren handelen? Daarenboven zou ons bestuur moeten weten dat de aanmaak en het gebruik van die chemische stikstof energieverkwistend is en milieubelastend.
Voor de elementen P en K (fosfor en potas) komt daar zelfs nog het risiko van gewapende conflicten bovenop. Denk aan de Frans-Duitse oorlog in 1870 die o.m. draaide rond de kalimijnen in de Elzas.

(Nr. 32 komt op dreef en het tandengeknars in de zaal wordt luider…) Denk aan de gewapende conflicten in de voormalige Spaanse Sahara rond de fosfaatmijnen (Polisario) en om zeker niet te vergeten, beste raadsleden, deze voorkeur van uw bestuur voor chemische meststoffen vergroot de dierlijke mestoverschotten in Vlaanderen en remt onderzoek en investering in mestverwerking af.

Hopelijk kunt u deze milieuonvriendelijke passages uit de bestekken nog bijsturen.

ANTWOORD OF REACTIE: Alleen Agalev-raadslid Gadeyne verzet zich mee tegen het gebruik van Roundup. Over de chemische meststoffen wordt met geen woord gerept en de bestekken worden gewoon goedgekeurd.

Over naar punt 5 dan maar.

Punt 5: Verslag over de uitoefening van het mandaat intercommunales

Enkele concrete vragen voor de mandaathouders van IGAO en INTEGAN: verdedigt u de belangen van de telkens méér dan 10.000 aangesloten Schotense gezinnen of steunt u vooral de belangen van de aandeelhouders in de hoop zo hoog mogelijke dividenden te laten opstrijken door het gemeentebestuur? In feite verkapte belastingen dus! En hebt u hieromtrent ooit richtlijnen ontvangen van het schepencollege?

ANTWOORD: hoogstopmerkelijk, er wordt ditmaal niet gedraald met antwoorden, raadslid Dieltjens gaat onmiddellijk in de aanval:

Ik wens voortaan niet meer naar uw uiteenzettingen te luisteren, uw tussenkomsten maken van het spreekrecht een karikatuur, u maakt misbruik van de u geboden rechten en zorgt ervoor dat het spreekrecht misschien gaat afgebouwd worden. Ook uw voorganger (?? tiens, wie zou dat kunnen wezen?) maakte van zijn interpellaties één grote klucht.

Ziezo, de grote demokraat heeft gesproken… onderwijl heeft onze rode intercommunalespecialist de lastige vraag wel handig ontweken! Da's niks, kameraad, ik stel die vraag bij de eerste gelegenheid opnieuw.


Meldenswaardige feiten tijdens deze openbare zitting.

BETTY VALT DOOR DE MAND

Bij de behandeling van punt 5 komt Agalev-raadslid Gadeyne op de proppen met "twee vraagjes voor ons Betty" (B. Mertens VLD). De dame zakt bijna onder tafel van het schrikken met een "och,'t is nie waar…" en kan uiteindelijk geen antwoorden geven behalve dan “nog even geduld, ik moet me nog inwerken.” Jaja, door mandaathouders van dit kaliber worden de Schotense belangen dus behartigd in de intercommunales…


NICO PAKT VLAAMS BLOK AAN

Bij een volgende punt treedt schepen Nico Vissers nog eens in de kijker. Poeslief bedankt hij mevr. Nandje Gabriëls (Vl. Blok) omdat ze zo regelmatig naar de commissiezittingen komt.
En dan slaat hij toe: “Maar u komt daar zo weinig tussenbeide, 't is van horen, zien en zwijgen. En hier op de raad pakt u dan uit met problemen en vragen! Dat is zowat de taktiek van uw partij, hé: noteren en luisteren en dan hier tijdens de openbare raadszitting doen alsof jullie hard presteren.”

Ach, misschien is dit wel zo, maar zo'n uitspraak zou deze schepen nooit doen over een andere partij, hij weet immers dat deze nationalistische partij geen haar op de tanden heeft en zich willoos laat beledigen en belachelijk maken, net zoals nu weer geschiedt: geen noemenswaardige respons.


DISSIDENT BINNEN VLD ?

En dan hebben we nog Danny Hubrechts (VLD). Onder punt 13, waar bijkomende kosten aan de feestzaal de Kaekelaar op het programma staan, hangt hij de dissident uit en stemt samen met het Vlaams Blok ‘nee'.

Misschien heeft de brave man nog gelijk ook. Voor zover we konden achterhalen heeft Danny zijn bekomst van dat automatisch mee goedkeuren van meerkosten aan die zaal, terwijl de VLD enkele jaren terug (toen nog in de oppositie) steevast lag te kankeren over de slechte aanpak van dit bouwdossier, met meerkosten tot gevolg!