ZITTING 28 FEBRUARI 2002

Nr. 32 heeft vandaag 2 punten op zijn programma staan: de politiebegroting en de perikelen rond het zwembad.

Punt 4: Politiebegroting 2002

Groot was mijn verbazing toen ik me gisteren ten gemeentehuize aanbood om de toelichtingsstukken te bestuderen en map 4 ‘politiebegroting' maagdelijk leeg vond. Een zwaar en gewichtig punt dat o.m. de hefbomen naar meer veiligheid bevat is dus kort voor de zitting nog niet klaar.

Vergeet niet, beste raadsleden, dat de overheid triomfantelijk spreekt over verhoogde demokratische controle want zij heeft verantwoordelijkheid en toezicht op deze materie doorgeschoven naar de gemeenteraden!
Zo'n apert gebrek aan informatie is dan ook erg bevreemdend. Dat roept enkele vragen op:

VRAGEN:

- Hoeveel tijd hebben de raadsleden gehad om deze tekst te bestuderen. Genoeg volgens u?

- Waarom vindt de raadscommissie over dit onderwerp plaats achter gesloten deuren? Iets te verbergen? De misdaadstatistieken misschien?

- Kan het verslag van deze commissiezitting worden geraadpleegd?

- Is in deze begroting geld (en mankracht) genoeg voorzien om het jaarlijks zonaal veiligheidsplan op te stellen?

- Hoever staan we met het ‘lokaal veiligheidsplan' en de ‘sterke wijkwerking' zoals voorzien in het beleidsprogramma blz.40 onder ‘veiligheid - beleidsopties'?

- Volgens het personeelsbehoeftenplan zijn er in Schoten minstens 10 agenten te kort. Is er in deze begroting een aanzet om ons korps aan te vullen of blijft de aanwervingsstop van kracht?

- Vorig jaar op 28/6 was er hier buiten en in deze zaal een samenscholing van misnoegde en gedemotiveerde agenten. Zijn die problemen van toen ondertussen opgelost?

- Blijft Schoten gespaard van geld- en tijdverslindende bevoegdheidsconflicten tussen burgemeester en veiligheidsschepen? Loopt in tegenstelling met Antwerpen hier alles gesmeerd en rimpelloos?

ANTWOORD: Burgemeester, schepenen Hendrickx en Pauwels doen hun best om de vragen te beantwoorden.
Er wordt toegegeven dat de begroting eigenlijk te laat is maar dat gisteren een grondige informatieronde plaatsvond voor de raadsleden.
Wegens de aanwezigheid van gevoelige materie was het publiek niet toegelaten.

Na ruggespraak met de secretaris kon gemeld worden dat het verslag van deze commissiezitting ter beschikking zal zijn (blijkt alras dat slechts 23 van de 31 verkozenen aanwezig waren op deze commissiezitting!).

Aan de veiligheidsplannen wordt stevig gewerkt en die zullen ten gepasten tijde aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De opvulling der kaders is o.m. afhankelijk van de beschikbare financiën en de richtlijnen van de hogere overheid.

Er is geen weet van verdere misnoegdheid onder de korpsleden en bevoegdheidsconflicten zoals in Anwerpen zijn hier in Schoten onbestaand.

Zonder vragen of verdere kommentaar zal de politiebegroting even later bij eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd.

Punt 8: Principebesluit Zwembad

Alvorens verdere stappen te zetten in dit dossier zou ik willen aanbevelen om eerst de resultaten van de zwembadenquête grondig te ontleden en te evalueren, daar is in die bevraging tenslotte veel geld en tijd gestoken.

We kunnen dit punt misschien beter aan een afkoelingsperiode onderwerpen, want we hebben hier bij een vorige gelegenheid vastgesteld dat het er bitsig aan toe gaat met het zwembad op de agenda (venijnige opmerkingen aan het adres van de grootste oppositiepartij en een coalitiepartner die zwaar op de korrel wordt genomen met niet mis te verstane beschuldigingen.)

Geen vraag dus, wel een voorstel: uitstel tot na grondige evaluatie van de enquête in de hoop dat ondertussen de rust en sereniteit rond dit onderwerp kan terugkeren.

Uiteraard ging ons bestuur niet in op dit voorstel want met Brasschaat was afgesproken om uiterlijk einde februari 2002 een definitieve beslissing te treffen in dit dossier. Van ‘op de valreep' gesproken!

Het debat verliep ditmaal iets rustiger, de fractievoorzitters vertolkten de standpunten van hun partij: An Pycke (CD&V), Kristof Keyzer (VLD) en Dirk Gadeyne (Agalev) verdedigden de samenwerking met Brasschaat en betwistten de representativiteit van de enquête. Lutgard Mertens (Vlaams Blok) en Robert Imler (SPA) daarentegen spraken zich uit voor een zwembad binnen onze eigen gemeente.

Uiteindelijk werd het samenwerkingsakkoord met Brasschaat goedgekeurd met 17 stemmen ‘JA' tegen 12 ‘NEE' een wisselmeerderheid van CD&V, VLD en Agalev tegen Vlaams Blok met SPA.