ZITTING 31 JANUARI 2002

Punt 7: Omzetting in euro van de waarborgen gevraagd door de gemeente aan particulieren bij bepaalde werken

Onze medewerker vindt het geen goed idee bedrijven een waarborg te vragen bij de aanleg van een groenscherm.

Ofschoon het hier strikt genomen slechts om de goedkeuring van bedragen draait wil ik toch even het laatste puntje uit de reeks onder uw aandacht brengen: AANLEG GROENSCHERM BEDRIJVEN. Het opleggen van een waarborg is hier niet wijs, ja ronduit negatief. Een positieve aanpak ware beter: het bedrijf b.v. informatie doorspelen over passende struik- en boomsoorten, over mogelijke plantsystemen, geschikte aanplantdata en zo meer. Daarenboven bestaat de kans dat sommige bedrijven deze minieme waarborg gewoon laten schieten en geen scherm aanplanten. De gemeente weet hoe moeilijk groenschermen aanplanten en instandhouden uiteindelijk is in een industriële omgeving (zo is het groenscherm rond het eerste waterzuiveringstation b.v. nooit afgeraakt) daarom stel ik voor de waarborg af te schaffen en de bedrijven nuttige plantinformatie door te spelen.

ANTWOORD OF REACTIE: de burgemeester vindt dat in dit punt alleen sprake is van omzetting naar euro en er niet over het bestaan van de waarborg dient gediscussieerd. Bij de behandeling van dit punt in de openbare zitting zal Agalev-raadslid Meelberghs ons voorstel opnieuw ter sprake brengen. Eveneens zonder sukses.

Punt 11: Jaarplan 2002 en Jeugdruimteplan

Een lijvig dossier is dit geworden, bij nader toezien is dit te danken (of te wijten?) aan dubbele en driedubbele aanhalingen. Zo komen de lijsten met speelstraten, gemeentelijke speelpleintjes, speelbossen, jeugdbewegingen en politieke jongerenbewegingen, fuif- en balzalen allemaal minstens 2 maal, sommige 3 maal voor in hetzelfde dossier.

Wat de inhoud betreft is het duidelijk dat men de Spirit-excellentie naar de mond praat. Multiculturaliteit en de hedendaagse ‘politieke correctheid' staan hoog in het vaandel. En jawel, om Bertje nog wat meer stroop aan de mond te smeren, pakt Schoten uit met zijn holebi-infopunt: ‘Jong & Trots'. Met deze arrogant uitdagende naam van het infopunt moet de minister dus over de streep getrokken worden. Hoe luidt het spreekwoord ook weer met dat smeer en die kandeleer?

Overigens is er in heel dit dossier niks te vinden over opvoeding naar verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapsdienst, een minimum aan discipline of enige belangstelling voor onze eigen Vlaamse kultuur. Nergens ook een expliciete richtlijn om schunnige werken à la Enfantillages te weren. Kortom: een ondermaats dossier.

Ter informatie: op 11 december werd dit jeugdruimteplan opgemaakt en goedgekeurd in de Jeugdraad en wie ontbrak er op deze belangrijke zitting? De bevoegde schepen, verontschuldigd.

ANTWOORD: Vanuit het college krijgt onze medewerker te horen dat de twee- en drievoudige vermeldingen noodzakelijk zijn om aan de voorgeschreven verplichtingen te voldoen. In sneltreinvaart wordt het plan in de openbare zitting bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.


ONENIGHEID IN HET HUISHOUDEN ?

Op het einde van de openbare zitting hield het Vlaams Blok een interpellatie over het gebruik van de Kaekelaar door de VLD. Normaliter mogen politieke partijen deze zaal niet gebruiken. Raadslid Jos Meeus noemde dit machtsmisbruik.
VLD-fractieleider Kristof Keyzer verdedigde zijn partij met te wijzen op een onverwacht lokatieprobleem voor hun nieuwjaarsreceptie, een situatie van overmacht; in extremis werd dan een aanvraag gedaan voor de Kaekelaar.

De liberale fractievoorzitter greep tevens de gelegenheid aan om een reglementswijziging te bepleiten.

Coalitiegenoot Raymond Dieltjens (SPA) was daar helemaal niet mee opgezet. Volgens SPA is het vigerende reglement overtreden, er is een fout gebeurd, fout die trouwens werd vastgesteld door de raad van bestuur van het cultuurcentrum.

Het was geen koek en ei in het coalitiehuishouden.